Til: Riksrevisjonens daglige leder Jørgen Kosmo

Kopi: Styret i Killingen båtforening
Statsråd Grande Røys

Anmodning til Riksrevisjonen om granskning av Fornyings- og administrasjons departementet (FAD) og Statsbyggs håndtering av saken om Bygdøy Sjøbad og opptreden ovenfor Killingen båtforening. Herunder;

  1. Mulig brudd på konkurranseloven
  2. Brudd på retningslinjer om konsekvensutredning
  3. Brudd på etiske retningslinjer for statstjenesten
  4. Brudd på Forvaltningsloven § 37 vedrørende utredningsplikt, forhåndsvarsling og uttalelser fra interesserte

Bakgrunn
Undertegnede viser til at Riksrevisjonen skal bidra til at fellesskapets midler og verdier blir brukt og forvaltet slik Stortinget har bestemt.

På Killingen båtforenings nettside (www.killingen.org) ligger en omfattende dokumentasjon og faktagrunnlag i sakens anledning. Som det fremgår av faktagrunnlaget er det ingen konflikt mellom Statens planer for selve sjøbadet og videre drift av Sjøsenteret Killingen hva angår båtplasser, noe en befaring burde ha vist..

Den 20.04.07 fikk Sjøsenteret medhold i begjæring i Oslo Byfogdembete om midlertidig forføyning om adkomst over dypvannskai, og at flytebrygge ved damebadet skal bli liggende.

Hvis Statsbyggs planer for deler av Bygdøy Sjøbad hadde blitt iverksettes den 30. april 2007 ville nær 500 familier mistet sine båtplasser, fastboende på øya Killingen med skolebarn mistet broforbindelsen, rullestolbrukere blitt sittende på land og en rekke arbeidsplasser ville vært nedlagt.

Det foreligger nå et brev fra Regjeringsadvokaten hvor krav om fjerning av brygge med landfeste opprettholdes. Fristen går ut i midten av desember 2007.

Mulig brudd på Lov om konkurranse mellom foretak og kontroll med foretakssammenslutninger (konkurranseloven).
Statsbygg nektet å fornye Sjøsenteret Killingen sin festeavtale på landsiden. Uten å legge videre drift ut på anbud har de pålagt KNS å drive 100 båtplasser videre, men KNS kunne av praktiske årsaker ikke tilby 100 plasser fra samme tidspunkt. I seg selv er dette en bemerkelsesverdig sak som bør granskes i forhold til Lov om konkurranse mellom foretak og kontroll med foretakssammenslutninger (konkurranseloven).

Brudd på retningslinjer om konsekvensutredning
Staten ved Fornyings- og administrasjons departementet (FAD) og Statsbyggs håndtering av planene for Bygdøy sjøbad har for alle berørte fremstått som en "byråkratisk farse" i strid med regjeringens målsetninger om allemannsretten og retningslinjer om konsekvensutredning. Statsråd Grande Røys er politisk ansvarlig. Hun utaler på FADs hjemmeside;

Vi ønsker å høre hva folk har å si, særlig om tiltak for bedre brukerretting i offentlig sektor og vi vil gjerne ha ideer til hvordan vi kan legge til rette for god brukermedvirkning. Regjeringens ambisjon er at Norge skal ha verdens beste offentlige sektor. I regjeringens arbeid med å forbedre tjenestene er det innbyggerne og deres behov som står i sentrum. Vi skal lytte mer til brukerne når vi fornyer offentlig sektor.

Statsråden har ikke respondert på henvendelser i sakens anledning. Hennes Tale/artikkel på FADs nettside, publisert 19.04.2007 – "Strandperle til besvær" dokumenterer hennes manglende forståelse og ansvarsfraskrivelse.

Brudd på etiske retningslinjer for statstjenesten FAD har definert Etiske retningslinjer for statstjenesten, men saksbehandlernes håndteringen i denne saken står i grell kontrast til Pkt 1.1 Hensynet til innbyggerne. Statsråd Grande Røys tjenesteforsømmelse er også i strid med Regjeringen Stoltenberg II målsetning om å sikre allmennheten tilgang til sjø og båtutfart. I sin programerklæring om Velferdsløft i kommunene har regjeringen en målsetning om at den gjennom fellesskapsløsningene vil legge til rette for at alle får de velferdstilbudene de trenger. Som medlem av Båtforeningen Killingen og berørt båteier har jeg opplevd FADs og Statsbyggs håndtering av saken om båtplassene som en "byråkratisk farse". Under Statsråd Grande Røys ledelse har saken etter min mening utviklet seg til en politisk skandale i strid med regjeringens målsetninger om allemannsretten og retningslinjer om konsekvensutredning. Etiske retningslinjer for statstjenesten Pkt 1.1 Hensynet til innbyggerne er ikke ivaretatt av de aktuelle saksbehandlere, Sitat; "Både som myndighetsutøver, tjenesteyter og forvalter av betydelige samfunnsressurser, plikter statsforvaltningen – og dermed den enkelte ansatte – å ta hensyn til innbyggernes interesser, tilstrebe likebehandling og opptre med respekt ovenfor det enkelte individ.

