Pressemelding                                          

400 båteiere ført bak lyset av staten

- Overkjørt av Staten

Etter langvarige diskusjoner omkring statens planer for Bygdøy Sjøbad er konflikten nå fullstendig fastlåst. Dagens beboere og brukere av Killingen føler seg overkjørt av staten og mener de ikke blir hørt. I kveld vil båteierne møte fornyingsminister Heidi Grande-Røys til debatt- om hun tør.

(Oslo, 11.februar 2008) Krangelen mellom staten og båtfolket har pågått siden villaen til Svein Erik Bakke ble solgt og staten bestemte seg for å bruke pengene til å lage strender for allmennheten.
Staten og AS Killingen har forhandlet om en avtale som skulle sikre videre drift av båtplasser på Killingen og en trygg atkomst for beboere på Killingen.

Før jul ble forhandlingene brutt da regjeringsadvokaten erklærte at det ikke lenger er grunnlag for videre forhandlinger. Samtidig forlangte han å få fjernet broforbindelsen til øya Killingen.

- Vi utarbeidet notatet på oppfordring av regjeringsadvokaten. Det var avgjørende at alle oppsittere på Killingen skulle slutte opp om notatet for å unngå tvister og prosesser i ettertid.  Derfor la vi et omfattende og grundig arbeid i dette notatet. Da notatet uten begrunnelse ble avvist må jeg si jeg følte meg ført bak lyset, sier styreleder i AS Killingen Haakon Langballe.

Bryggen forsøkt fjernet
Senest før jul engasjerte Statsbygg NCC til å fjerne bryggen som gir adgang til øya.

- Vi måtte gå rettens vei for å sikre forsvarlig atkomst for skolebarn, øvrige beboere og båteiere. Det er vanskelig å forstå statens frykt for at vi skal gå i land på deres landområde, slik vi har gjort i generasjoner, sier Langballe.

Staten sa opp avtalen
Staten eier grunnen på landsiden, mens øya utenfor er i privat eie. Tidligere har Sjøsenteret Killingen hatt leieavtale på statens grunn, men denne løp ut i april 2007. Staten har ikke hatt noe ønske om fornying av denne og har isteden tilbudt AS Killingen en avtale som forutsetter at AS Killingen og alle oppsittere på øya sier fra seg alle andre opparbeidede rettigheter vedrørende atkomst, båtfester og parkering på Bygdøy.

- Regjeringen turer frem uten et ønske om dialog med brukere av området. Dette skaper stor usikkerhet rundt båtplasser, arbeidsplasser og boliger på Killingen. Vi føler at regjeringen bruker statens midler til å fortrenge beboere og båtbrukere bort fra området ved å påtvinge en urimelig avtale og svært høy pris for parkering, sier Langballe.

Grande-Røys til årsmøte
Fornyingsminister Heidi Grande-Røys er invitert på årsmøte i Killingen båtforening i kveld, Langballe ser frem til møtet, og håper båtfolket kan bli hørt.

- Forvaltningen har klart å vende noe som burde være et politisk triumfprosjekt, til et prosjekt møtt med vantro av områdets brukere. Jeg har likevel tro på at partene kan komme frem til en løsning, sier Langballe.

Killingen båtforenings årsmøte holdes i KNS klubblokale på Dronningen på Bygdøy kl.1800.

For mer informasjon kontakt:
Haakon Langballe, styreleder AS Killingen, grunneier på øya Killingen
Mobil: 91 18 65 45
E-post: hlangbal@online.no

Om Killingen
Beboere og næringsdrivende på Killingen har i århundrer ferdes over Bygdøy for å komme seg ut til Killingen. Oppsitterne på Killingen og AS Killingen har etablerte rettigheter til atkomst over Bygdøy Sjøbad, parkering og rett til båtfester langs strendene og ved dampskipsbrygga gjennom avtaler og ved hevd. AS Killingen er grunneieren på øya Killingen i Oslo. Deler av øya leies ut til virksomheter relatert til småbåthavnene; Sjøsenteret Killingen AS og Sydenden trebåtbyggeri. Øya er bebygget med boliger, fritidsboliger og bygninger med tilknytning til båtslippene. I dag er det ca.400 båtplasser på Killingen samt vinteropplag på land. 


Faktaark

Rettigheter på Bygdøy Sjøbad
Beboere og næringsdrivende på Killingen har i århundrer ferdes over Bygdøy for å komme seg ut til Killingen. Småbåtene man brukte for å komme seg over sundet ble trukket opp på strendene ved Bygdøy Sjøbad eller lagt ved dampskipsbryggen i Halsen bukta der regjeringen nå har anlagt badestrand.
Oppsitterne på Killingen og AS Killingen har etablerte rettigheter til atkomst over Bygdøy Sjøbad, parkering og rett til båtfester langs strendene og ved dampskipsbrygga gjennom avtaler og ved hevd.

AS Killingen
AS Killingen er den eneste grunneieren på øya Killingen i Oslo. Deler av øya leies ut til virksomheter relatert til småbåthavnene; Sjøsenteret Killingen AS og Sydenden trebåtbyggeri. Øya er bebygget med boliger, fritidsboliger og bygninger med tilknytning til båtslippene.

Båthavnene på Killingen
Det har fra gammelt av vært drevet båtbyggerier og båtopplag på Killingen. På 1980-tallet ble det bygget ut moderne båthavn med flytebrygger. I dag er det ca.400 båtplasser på Killingen samt vinteropplag på land.

Beboerne på Killingen
På Killingen bor det i dag flere familier, og blant beboerne er tre skolebarn. Dette er en videreføring av en ubrutt tradisjon for bosetting på øyene i Oslofjorden som strekker seg århundrer tilbake i tid.

På Killingen har det vært drevet forskjellig næringsvirksomhet oppgjennom årene. Fiskerier og jordbruk har vært drevet sannsynligvis i hundrevis av år. I perioder har det vært drevet steinbrudd. Båtbyggerier har vært drevet fra 1700 tallet eller tidligere.

Tilkomst til øya Killingen
Fra gammelt av brukte man båt og rodde over til øya.  Vinterstid har man gått over isen når den var farbar. Tidlig på 1900-tallet ble det etabler fergetrafikk i Bestumkilen som i sommerhalvåret fraktet folk mellom Sjølyst, Maririm, Killingen og Bygdøy Sjøbad. Det var også en dampskipsforbindelse fra byen som fraktet badegjester ut til Bygdøy Sjøbad.

Den siste fergeforbindelsene ble lagt ned i 60-årene da Bestumkilen og strendene langs Bygdøy og Killingen var svært forurenset av kloakk og badelivet på Bygdøy Sjøbad forsvant.

Kabelfergen som i 1984 ble anlagt mellom Killingen og Bygdøy Sjøbad gjorde at beboere og andre kunne ferdes langt tryggere over sundet enn tidligere.

I 2006 ble kabelfergen erstattet av en flytende gangbru som ble anlagt i den samme traseen som kabelfergen brukte.