Killingen Båtforening
killingen.org

Ordinært  Årsmøte 2007

Det ble avholdt ordinært årsmøtet avholdes i Killingen Båtforening mandag den 26. februar 2007 kl 1800 i KNS’ lokaler på “Dronningen”.  I overkant av 100 medlemmer møtte til årsmøtet, i tillegg var presse, Statsbygg og Bydel Frogner til stede under behandling av punkt 7 - Videre drift foreningen.

1. Godkjenning av innkallingen

Innkalling ble godkjent uten kommentarer. Etter styrets formann Anders Nordheims uventede og dypt beklagelige bortgang, trådte Arne Johan Vagle inn i rollen som styreformann i inneværende periode. Styrets formann gjorde oppmerksom på at fremtidig kommunikasjon til medlemmene i størst mulig grad vil basere seg på e-post og nettsted. Portokostnadene begrenser mulighetene mht utsendelse av brev til medlemmene. 

2. Valg av møteleder og referent

Årsmøtet valgte Arne Johan Vagle som møteleder og Ola-Kristian Hoff som referent. 

Møteleder understreket at situasjonen hvor alle båtplassene nå er oppsagt er en situasjon vi alle har ønsket å unngå. Spørsmålene om det som er skjedd, vil være årsmøtets hovedfokus. 

Arne Johan Vagle fikk årsmøtets samtykke til endring av dagsorden slik at punkt 7. ble flyttet frem slik at redegjørelsene fra Bydel Frogner, FAD v/ Statsbygg, Arbeidsutvalget og Sjøsenteret Killingen ble behandlet før postene på det ordinære årsmøte. 

7. Foreningens videre drift - orientering Statsbygg og FAD, planene på Bygdøy

Punkt 7 er en orienteringspost og punktene er gjengitt i kort oppsummering som vedlegg til dette referatet. Det nyvalgte styre fikk fullmakt til å arbeide videre for å løse situasjonen som er oppstått, med de samme prioriteringer som ble angitt i ekstraordinært årsmøte 11. september 2006. 

  1. Båtplassene
  2. Vinteropplag
  3. Parkering, ankomst og øvrig infrastruktur 
Årsmøtet understreket at styret må rapportere til medlemmene med behørig frist før medlemslister frigis, jf  KNS henvendelse om å få liste med navn og kontaktinformasjon. Både personvernhensyn, og det faktum at samtlige plasser, også på øya, i mellomtiden er sagt opp, gjør at styret må avklare alternativer før et samarbeid med KNS innledes.

3. Årsberetning

Styrets beretning ble godkjent uten kommentarer fra årsmøtet. 

4. Regnskap

Fremlagt utkast til regnskap ble godkjent av årsmøtet uten kommentarer.

5. Budsjett

Regnskapet ble godkjent av årsmøtet, med følgende kommentarer: Foreningen har en regning på NOK 42 000 for arkitektplaner fremlagt for Statsbygg og FAD i forsøk på å løse konflikten.

Foreningen har pt ikke midler til å dekke denne regningen. Foreningen fikk tilslutning til å øke kontingenten ekstraordinært for 2007 fra NOK 500 til NOK 1 000 for å ha noe mer manøvreringsrom i tiden fremover. Innbetalingsoppfordring vil legges ut på nettstedet.

6. Valg

Vedtektene angir at styret skal bestå av tre medlemmer og én representant oppnevnt av slippeier. Årsmøtet valgte ved akklamasjon, følgende personer til styret:
  1. Arne Johan Vagle
  2. Jan Erik Henriksen, bosatt i båt på Killingen
  3. Ola-Kristian Hoff
  4. Anne Eriksen

Årsmøtet har således valgt ett medlem mer enn angitt i vedtektene. Det er nødvendig å styrke den frivillige innsatsen pga.den merbelastning 'Bygdøy Sjøbad saken' medfører. Styret konstituerer seg slik at ett medlem velges som fast møtende varamedlem. Styret har også mottatt tilbud om ad hoc assistanse fra flere medlemmer, herunder Erik Arenstedt (leder av Arbeidsutvalget) og  Steinar Hammerstad (bosatt i båt på Killingen), og takket ja til all hjelp. 

Oslo, 28. februar 2007

___________________________
Arne Johan Vagle
styreleder

___________________________
Ola-Kristian Hoff
referent


Oppsummering av orienteringspunkt
7. Foreningen videre drift - orientering Statsbygg og FAD, planene på Bygdøy

Foreningen hadde invitert FAD, Statsbygg, Byrådet og Sjøsenteret Killingen om å redegjøre for situasjonen som den nå står. FAD har takket nei til invitasjonen, bedt seg representert av Statsbygg og understreket sitt ønske om et godt forhold til Båtforeningen fremover.

