Subject: SV: Mudring Bestumkilen
Date: Fri, 8 Feb 2008 18:06:10 +0100
From: Jensen Kjetil Lønborg
To: Killingen Båtforening
CC: Jørgensen Torild

Vår ref: 06/63

Til Killingen båtforening

Viser til henvendelse om mudringen i Bestumkilen.

Avgrensningen av mudringsområdet utover kilen går ved Ullern Båtforening, slik det fremgår av vedlagte kartskisse (skravert areal angir mudringsområdet). Mot sydøst (mot Bygdøy) avgrenses området av dybdeforholdene, nærmere bestemt av dybdekote 5 m som går skrått ut fra Oslo Roklubbs brygge og svinger av tilnærmet rett utover kilen. I tillegg er det planer om å mudre et mindre område ved utløpet av Mærradalsbekken/Oslo Kajakklubb. Det foreligger ikke planer i regi av Prosjekt Ren Oslofjord om mudring utover ovennevnte i Bestumkil-/Killingen området. Prosjektet er opprettet av Oslo kommune, der Oslo Havn KF står som prosjektansvarlig. Ansvarsområdet er, foruten opprydding av forurensede sedimenter i Indre havn, småbåthavner tilknyttet kommunal grunn der forurensningsnivå og spredningsrisiko har vist seg stor. 

Vi er ikke kjent med eventuelle planer for opprydding i Killingen-området.

Bestumkilen: Mudringsområde skravert

Med hilsen

Kjetil Lønborg Jensen

prosjektmedarbeider 

--
Oslo Havn KF / Port of Oslo, Box 230 Sentrum, N-0103 OSLO, NORWAY
Tel: 02 180 / +47 815 00 606 Web: http://www.ohv.oslo.no
Fax: +47 234 92601 Mail: postmottak@hav.oslo.kommune.no

-----Opprinnelig melding-----

Fra: Killingen Båtforening
Sendt: 30. januar 2008 09:47
Til: Jørgensen Torild
Kopi: Killingen Båtforening
Emne: Mudring bestumkilen

Hei,

Følger med på mudringen i Bestumkilen. Ser at det angis grenser for arbeidene mot Hengsenga og Oslo Roklubbs brygge. Men er litt mer usikker på avgrensningen mot syd.

Killingen båtforening representerer de båteierne som har plass i løpet mellom Killingen og Bygdøy. Vi skal ha årsmøte 11. februar, og i den forbindelse ble jeg nysgjerrig på om Ren Oslofjord har mudringsplaner også i nærheten av båtplassene - utover i sundet som markert på kartet.

Som kjent har staten mudret deler av sundet (dvs Sjøbad bukta) og fylt på med sand. Etter de miljørapporter som foreligger i området, har Killingen båtforening har vært nysgjerrig på planene for opprensing av området generelt - herav spørsmålet. Dersom dere har planer som også berører sundet, vil vil gjerne høre om det.

Mvh

Ola-Kristian Hoff

for styret i

Killingen båtforening