Killingen Båtforening

INNKALLING ÅRSMØTE
25. februar 2009 kl 1900
Dronningen, Huk aveny 1

FULLSTENDIG INNKALLING: http://killingen.org/0900201-kln-arsml-2008.pdf

Dagsorden for årsmøte i Killingen båtforening 2009

 1. Godkjennelse av innkallingen
 2. Valg av møteleder og referent
 3. Årsberetning
  1. generelt
  2. status langbrygge / adkomst
  3. parkeringen
  4. høringsuttalelser
 4. Regnskap med revisjonsrapport
 5. Budsjett
 6. Innkomne forslag
 7. Valg

En fullstendig utgave av styrets beretning, forslag til regnskap og budsjett er tilgjengelig elektronisk i pdf format på hjemmesidene til Killingen båtforening -- killingen.org -- med lenker i dokumentet der det er gjort referanser til korrespondanse, avisoppslag mm. Vennligst titt på denne og skriv den eventuelt ut for å ta med på årsmøtet. Den som ikke har mulighet til å hente ut den elektroniske utgaven kan få tilsendt en papirutgave ved å ringe formannen på 91337722.

Konklusjoner fra årsrapporten

Foreløpig velger foreningen å tro at neste år ikke vil medføre store endringer mht adkomst eller antall båtplasser, men vi er også klar over at situasjonen kan endres raskt.

Fjorårets regnskap foreslås gjort opp med et overskudd på kr 73 464. Forslag til budsjett er utarbeidet for å gå med et overskudd på kr 6 000 -- da er kontingenten for 2009 foreslått redusert med kr 200. Gebyr for uteblivelse fra vakt er etter forslag foreslått økt til kr 2 500 eller kr 3 000.

Styret i Killingen båtforening, februar 2009

Arne Johan Vagle, Anne Eriksen, Tim Wang, Ola Kristian Hoff, Jan-Erik Henriksen