Subject:    Invitasjon
From:  Killingen Båtforening
Date:  Thu, 03 Jan 2008 12:36:46 +0100
To:  Heidi Grande Røys
CC:  Arve Martin Bjørnvik, Øivind Christoffersen, Hege Njaa Rygh

Til:   Heidi Grande Røys
CC:     Regjeringsadvokaten v/ Arve Martin Bjørnvik
Statsbygg v/ Øivind Christoffersen

Oslo, 3. januar 2008

Vi viser til siste ukers hendelser på Bygdøy Sjøbad. Som den største brukergruppe av områdene er naturligvis båtforeningens medlemmer opptatt av statens planer på landsiden. Av e-post fra Regjeringsadvokaten av 19.12.07 fremgår det at foreningens miljøstasjon nå kreves fjernet. Det antydes også i en annen e-post av samme dag at staten holdes for narr.

For Killingen båtforening er båtplassene utvilsomt det sentrale. Men medlemmene er også opptatt av forskjønning av området og at miljøhensyn ivaretas. Hvordan dette best gjøres er det sikkert delte meninger om. Desto viktigere er det at foreningen videreformidler synspunkter fra alle grunneiere og forretningsdrivende i området. Spesielt i lys av de misforståelser som er antydet.

Når stranden nå nærmer seg ferdigstillelse, vil vi derfor gjerne invitere statsråden til å presentere sine planer for området. Selv om vi naturligvis setter pris på all deltakelse - også om staten vil ønske å være representert på embetsmannsnivå - tror vi også det kan være klargjørende med informasjon fra politisk ledelse i denne saken.

Foreningen avholder sitt årsmøte 11. februar kl 1800 på "Dronningen", Huk Aveny 1. Dagsorden for årsmøtet er nå under utarbeidelse, og vi tillater oss å håpe på et snarlig svar.

Med vennlig hilsen

Styret i Killingen båtforening

Killingen Båtforening
PB 10 Skøyen
0211 Oslo
styret@killingen.org