Killingen Båtforening

Dette dokumentet inneholder protokoll fra årsmøtet 11.02.08 samt et utfyllende referat om sakene som ble diskutert og innlegg fra medlemmer og gjester i samme møte. 


Protokoll fra ordinært årsmøte 2008 mandag 11. februar 2008.

Agenda er fastsatt i foreningens vedtekter:

  1. Godkjenning av innkallingen
  2. Valg av møteleder og referent
  3. Årsberetning
  4. Regnskap
  5. Budsjett
  6. Innkomne forslag
  7. Valg

Formann Arne Johan Vagle åpnet møtet og ga en kort oppsummering om status. Styret takket spesielt Unni Ekren og Erik Arenstedt for den innsats de har gjort for foreningen.

Godkjenning av innkallingen

Det var ingen kommentarer til innkallingen.

Vedtak: Innkallingen ble enstemmig godkjent.

Valg av møteleder og referent

Vedtak: Som møteleder ble valgt: Arne Johan Vagle. Som referent ble valgt: Anne Eriksen.

Årsberetning

Ved en feil var fjorårets tall kommet inn i årsberetningen. Følgende rettelser ble gjort i beretningen (endringen er satt i kursiv):

Vedtak: Beretningen ble enstemmig godkjent med nevnte endringer .(årsmelding som vedtatt)

Regnskap

Årsmøtet hadde spørsmål til kostnader ved honorar til regnskapsfører. Styret redegjorde for dette. Det var ellers ingen andre kommentarer til regnskapet.

Vedtak: Regnskap for 2007 ble enstemmig godkjent.

Budsjett

Budsjettet ble justert i henhold til endring i årsberetningen (overskudd for 2008 på kr. 43 600,-.). Det fremkom et forslag fra salen om å honorere styremedlem Ola-Kristian Hoff med ytterligere kr. 20 000,- med bakgrunn i det arbeidet han har nedlagt for styret i 2007 og da særlig med foreningens nettsider. Årsmøtet hadde ingen innvendinger til dette.

Vedtak: Budsjett for 2008 ble godkjent og justert i henhold til nevnte endringer.

Innkomne forslag

Vedtektsendringer - foreslått av styret

Styret foreslo å endre vedtektene slik at det skal være mulig for andre enn Sjøsenteret Killingen AS' kunder å bli medlem i foreningen. Følgende forslag til endringer i foreningens vedtekter ble fremlagt:

§ 2 Formål, lød:

"Foreningens formål er å verne om medlemmenes verdier og interesser i Sjøsenteret Killingen AS' båthavn ..."

Styret foreslo dette endret til:

"Foreningens formål er å verne om verdier og interesser for medlemmer med båtplass på Killingen og ved Bygdøy Sjøbad ..."

§ 3 Styre, lød:

"Foreningen ledes av et styre tilsluttet Killingen Båtforening, bestående av formann, som kan fungere som forretningsfører, to styremedlemmer og en representant fra slippeier. Styret velges for to år av gangen."

Styret foreslo dette endret til:

"Killingen Båtforening ledes av et styre valgt av årsmøtet bestående av formann, som kan fungere som forretningsfører og tre styremedlemmer. I tillegg har slippeier rett til å utpeke én representant med møte- og stemmerett i styret; dette medlem fratrer i saker hvor det kan oppstå interessekonflikt mellom båteiere og slippeier. Styret velges for to år av gangen. Styret kan velge varamedlemmer hvis arbeidsmengde tilsier behov for et utvidet styre."

§ 8 Utmeldelse, lød:

"Dersom et medlem ikke lenger leier båtplass ved Sjøsenteret Killingen AS, skal &&."

Styret foreslo § 8 strøket for å muliggjøre medlemskap også for andre. I stedet ble foreslått ny § 8 Informasjon til medlemmene:

"Styrets kommunikasjon med medlemmene skjer i hovedsak via foreningens hjemmesider og e-post. Det er hvert medlems ansvar å orientere foreningen om gyldig e-postadresse. Styret kan ikke overlevere e-postlister til andre."

Vedtak: Det framlagte forslag til endringer i vedtektene ble godkjent.

Båtpolitisk medlemskap KNBF

Ola-Kristian Hoff redegjorde deretter for styrets forslag om medlemskap i KNBF. Styrets forslag var båtpolitisk medlemskap med kontingent på kr. 30,- pr medlem. Styret vurderer prisendringene som skal gjøres på Båttinget.

Vedtak: Årsmøtet hadde ingen innvendinger til dette.

