Killingen Båtforening


ÅRSMØTE 12. MARS 2014, 18:30 - PROTOKOLL

Følgende saksliste var sendt ut ihht vedtekter:

  1. Godkjennelse av innkallingen
  2. Valg av møteleder og referent
  3. Årsberetning
  4. Regnskap med revisjonsrapport
  5. Budsjett
  6. Innkomne forslag
  7. Valg

1. Godkjennelse av innkallingen.

Vedtak: Innkallingen ble enstemmig godkjent.

2. Valg av møteleder og referent.

Vedtak: Anne Eriksen ble valgt som møteleder og Ola-Kristian Hoff ble valgt som referent. Valgene var enstemmige.

3. Årsberetning

Årsberetningen ble presentert. Det ble orientert særskilt om enkelte saker; kort gjengitt nedenfor: 

Første båtplass til venstre (402?) foreslår at vaktene kunne sitte i annen etasje på hans båt, med god utsikt over hele båthavnen. Forslaget ble tatt til etterretning. 

Søppelhåndtering ble gjennomgått.

Parkeringen: Sven Janssen gjennomgår arbeidet. Forsøker å kontakte politisk ledelse i departementet samtidig som styret arbeider gjennom Kongelig norsk båtforbund. Foreslått et resolusjonsforslag slik at parkeringsproblematikken blir en offisiell sak for KNBF. Parkering for båtbrukere bør vurderes som utfartsparkering. KNS har også gitt uttrykk for at parkeringen bør utvides. 

Sjøsenteret har vært i kontakt med Statsbygg som sier de vurderer å bygge ut.  Uansett, det kommer til å bli begrensninger i parkeringen i kommende sesong og styret fortsetter å arbeide med å bedre parkeringsforholdene. 

Sjøsenteret har vært i kontakt med Kystverket. Kystverket har påpekt at KNS' nye brygge er til hinder for ferdsel. Samferdselsdepartementet skal ta stilling til dette.

Styret ba om fullmakt til å fortsette vaktordningen, men gjøre enkelte justeringer (eventuelt involvere de fastboende), samt justere frikjøpsordning for medlemmene. 

4. Regnskap med revisjonsrapport

Regnskap
Anne Eriksen redegjorde kort for regnskapet. Manglende betaling er av og til et problem. Ingen forslag om endring i satser: kontingenter, frikjøp og gebyr. 

Det ble stilt spørsmål ved utgifter til regnskapsførsel, styret bes vurdere alternativer.

Vedtak: Regnskapet ble enstemmig godkjent.

Revisjon
Vedtak: Årsmøtet ønsket ikke ytterligere revisjon av regnskapet. Vedtatt enstemmig.

Vedtak, se over under punkt 3: Styret fikk fullmakter vedrørende vaktordning og justere frikjøpsordning. 

5. Budsjett

Det ble redegjort for budsjett for 2014, beløpene forblir omtrent på samme nivå. Årsmøtet hadde ingen merknader.

Vedtak: Styret fikk fullmakt til budsjettere som angitt for 2014. 

6. Innkomne forslag

Forslag om endret vakt for fastboende. Styret innstiller på at ingen i utgangspunktet skal forskjellsbehandles. Men oppfordrer båtboere til å komme med på ekstravaktordningen.

Eventuelt: Foreningen bør diskutere muligheten for vaskefasiliteter: dusj, toalett og vaskemaskin.

5. Valg

Oppstilling over styremedlemmer og varamedlemmer på valg:

Vararepresentanter

Styret konstituerer seg selv på første møte.

Referent gjennomgikk protokollen og styret takket de fremmøtte for årsmøtedeltakelsen.

MØTET HEVET kl. 20:10