Killingen Båtforening, årsmøte 2011

Protokoll fra ordinært årsmøte 2011
24.03.2011 kl. 1900 på Dronningen

Agenda er fastsatt i foreningens vedtekter § 10:

  1. Godkjenning av innkallingen
  2. Valg av møteleder og referent
  3. Årsberetning
  4. Regnskap
  5. Budsjett
  6. Innkomne forslag
  7. Valg

Arne Johan Vagle åpnet møtet på vegne av styret og ga en kort oppsummering om styrets arbeid. Styret takket spesielt styrets varamedlemmer Sven Janssen og Erik Arenstedt for den innsats de har gjort. 

Det var møtt frem et titalls medlemmer, langt færre enn de senere årene. Dét antas å ha sammenheng med at det er skjedd mindre i år, men også relativt liten sjanse for at båtplasser fjernes eller at det blir andre dramatiske endringer i denne sesongen.

Godkjenning av innkallingen

Det var ingen kommentarer til innkallingen.

Vedtak: Innkallingen ble enstemmig godkjent.

Valg av møteleder og referent

Vedtak: Som møteleder ble valgt: Arne Johan Vagle. Som referent ble valgt: Ola-Kristian Hoff

Årsberetning

Styret gjennomgikk årsmeldingen. Det kom innspill fra salen om at det er et spesielt problem med avfall fra badende og turgåere. Siden foreningen bekoster renovasjonen (kommunen bekoster miljøstasjonen) bør forsøpling av andre følges opp. Det er imidlertid ikke å anbefale at nattevakter som sitter alene skal gå opp på plassen.

KNS planer for området og reguleringsplan vil medføre at det blir få parkeringsplasser igjen til foreningens medlemmer. Den allerede utilfredsstillende sykkel- og bilparkeringen kan forventes å bli verre. Det skjer imidlertid neppe endringer denne sesongen og kanskje heller ikke neste. Det kom også innspill på den ekstremt dårlige standarden på veiene ut.

Styret redegjorde for rettssakene om adkomst. Sjøsenteret har i hovedsak fått medhold i én hevdssak og ett ekspropriasjonsskjønn. Staten har anket, og én av ankene er berammet til april 2012. Det er fortsatt usikkert om det vil være mulig å iverksette endringer i området før disse rettssakene er avgjort.

Sven Janssen redegjorde spesielt for arbeidet med parkering og hvordan staten har håndtert driften av parkeringen - herunder at parkeringen er dyr, inntektsbringende og ikke lagt ut på anbud. Styret fortsetter arbeidet med at det skal foregå normal abudsrunde og at det legges opp til et parkeringsregime som tar mer hensyn til medlemmenes behov (samme priser som andre utfartsparkeringer, ikke full pris utenomsesong, tilstrekkelig antall plasser osv.)

Vedtak: Årsmeldingen ble enstemmig godkjent.

Regnskap

Inntatt forslag om styrets kompensasjon - herunder kompensasjon til Sven Janssen og Erik Arenstedt. Revisor foreslås kompensert med kr. 5000 for revisjon av årets regnskap. Det var ellers ingen andre kommentarer til regnskapet.

Vedtak: Regnskap for 2010 ble enstemmig godkjent.

Budsjett

Styret foreslår kontingenten redusert til kr 750,-.

Vedtak: Budsjett for 2011 ble godkjent av årsmøtet.

Innkomne forslag

Det er ikke kommet inn forslag til årsmøtet. 

Valg

Hele styret er på valg. Se vedtektene § 10.  Årsmøtet ønsket ikke styresammensetningen endret.  Etter vedtektsendring i 2010, kan inntil halvparten av styret endres for ett år for å sikre kontinuitet. I tillegg kan slippeier utpeke et medlem til styret. Styret velger selv leder og vararepresentanter. 

Vedtak: Følgende velges

Årsmøtet kan velge revisor, men foreningen trenger strengt tatt ikke revisor. Styret foreslår at årsmøtet ikke velger revisor, men forbeholder seg retten til å be om revisjon når årets regnskap foreligger (før årsmøtet i 2012).

Vedtak: Årsmøtet velger ikke revisor, men kan be om revisjon når neste års regnskap foreligger.

MØTET BLE HEVET KL  2030