Killingen Båtforening

Protokoll fra ordinært årsmøte - onsdag 25. februar 2009 19:00

Agenda er fastsatt i foreningens vedtekter:

  1. Godkjenning av innkallingen
  2. Valg av møteleder og referent
  3. Årsberetning
  4. Regnskap
  5. Budsjett
  6. Innkomne forslag
  7. Valg

Formann Arne Johan Vagle åpnet møtet og ga en kort oppsummering om status.  

Godkjenning av innkallingen

Det var ingen kommentarer til innkallingen, som denne gang var sendt ut i en forenklet versjon pr post med henvisning til fullstendig materiale på foreningens nettsider.

Vedtak: Innkallingen ble enstemmig godkjent.

Valg av møteleder og referent

Vedtak: Som møteleder ble valgt: Arne Johan Vagle. Som referent ble valgt: Anne Eriksen.

Årsberetning

Arne Johan Vagle gikk gjennom årsberetningen punkt for punkt. 

Vedtak: Beretningen ble enstemmig godkjent, (se  Årsberetning 2009, PDF)

Regnskap

Arne Johan Vagle redegjorde for det framlagte regnskap for 2007 og 2008. Regnskapet for 2007 ble også lagt fram pga manglende revisjon forrige år. Vagle rettet også en stor takk til revisor Øystein Helmersen og regnskapsfører Catarina Syversen for fremragende arbeid.

Vedtak: Regnskap m/revisjon for 2007 og 2008 ble enstemmig godkjent.

Budsjett

Arne Johan Vagle redegjorde for det framlagte budsjett for 2009. Det forelå samtidig forslag fra styret på kontingentreduksjon til kr. 800,-. Unni Ekren kom med forslag om en opprettholdelse av fjordårets kontingent på kr. 1000,-. Beløpet er ment som en sikring mot større uforutsette utgifter.

Vedtak: Budsjett for 2009 ble enstemmig godkjent med kontingentreduksjon til kr. 800,-. Styret fikk samtidig fullmakt til å fordele det budsjetterte totalbeløp til honorarer på kr. 100 000. 

Innkomne forslag

Vaktordningen og uteblivelse fra vakt

Fra et medlem var det kommet forslag om en økning av uteblivelsesgebyr for vakt på kr. 2500,-. Styret hadde framlagt forslag på det samme, men med en økning til kr. 3000,-. I forbindelse med fastsettelse av uteblivelsesgebyr diskuterte årsmøtet også behovet for forutsigbarhet for den som skal gå vakt og nødvendigheten av å få informasjon i god tid. Det ble også ytret ønske om å gjøre det enklere å kontakte andre for eventuelle vaktbytter, gjennom utsendelse av telefonlister.

Vedtak 1: Forslag om uteblivelsesgebyr for utelatt vakt på kr. 3000,- ble enstemmig godkjent.

Vedtak 2: Årsmøtet vedtok enstemmig at det skal sendes ut vaktlister i god tid forut for sesongen. Vaktlistene skal omfatte hele sesongen. Navn og telefonnumre på de som er satt opp på vakter skal være angitt på vaktlistene.

Valg (vedtektene § 3)

Styret velges for årene 2009 og 2010. Til årsmøtet forelå det ikke forslag til endinger i styresammensetningen. Hele det sittende styret ønsket å fortsette. Tim Wang kom med et benkeforslag på en endring i styret. Årsmøtet påpekte at det sittende styret har gjort en god jobb, og dersom de ønsket å fortsette så man ingen grunn til å endre den eksisterende sammensetningen. 

Følgende ble valgt under akklamasjon: 

Vedtak: Styret for 2009 og 2010 blir som følger:
- Arne Johan Vagle, formann
- Ola-Kristian Hoff, styremedlem
- Jan-Erik Henriksen, vaktsjef
- Anne Eriksen, styremedlem

Formann Arne Johan Vagle takket til slutt årsmøtet for fremmøte.

MØTET BLE HEVET KL 2030.