Bydelsutvalgsleder i Frogner Bjarne Ødegaard (H) fikk ordet til redegjørelse for Oslo Kommunes syn:

Ødegaard takket for invitasjonen og sa at han også talte på vegne av byrådsleder Erling Lae (H). Han viste også til Knut Even Lindsjørn (SV) som sammen med Ødegaard også representerte Oslo kommune overfor statsråden i de siste runder av saken med sikte på å komme fram til en prosess og løsning rundt problemene ved Bygdøy Sjøbad.  For Oslo er det et overordnet mål å opprettholde eller utvide antallet båtplasser i Oslo. Kommunen provoseres derfor av at de positive initiativer for området rundt Bygdøy Sjøbad, nå smuldrer bort hva båtplasser angår. Alle båtanleggene på øyene (Lindøya, Gressholmen og Killingen) må sikres adkomst, og det må sikres parkering til minst mulig ulempe. Oslo har gode erfaringer med dette og viste blant annet til det anlegg KNS måtte anlegge på Dronningen i sin tid. Videre er det viktig at Oslos båtfolk får tilgang til service og verkstedsmuligheter. Derfor ønsker Oslo kommune at anleggene ved Killingen skal drives videre.

Oslo kommune ved byrådsleder Erling Lae har tatt initiativ til at området ved Bygdøy Kongsgård / Bygdøy Sjøbad skal omfattes av en ny regulerings- og verneplan for å sikre områdets unike potensiale for kultur, miljø og rekreasjon. Kommunen ønsker et ordnet forhold mellom alle brukere. Riksantikvaren har varslet fredning etter kulturminneloven, og det er gode muligheter for at hele området rundt kongsgården vil bli fredet i løpet av et år eller så.  Det er også sannsynlig at dette vil omfatte Killingen.

24. november 2006 hadde Oslo kommune ved byrådsleder Erling Lae og bydelsutvalgsleder Ødegaard møte med statsråd Heidi Grande Røys. Partene var enige om den positive utviklingen av området, selv om det var noen meningsforskjeller i forhold til vinterlagring av båter, generell åpning av den indre parkeringsplass og spørsmål om plassering av adkomst til Killingen. Oslo kommune ved bydel Frogner har uttrykt bekymring for den narkotika- og prostitusjonsvirksomhet det åpne området i sin tid tiltrakk seg. FAD har også - herunder i brev - gitt klare signaler om at Oslo kommune skal tilbys forvaltning av området. 

Tim Wang, hovedaksjonær i Sjøsenteret Killingen som eier eksisterende bryggeanlegg og har leiekontrakt på øya redegjorde for Sjøsenterets syn:

Sjøsenteret beklaget situasjonen og at de hadde måttet si opp samtlige båtplasser. Sjøsenteret ønsker å drive videre, men ser ikke at det er mulig uten at rammevilkårene ligger til grunn for dette, herunder at det avtales en ordning som sikrer tilgang fra landsiden slik at det blir mulig å frakte over tunge motordeler. Wang beklaget også at det hadde vært mangelfull kommunikasjon fra Statsbyggs side i saken, og at han ikke hadde fått Statsbygg i tale mellom daværende statsråds Meyers løfte om å foreta en anbudsrunde og Statbyggs orientering om ikke å fornye kontrakten. Båtforeningen har blitt holdt løpende orientert om situasjonen. Som situasjonen nå står, forholder Sjøsenteret seg til Statsbyggs avgjørelse og  Sjøsenteret  kan ikke drive videre under de rammevilkår som er skissert.  Selv om Sjøsenteret ønsker å komme til en løsning, er båtplassene oppsagt og Sjøsenteret beklager at samtlige båteiere, både på øya og landsiden, må påregne at samtlige båtplasser fjernes 1. mail 2007.

Jan Vaaje, eiendomsforvalter i Statsbygg med ansvar for Bygdøy kongsgård, redegjorde for statens syn på saken, han ble bistått av kommunikasjonsdirektør Hege Njaa Rygh, også Statsbygg. 

Fra 01.01.2004 sier kongen fra seg disposisjonsretten over de kongelige eiendommer på Bygdøy med unntak av det som tilligger de kongelige bygninger. Norsk Folkemuseum driver jorden. Statsbygg har ansvaret for resten. Selv om avtalen med Sjøsenteret Killingen ikke ønskes fornyet har Statsbygg forutsatt at inntil 100 båtplassene på landsiden skal videreføres av KNS, båtplassene ved øya ligger utenfor Statsbyggs ansvarsområde. Statsbygg er villig til å vurdere videreføring av den ulovlig oppsatte broforbindelse, men antyder at den kanskje måtte flyttes. Statsbygg opplever at Sjøsenteret ikke hadde informert Killingen Båtforening om utviklingen.

Jan Vaaje forklarer Killingen Båtforening at KNS viderefører 100 av plassene
Jan Vaaje, Statsbygg forklarer at plassene vil bli videreført av KNS, bydelsutvalgsleder Ødegaard i bakgrunen, Huse, Arenstedt og Wang foran (fv)

Statsbygg har vært i dialog med KNS og Killingen båtforening. På spørsmål, sier Jan Vaaje at KNS ble valgt fordi det aldri kom inn noe brukbart fra Killingen båtforening.