Valg

Styret ble i 2007 valgt for to år og er derfor formelt ikke på valg. Imidlertid stiller styret sine plasser til disposisjon dersom årsmøtet skulle ønske å endre styresammensetning for 2008. Årsmøtet ønsket ikke styresammensetningen endret. 

Vedtak: Styret blir sittende ut perioden - ett år til:

Ved en feil ble det ikke valgt revisor for 2007. Styret ba årsmøtet om forslag til revisor for 2008. Øystein Helmersen ble foreslått og sa seg villig til la seg velge som revisor. Styret innstilte på at revisor skulle få fullmakt til å også å gjennomgå (det vedtatte) regnskapet for 2008 og rapportere tilbake til årsmøtet.

Vedtak: Øystein Henriksen ble valgt ved akklamasjon.

Formann Arne Johan Vagle takket til slutt årsmøtet for fremmøte og engasjement.

MØTET BLE HEVET KL 2000


Utfyllende referat fra ordinært årsmøte 2008

Under behandlingen av styrets årsmelding, ble det åpnet for en generell diskusjon om statens planer for Bygdøy Sjøbad, og i hvilken grad konfliktene på landsiden påvirker båtplassene. FAD var invitert til årsmøtet, men hadde takket nei. Styret beklaget dette.

Følgende eksterne hadde innlegg under årsmøtet:

Styret ved Ola-Kristian Hoff informerte om året som har gått og spesielt om hvordan konfliktene på landsiden kan påvirke båtplassene.

Det er etablert hjemmesider for foreningen for å holde medlemmene oppdatert om status. Konflikten har vært hyppig omtalt i media - stort sett har pressedekningen reflektert foreningens syn. Det er verdt å nevne at en artikkel rett forut for årsmøtet hevder at årsaken til diskusjonene ligger i Sjøsenterets gode fortjeneste og redsel for å tape inntekter. Det er viktig å understreke at dette naturligvis ikke er årsaken til at båtforeningen har engasjert seg i konflikten. Foreningen har ikke tatt stilling til hvem som bør drive hva, men ønsker forutsigbarhet i forhold til båtplasser og adkomst. Foreningen er også flere ganger omtalt som en kakseforening, det er neppe en korrekt beskrivelse. Styret representerer sannsynligvis et godt gjennomsnitt blant båteierne når det gjelder størrelse på båtene, fra åpen båt med liten påhenger på 16 fot opp til en 39 fots seilbåt.

Foreningen vil ikke legge seg opp i konfliktene i området, men ber om klarhet i forhold til adgang til båtplassene og å om bli hørt i forhold til drift av langbrygge og parkeringsplasser hvor foreningens medlemmer er de største brukere. Foreningen har hele tiden søkt en dialog med staten og har forsøkt å opprettholde en nøytral og upartisk holdning. Styrets syn er utdypet i årsmeldingen.

I dette - som forrige - årsmøte ønsker foreningen spesielt om å høre de forskjellige parters syn. FAD/Statsbygg/Regjeringsadvokaten var invitert til møtet 3. januar, men statsråden takket nei i brev av 4. februar. Foreningen konstaterer med noe skuffelse at mens FAD finner det regningssvarende å sende syv personer en hel dag til personvernkommisjonens månedlige temamøte 7. februar, men altså ingen til foreningens årsmøte. Imidlertid har blant annet KNS, bydelsutvalgsleder, KNBF, grunneierne på Killingen og Christian Tybring-Gjedde, som ved to anledninger har tatt opp saken i Stortingets spørretimen, takket ja til å delta på årsmøtet for å diskutere problemstillingene.

Jan-Erik Næss  KNS: Har full forståelse for den frustrasjonen i Killingen båtforening. For KNS er seilsenteret viktig, ikke å drive langbrygga. Staten ønsket åpenbart å forholde seg til én kontraktspart og uten forhandling har de lagt dette inn i KNS festekontrakt, slik at KNS faktisk er pålagt av staten å drive denne bryggen.

KNS fortsetter sine planer i forhold til seilsenteret og har intet ønske om å drive langbrygga, Dersom KNS eventuelt må drive langbrygga, vil den måtte drives på lik linje med KNS øvrige bryggeannlegg. De vil også selvsagt opprettholde samme antall plasser. Han beklaget konflikten og viste til at KNS i fjor kom frem til en omforent avtale med Sjøsenteret om driften av langbrygga, broen m.v. Staten satte seg imidlertid i mot denne løsningen. KNS støtter Killingen båtforening i forhold til adkomst, parkering og bryggedrift. KNS har - og ønsker fortsatt å ha - et godt samarbeide med Sjøsenteret AS.