Brudd på Forvaltningsloven § 37 vedrørende utredningsplikt, forhåndsvarsling og uttalelser fra interesserte
FAD ved sin underliggende etat Statsbygg, har ikke fulgt Forvaltningsloven § 37 vedrørende utredningsplikt, forhåndsvarsling og uttalelser fra interesserte ovenfor Båteierforeningen Killingen. Statsbygg har heller ikke fulgt sine egne retningslinjer om å utarbeide en konsekvensutredning i startfasen av sine prosjekter. En konsekvensutredning ville gitt Statsbygg nødvendige innspill før de valgte en løsning som har medført en tilsynelatende "fastlåst" konflikt. En konsekvensutreding skal føre frem til en anbefaling og en plan ovenfor departementet, som beslutter om denne kan iverksettes, eller om den må utredes videre Av faktagrunnlaget fremkommer det klart at saksbehandlere i FAD og Statsbygg utviser manglende evne og vilje til dialog og utøver en byråkratisk arroganse ovenfor berørte parter. Saksbehandlere i FAD avist et kompromiss forslag basert på en enighet mellom KNS og Sjøsenteret om leie av anlegget på landsiden, som angivelig var anbefalt av Statsbygg!, og for alle praktiske formål ville løst saken hva angår båtplasser. En byråkratisk opptreden som er sterkt kritikkverdig og uverdig ovenfor alle berørte parter, spesielt sett i lys av FADs definerte målsetninger og etiske retningslinjer. Statsråd Grande Røys er politisk ansvarlig, men har så langt ikke vist vilje eller evne til å forholde seg til fakta i saken. Jeg oppfatter hennes opptreden som en grov tjenesteforsømmelse.

Mangel på informasjon
Undertegnede hadde innledningsvis forståelse for at Statsråden ikke kunne ha detaljert innsyn i alle enkeltsaker som berører dennes departement, og antok på bakgrunn av faktagrunnlaget at informasjon og beslutningsgrunnlag fra Statsbygg og saksbehandlere i FAD hadde vært mangelfull eller fullstendig fraværende. Det var derfor mitt inntrykk at Statsråden ikke kan ha vært tilstrekkelig informert, eller direkte feilinformert. Inntrykket av mangelfull informasjon bygger også på missforholdet mellom Regjeringen Stoltenberg II målsetning om å sikre allmennheten tilgang til sjø og båtutfart sett i relasjon til konsekvensen av Statsbyggs planer. Inntrykket forsterkes av de uttalelser Statsråden og saksbehandlere har gitt til media i sakens anledning. På FADs hjemmeside er Statsråden avbildet under befaring på Sjøbadet. Hvis Statsråden da hadde blitt korrekt informert ville hun med selvsyn sett, og forhåpentligvis forstått, at videre drift av båtplassene IKKE vil ha noen innvirkning på Bygdøy sjøbad. Det fremkommer klart av faktagrunnlaget at Statsråden har blitt tilskrevet av bla. Fremskrittpartiets stortingsgruppe, Bydelsråden for Frogner og en rekke berørte båteiere. Mangel på dialog, respons, saksgang og saksbehandling strider i mot etiske retningslinjer som gjelder for alle offentlige ansatte. Denne "byråkratiske farsen" har nå fått en dimensjon jeg vil karakterisere som en skandaløs tjenesteforsømmelse. Det er derfor mitt håp at riksrevisjonen kan granske de nevnte forhold før de får fatale konsekvenser for 500 familiers båtplasser, fastboende med skolebarn, rullestolbrukere og næringsdrivende. Spesielt har jeg vanskelig for å tro at en regjering som står for en "sosial profil" stilltiende kan godta en plan som til de grader rammer "allmennheten".

Anmodning til Riksrevisjonen
Undertegnede vil med dette anmode om at Riksrevisjonen snarest iverksetter en granskning av de nevnte forhold som jeg oppfatter som en byråkratisk farse i strid med etiske retningslinjer for statsansatte, og tjenesteforsømmelse av Statsråd Grande Røys. Da det ikke synes mulig å påvirke Statsråd Grande Røys, er det mitt håp at Riksrevisjonen kan stanse Statsrådens skandaløse tjenesteforsømmelse. Statsråden, hennes departement (FAD) og deres underliggende etat Statsbygg har dokumentert sin inkompetanse og bør umiddelbart instrueres, og om mulig fratas ansvaret for saken. Det bør vurderes et alternativ hvor Oslo kommune ved Bydelsråden for Frogner overtar videre utredning og drift av området.

Denne anmodning vil også bli sendt skriftlig.

Med hilsen

SJ (sign)