Killingen Båtforening


ÅRSMØTE 13. MARS 2013 - PROTOKOLL

Følgende saksliste var sendt ut

  1. Godkjennelse av innkallingen
  2. Valg av møteleder og referent
  3. Årsberetning
  4. Regnskap med revisjonsrapport
  5. Budsjett
  6. Innkomne forslag
  7. Valg

1. Godkjennelse av innkallingen.

Vedtak: Innkallingen ble enstemmig godkjent.

2. Valg av møteleder og referent.

Vedtak: Ola-Kristian Hoff ble valgt som møteleder og Anne Eriksen ble valgt som referent. Valgene var enstemmige.

3. Årsberetning

Beretningen ble gjennomgått punkt for punkt. Det ble orientert særskilt om enkelte saker; kort gjengitt nedenfor:

Vaktordningen: Styret søkte i fjor etter egne ekstravakter, med svært god respons. Dette har ført til færre ubesatte vakter og vaktordningen har fungert bedre enn tidligere. Styret velger en tilsvarende metode for kommende sesong.

Renovasjon: Det er fortsatt mye søppel ved conteinerplassen. Det synes som om noen tror at dette er en gjenbruksstasjon. Styret ønsker ikke å bidra til rydding av plassen i år. Vaktene har tidligere hatt rydding i sin instruks. Båtforeningen er av den oppfatning at dette er Statens og kommunens ansvar. Det er Staten som har påtvunget plasseringen av containerne.

Sven Janssen redegjorde for parkeringsproblematikken. Se eget vedlegg til årsberetningen.

Vi mister ingen båtplasser: Ola-Kristian Hoff redegjorde for sakene som har pågått i rettssystemet (Sjøsenteret vs Staten), der Staten har tapt i alle rettsinstanser. Det foreligger et rettsforlik mellom Staten og grunneier. Dette forutsetter en arrondering av bryggene, noe som er i strid med de rettskraftige dommene. Båtforeningen henvender seg til Staten der informasjon om videre handling etterlyses. Vi har tidligere bedt om partsinteresse i saken. Denne henvendelsen står ubesvart (sent nov. 2012).

4. Regnskap med revisjonsrapport

Regnskap
Arne Johan Vagle redegjorde kort for regnskapet. Spørsmål ble besvart og enkelte poster diskutert.

Vedtak:Regnskapet ble enstemmig godkjent uten merknader.

Revisjon
Vedtak:Årsmøtet sa seg fornøyd med informasjonen fra Styret og ønsket ikke ytterligere revisjon av regnskapet. Vedtatt enstemmig.

Vedtak - merknad:Styret får fullmakt fra årsmøtet til å organisere vaktordning for 2013 innenfor budsjettrammen.

5. Budsjett

Det ble redegjort for det framlagte budsjett. Årsmøtet hadde ingen merknader.

Vedtak: Budsjett for 2013 ble enstemmig vedtatt.

6. Innkomne forslag

Det var ingen framlagte forslag, men Styret bad årsmøtet om fullmakt til å endre vedtektenes pkt. 10 om innkalling til årsmøtet. Det er behov for justering av enkelte frister.

Vedtak:Årsmøtet gir sin enstemmige tilslutning til at Styret endrer vedtektenes pkt 10 i tråd med ovennevnte.

5. Valg

Jan Erik Henriksen (tidl vaktsjef) har trukket seg fra sitt styreverv. Han har fortsatt ett år igjen av valgperioden. Årsmøtet takker Henriksen for innsats gjennom flere år som vaktsjef.

Arne Johan Vagle har ikke lenger båtplass på Killingen og ønsket ikke gjenvalg som varamedlem. Årsmøtet takket Vagle for god innsats bla a som styreleder gjennom flere år.

Det har ikke kommet inn forslag på nye styremedlemmer.

Oppstilling over styremedlemmer og varamedlemmer på valg:

Vararepresentanter

Vedtak: Årsmøtet gjorde slik - enstemmig:

Styremedlemmer i 2013:

Varamedlem i 2013:

Styret konstituerer seg selv på første møte.

Styret takket de få fremmøtte for årsmøtedeltakelsen.

MØTET HEVET kl.2000