Hva gjelder parkeringen har KNS også merket seg at det har kommet opp helt andre tariffer enn tidligere forespeilet. KNS har også her samme interesser som båtforeningen, og Næss nevnte blant annet behovet for langtidsparkering. Nåværende tilstand er lite heldig og ingen god løsning for området. KNS var også enig at vakthold på parkeringen hadde vist seg å være viktig, og Næss understreket at KNS gjerne ville komme frem til et samarbeid med foreningen i forhold til vakthold. 

På spørsmål fra Erik Arenstedt bekreftet Næss at det selvsagt er greit at styret i Killingen båtforening tilskriver FAD og sier at KNS står sammen med båtforeningen når det gjelder driften av langbrygga og adkomst. Han sa også at dette allerede er meddelt staten.

Bydelsutvalgsleder Bjarne Ødegaard: Takket for invitasjonen og sa at båtforeningen representerer en kraft i dette arbeidet som er vesentlig. Videre: Oslo kommunes policy er å opprettholde og videreutvikle antall båtplasser i Oslo. Det er også viktig for Oslo kommune å ha sikkerhet for beboerne på Killingen. 

Det er sannsynligvis et godt flertall i bystyret som støtter dette. Han kommenterte videre at måten FAD deltar i denne prosessen bidrar kun til å vanskeliggjøre situasjonen for alle båteierne i området. Det at FAD og Statsbygg faktisk bidrar til å komplisere en god løsning for alle i området, provoserer mange.

Ødegaard brakte også med seg en hilsen fra byrådsleder Erling Lae. Kommunen er tilfreds med at båtplassene, båtene og broen er som det var i fjor. At det er slik ennå skyldes de aktuelle brukere av området (Sjøsenteret Killingen, beboere båtforening m.fl.). Men dessverre har man kun vunnet frem midlertidig og ennå ikke fått varig løsning. Man ønsker på det sterkeste at denne saken må finne sin løsning i løpet av det kommende år. Dette avhenger igjen av at statsråden klarer å ta seg sammen. Det er ikke umulig at måten denne saken er håndtert på er brudd på forvaltningslov og forvaltningsskikk.

Ødegaard sa at hvis båtforeningen sammen med KNS klarer å finne gode praktiske løsninger, så kan dette ta brodden av problemstillingene. Ødegaard kommenterte også at i den pågående rettstvisten vil sannsynligvis en domsavsigelse lande på noe som tar hensyn til hva som er allmenn interesse.

Deretter orienterte Ødegaard om pågående regulerings- og fredningsplaner i området, friluftsområder, Kongsgården m.v. Han understreket spesielt den kommende reguleringen - hvor all arealbruk tas hensyn til. Denne vil legge opp til at det fortsatt vil være båthavn, parkeringsplass og opplagsplass på parkeringsområdet. Alle berørte parter vil kunne gi uttrykk for sitt syn. Saken skal ut på høring og kommunen regner med at prosessen vil ta ca et halvt år. Sannsynligvis vil det bli slik at man erkjenner at Sjøbad-området er et maritimt sted. Dette blir nok særlig viktig for det båtforeningen representerer.

Selve fredningsforslaget skal gjennom regjering og storting. Man tror at det forslaget som riksantikvaren legger opp til er bredt forankret og det er bred enighet om målsettingene i kommunen.

Årsmøtet spurte Ødegaard om kommunen kunne tenkte seg å opptre i en meglerrolle siden dette egentlig dreier seg om en konflikt mellom to grunneiere. Bjarne Ødegaard sa at han skal bringe dette forslaget videre.

KNBF v/Jan Syversen: KNBF har sendt et brev om saken til statsråden. Statsråden svarte at båtfolkets interesse var vel ivaretatt og viser til at staten ikke har planer om å gjøre noe med eksisterende båtplasser. Statsråden skrev også at det heller ikke er problemer med uønsket trafikk på parkeringsplassen (SIC). KNBF stiller seg bak Killingen båtforeningen i denne saken.

Christian Tybring-Gjedde, FrP har stilt to spørsmål i stortingets spørretime. Spørsmålene har fokusert på at staten må finne løsninger for området og rydde opp konfliktene. På spørsmålet om forvaltningspraksis har han kun fått et intetsigende svar. Når det gjelder løsninger for området har departementet svart at alt skal finne sin løsning. Tybring-Gjedde konstaterte til sin undring at departementet fortsatt ikke har klart å bidra til avklaring for båteierne.