Medlemmenes kommentarer:

Medlem: Selv om Statsbygg har vurdert saken til å kunne gjennomføres utenfor reglene for offentlig anskaffelser, har Statsbygg vurdert om anbud likevel kunne være klokt? Dette spesielt siden det dreier seg om inntil 100 båtplasser av ikke mindre enn 3 breddemeter, hvor KNS beregner seg 10 000 pr breddemeter i innskudd og 1100 pr breddemeter i sommerleie? I tillegg er saken av svært stor betydning for båteiere når det er mangel på båtplasser i Oslo.

Erik Arenstedt, leder Arbeidsutvalget (AU), til Vaajes situasjonsbeskrivelse: AU har hatt mange møter med Statsbygg og departementet, og har hittil lojalt fulgt Statsbyggs oppfordringer om ikke å diskutere prosessen i det offentlige rom. Vaaje taler mot bedre vitende når han sier at det ikke er kommet noe brukbart fra Killingen Båtforening. Foreningen har fremlagt arkitekttegnede planer for området og et fullstendig forslag for videre drift i samråd med statens ønsker for området. Killingen Båtforening har hele tiden understreket at de om ønskelig, kan være villige til å drive anlegget på landsiden videre selv.

Det fremstår som uforståelig for båtforeningens medlemmer at Statsbygg  ignorerer forslaget og uten videre forklaring fatter et vedtak som i realiteten innebærer at man tar 100 kunder fra bedrift A og gir til bedrift B. Arbeidsutvalget føler at de har invitert til dialog, men at alle innspill ble trenert til siste frist og avslag med et fait accompli ved FADs brev av 31. januar. 

Flere av AUs medlemmer har gitt uttrykk for at de er blitt holdt for narr i prosessen og at staten aldri reelt har vurdert Killingen Båtforening som part i saken til tross for at 100 av foreningens medlemmer (eller endog alle) ville bli skadelidende i saken.

Tim Wang, Sjøsenteret, kommentar til Statsbygg:

Det er ikke korrekt når Statsbygg antyder at Killingen Båtforening ikke har vært orientert. Tvert i mot har Sjøsenteret vært i løpende dialog med styret i båtforeningen.  KNS har på telefon i dag (26.02.2007) bekreftet at de ikke har fått utvidet sin leieavtale til et større område enn i dag. 

Medlem, spørsmål Statsbygg: Har Statsbygg konsekvensutredet prosjektet, og om ikke, er ikke det i strid med de retningslinjer Statsbygg er forpliktet til å arbeide etter?

Jan Vaaje, Statsbygg: Konsekvensutredning er ikke nødvendig. 

Medlem, spørsmål til Bjarne Ødegaard: Hvordan anser du sjansen for å få gjort noe nå?

Bjarne Ødegaard: Dialogen her er viktig - og det bør være mulig å fortsette denne dialogen. Statsråd Heidi Grande Røys sendte 19. desember brev hvor hun fremhever at det vil være en fordel om Oslo kommune kunne påta seg drift av områdene.

Jan Vaaje: Brevet har ikke noe med båtplassene å gjøre. 

Bjarne Ødegård: Jo, det som ble diskutert i møtet forut for brevet, hvor jeg var til stede, inkluderte selvfølgelig også området på Bygdøy Sjøbad.

Medlem: KNS har ikke pr idag anskaffet brygger, men Statsbygg har bedt dem om å gjøre det.

Hege Njaa Rygh, Statsbygg understreker at dette er en politisk prosess gjennom flere regjeringer. Det er ingen tvil om at regjeringens mål er å sikre almenhetens adgang til området.

Jan Vaaje: Statsbygg har ikke hatt reell myndighet i denne saken, beslutningene er fattet i departementet. Derfor kan Statsbygg heller ikke kommentere saksbehandlingen i saken. 

Medlem: Det er ikke vanskelig å forstå statens motiver i forhold til å sikre adgang til områdene og forskjønnelse. Det er imidlertid vanskelig å se hvordan overføring av 100 bryggeplasser fra Killingen Båtforening til KNS bidrar til å sikre almenhetens adgang. 

Haakon Langballe, styrleder i AS Killingen, på vegne av grunneierne på øya: Grunneierne ønsker ikke å kommentere statens disposisjoner i forhold til bryggeplassene på landsiden, det vedgår ikke grunneierne. Imidlertid viser dagens diskusjon at det er svært mange spørsmål staten ikke har avklart, heller ikke i forhold til grunneierne. 

Medlem: De gode nyhetene er at KNS ikke har fått utvidet kontrakt på landområdene og hele tiden har fremhevet at deres drifting av bryggene skyldes pålegg fra Statsbygg. Følgelig burde det heller ikke være noe i veien for å åpne dialog i forhold til om Killingen Båtforeningen kan overta ansvaret for drift av bryggene på landsiden.

Arne Johan Vagle foreslo etter debatten at det legges opp til en dialoglinje hvor styret søker å gjøre Killingen Båtforening til reell part i saken, noe det ikke hittil har vært. Det er også enighet om at selv om medlemmene hittil lojalt har latt være å kommentere saken i pressen, har det ikke lenger noen hensikt ettersom hverken Statsbygg eller FAD synes å ha realitetsbehandlet Killingen Båtforenings innspill i saken. Saken er dessuten akutt og prekær hvis båtforeningens medlemmer skal gjøre seg noen forhåpning om å få båtplass i sommer.