Killingen Båtforening

Protokoll fra ordinært årsmøte -  torsdag 18. februar 2010 kl. 19:00 

Agenda er fastsatt i foreningens vedtekter:

 1. Godkjenning av innkallingen
 2. Valg av møteleder og referent
 3. Årsberetning
 4. Regnskap
 5. Budsjett
 6. Innkomne forslag
 7. Valg

Arne Johan Vagle åpnet møtet med å ønske bydelsutvalgsleder i bydel Frogner, Bjarne Ødegård og arkitekt Fredrik Torp velkommen. 

Han foretok en kort presentasjon av vara til styret Sven Janssen og Erik Arenstedt som har vært betydelige bidragsytere til foreningens arbeid gjennom 2009. Sven Janssen holdt deretter en detaljert presentasjon av sitt arbeide for båtforeningen. (Se Janssens presentasjon ).

Godkjenning av innkallingen

Det var ingen kommentarer til innkallingen.

Vedtak: Innkallingen ble enstemmig godkjent.

Valg av møteleder og referent

Vedtak: Som møteleder ble valgt: Arne Johan Vagle. Som referent ble valgt: Anne Eriksen.

Årsberetning

Arne Johan Vagle og Ola-Kristian Hoff gikk gjennom årsberetningen , herunder en statusoppdatering om offentlige planer (se status)

Vedtak: Beretningen ble enstemmig godkjent.

Regnskap

Arne Johan Vagle redegjorde for det framlagte regnskap for 2009 og revisors beretning. Styret har i forkant av årsmøtet fattet et vedtak om at ingen utgifter over fem tusen kroner kan
belastes foreningen med mindre de er signert av to styremedlemmer. Revisors bemerkninger er gjennomgått i styret og ny revisjonsrapport ble delt ut i møtet. 

Revisorhonorar anbefales av årsmøtet. Arne Johan Vagle foreslo kr. 5000. Motforslag på kr. 10 000 fra Ola-Kristian Hoff medførte at Vagle trakk sitt forslag. Årsmøtet innstilte enstemmig på at revisors honorar skal være på kr.10  000 i 2010

Vedtak: Regnskap m/revisjon for 2009 ble enstemmig godkjent.

Budsjett

Budsjett for 2010 ble gjennomgått.

Vedtak: Budsjett for 2009 ble enstemmig godkjent.

Innkomne forslag

Styret foreslo enkelte endringer i vedtektene. Ola-Kristian Hoff redegjorde forslag til endringer i §§ 3, 4 og 10. Følgende endringsforslag forelå:

§ 3 Styre: Killingen Båtforening ledes av et styre valgt av årsmøtet bestående av styreleder formann, som kan fungere som forretningsfører og tre styremedlemmer. I tillegg har slippeier rett til å utpeke én representant med møte- og stemmerett i styret; dette medlem fratrer i saker hvor det kan oppstå interessekonflikt mellom båteiere og slippeier. Styrets medlemmer velges for to år av gangen, men inntil halvparten av styret kan velges for ett år for å forhindre at hele styret kommer på valg samme år. Styret velger selv styreleder blant de valgte medlemmer. Styret kan velge varamedlemmer hvis arbeidsmengde tilsier behov for et utvidet styre.
§ 4 Styrets myndighet: Styret har den administrative myndighet og ivaretar foreningens økonomi og interesser forøvrig. Styret fastsetter et evt. havnereglement og utnevner forretningsfører innen eller utenfor styret. Styret har beslutningsdyktighet når minst tre av styrets medlemmer er tilstede. Styremøte holdes når formannen styreleder eller styremedlemmene finner det nødvendig. Ved stemmelikhet i styret gis formannen styreleder dobbeltstemme.
§ 10 Årsmøte: Årsmøte holdes hvert år innen utgangen av mars februar. Innkalling skal skje skriftlig med minst 3 ukers varsel. Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende innen 15. februar januar. Årsmøtet er beslutningsdyktig når minst 3 fra styret er tilstede og årsmøtet er lovlig innkalt. Hvis ikke berammes nytt årsmøte med minst 1 ukers varsel. Dette årsmøte vil være beslutningsdyktig uansett fremmøteantall. Innkallingen til årsmøte skal inneholde Senest to uker før årsmøtet skal styret gjøre tilgjengelig: årsberetning og regnskap, budsjett for det nye året, innkomne forslag samt oversikt over hvilke styremedlemmer som er på valg, inklusive valg av revisor. Dokumentene kan gjøres tilgjengelig elektronisk, men medlemmer skal kunne få papirkopi tilsendt. Styret fungerer som valgkomité med mindre det velges valgkomité på årsmøtet. Årsmøtet behandler:
 1. Godkjennelse av innkallingen
 2. Valg av møteleder og referent
 3. Årsberetning
 4. Regnskap med revisjonsrapport
 5. Budsjett
 6. Innkomne forslag
 7. Valg

Vedtektene i endret form og med endringsmarkeringer

Vedtak: Vedtektene ble enstemmig endret i henhold til det ovenfor nevnte. 

Valg (vedtektene § 3)

Styret var ikke på valg i 2010 og vil fortsatt bestå av Arne Johan Vagle, Ola-Kristian Hoff, Jan-Erik Henriksen og Anne Eriksen. Arne Johan Vagle ønsket avløsning som styreleder, og styret orienterte årsmøtet om at de kom til å velge Anne Eriksen som ny styreleder.

Arne Johan Vagle takket til slutt årsmøtet for fremmøte og gode innspill.

MØTET HEVET