Protokoll fra årsmøte i Killingen båtforening 1. mars 2012 i KNS lokaler på Dronningen.

Møtet ble åpnet kl.1900. Kun fire medlemmer utenom styret var møtt opp. Fra Styret stilte Anne Eriksen, Ola-Kristian Hoff, Sven Janssen og Erik Arenstedt.

Følgende agenda var sendt ut sammen med årsberetningen:

  1. Godkjennelse av innkallingen
  2. Valg av møteleder og referent
  3. Årsberetning
  4. Regnskap med revisjonsrapport
  5. Budsjett
  6. Innkomne forslag
  7. Valg

1.Godkjennelse av innkallingen

Innkallingen ble enstemmig godkjent uten merknader.

2.Valg av møteleder og referent

Ola-Kristian Hoff og Anne Eriksen ble enstemmig valgt som henholdsvis møteleder og referent.   

3.Årsberetning

Årsmøtet ønsket en kort gjennomgang av de ulike punktene i beretningen.

Følgende punkter ble berørt:

Vedtak:

Beretningen ble enstemmig godkjent. Årsmøtet ber båtforeningen fortsette sitt arbeid med aktuelle saker.

4.Regnskap med revisjonsrapport

Ola-Kristian Hoff redegjorde kort for innholdet i regnskapet.

Vedtak:

Regnskap for 2011 ble enstemmig godkjent uten merknader. Årsmøtet krever ikke revisjon.

5.Budsjett

Det ble redegjort kort for budsjettet for 2012.

Vedtak:

Budsjettet for 2012 enstemmig vedtatt.

6.Innkomne forslag

Ingen forslag var kommet inn.

7.Valg

Styret har i 2011 bestått av

Vararepresentanter

Det har ikke kommet inn forslag på nye styremedlemmer. Vagle har valgt å fratre sitt verv som styremedlem, da han ikke lenger har båtplass på Killingen.

Styret innstilling er som følger: Sven Janssen trer inn som ordinært styremedlem. Anne Eriksen beholder sin plass. Begge er valgt for to år.

Vedtak:

Styrets forslag ble enstemmig vedtatt. Styret blir da som følger:

Vararepresentanter

Anne Eriksen, referent