Tybring-Gjedde antydet at departementet driver med prinsipprytteri i denne saken. Han så med undring på at det er tatt beslutninger over holdet på foreningen. Han tror at foreningen bør gjøre en ny henvendelse. Det er viktig å være konkret i henvendelsen slik at det er mulig å ta tak i den politisk. På bakgrunn av respons fra departementet vil Tybring-Gjedde kunne bidra til å ta opp denne saken politisk.

Andre innspill: Departements håndtering av saken ble kommentert av flere fra salen. Flere kommenterte at det er grunn til å stille spørsmålstegn ved om god forvaltningsskikk er fulgt i saken. Sven Jansen har gjort en henvendelse til riksrevisjonen og beskrevet det som har foregått. Hittil har han kun fått svar om at de har registrert saken.

Det ble nevnt fra salen at styret  kanskje bør se nærmere på forskjellige klagemuligheter. På spørsmål fra et medlem om styret har vurdert å legge denne saken fram for sivilombudsmannen svarte styret at manglende innsyn/anbud nok vil være den sterkeste grunnen til en eventuell klage, men at det kan være grunn til å vurdere flere aspekter for oversendelse til sivilombudsmannen. Styret vurderte i fjor klage til Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA), men siden behandlingstiden da var på over ett år, ble nytten ansett begrenset.

Ett medlem foreslo å gjennomføre en undersøkelse blant foreningens medlemmer på båtstørrelser for å motbevise folks fordommer om kakse-forening. Flere av årsmøtets deltakere var i mot dette med bakgrunn i at alle rettigheter uavhengig av båtstørrelse. Styret vil vurdere dette nærmere.

Sjøsenteret Killingen AS (Tim Wang) orienterte kort om historikk, tidligere dialog og avtale med den da ansvarlige statsråd, Morten Meyer. Wang fortalte at departementet hadde lovet å legge all drift ut på anbud. Wang sa til årsmøtet at Sjøsenteret for kommende sesong vil tilby samtlige båtplasser - også på langbrygga. Styret i foreningen konstaterer at så lenge Sjøsenteret tilbyr plasser og KNS eller staten ikke gjør det, kan ikke foreningen ta stilling til eventuelle rettighetsdisputter i sundet, men må forholde seg til den part som tilbyr plassene.

Årsmøtet ønsket at styret kanskje bør vurdere å skifte kurs. Foreningen er jo ikke hørt til nå og en endring er kanskje på tide. Styret vurderer fortløpende.

Årsmøtet kom med forslag på å lage en underskriftskampanje om at dette er en plass vi ønsker å være, for eksempel på opprop.no. Dette kan med fordel gjøres i samarbeid med KNS. Styret vurderer dette.

Erik Arenstedt utdypet historikken i konflikten og pekte på at statens fremgangsmåte bærer preg av å være personlig. Årsmøtet kommenterte at det der meget betenkelig at det kan virke som om forvaltningen har latt seg påvirke av at dette egentlig er en personkonflikt med lange røtter. Bjarne Ødegaard var ikke uenig i dette.

Håkon Langballe, styreleder AS Killingen (grunneierne): Langballe fortalte om stor frustrasjon blant grunneierne i en fastlåst situasjon. Han redegjorde kort om historikken. Grunneierne tok kontakt med Statsbygg for to år siden. Det ble den gang presentert gode løsninger på ulike forhold som: båtplasser, adkomst, parkering m.v. Grunneierne opplever nå at det har vært svært vanskelig å få staten i tale. I fjor høst forhandlet grunneierne om rettigheter til parkeringsplasser og adkomstalternativer. Grunneierne ble bedt av regjeringsadvokaten å utarbeide et forslag. Broen ble senere pålagt fjernet, men det foreligger midlertidig forføyning fra desember og broen ble liggende til rettstvisten er avklart.

I diskusjonene omkring adkomst til øya, har grunneierne opplevet situasjonen dithen at staten nå ønsker at oppsittere på Killingen skal fraskrive seg adkomstrettigheter som har vært praktisert siden 1700-tallet, før det eventuelt inngås ny avtale. Selv om flere av problemstillingene er bragt inn for retten, håper grunneierne fortsatt på dialog. Langballe understreket til slutt at grunneierne i denne saken har sammenfallende interesser med Sjøsenteret og båtforeningen.

Avslutning av debatten: Styret fikk støtte i sitt valg av fremgangsmåte, men det ble kommentert at den diplomatiske holdning foreningen hadde valgt ikke hadde avstedkommet noen løsning, og at styret kunne vurdere en hardere linje.