Fra Killingen Båtforening

Haakon Langballe, Postboks 51 Bygdøy, 0211 Oslo

Det Kongelige fornyings og administrasjonsdepartement
Postboks 8004 Dep
0030 Oslo

Deres ref. Vår ref. Dato
200500452/KAF Haakon Langballe 30.3.2007

Bygdøy Sjøbad

Det vises til Deres brev av 16.mars 2007 og 21.mars 2007. Vi takker for Deres skriftlige konkretisering av mulige punkter i eventuell avtale mellom AS Killingen og staten.

AS Killingen har drøftet innholdet i Deres forslag og har noen spørsmål som man ønsker å få oppklart.

Atkomst til flytebru
Det vises til at kravet om at flytebrua skal være åpen på dagtid er politisk bestemt.  Vi ber om en konkret henvisning til den politiske beslutning det vises til her, samt en gjengivelse ordlyden i denne beslutningen.

AS Killingen er i utgangspunktet negativ til at flytebrua skal være åpen for allmennheten. Staten har tidligere gitt tillatelse til landfeste for atkomst til Killingen med låst port på samme sted som flytebrua har landfeste i dag. Som et alternativ til en løsning med broforbindelse vil AS Killingen vurdere å reetablere atkomst ved bruk av kabelferge med landfeste på Bygdøy iht. den tillatelse som allerede foreligger.

Vi er kjent med at staten har inngått en festeavtale med KNS for Herrebadet på stranden på Bygdøy Sjøbad og at atkomsten til dette området skal være begrenset med en låst port. Vi vil gjerne at Dere informerer oss om hvilke forutsetninger som ligger til grunn for at regjeringen aksepterer at området på statens grunn som KNS fester på Bygdøy Sjøbad ikke skal være åpent for allmennheten.

Vi forstår ikke hvilken nytte staten mener at allmennheten kan ha av en åpen atkomst til Killingen. Etter AS Killingen sin mening er det svært lite utmark på Killingen og man må ferdes over innmark for å komme til utmarksområdene. AS Killingen har forpliktelser ovenfor leietagere som det må tas hensyn til i forhold til ferdsel på innmark. Vi ber om at Dere klargjør for oss hvor på Killingen Dere mener at allmennheten skal ha adgang og om Dere mener at allmennheten skal ha adgang til innmarken på Killingen.

For å få avklart hvilke rettigheter vi som grunneier har i forhold til allmennhetens ferdsel på Killingen, har AS Killingen anmodet Oslo kommune om å få utført vurdering av innmark og utmark på Killingen.

AS Killingen vil ikke påta seg noe rettslig ansvar for allmennhetens sikkerhet ved eventuell ferdsel over gangbrua med tilliggende brygger, øvrige brygger og installasjoner på Killingen, uansett om de eies av AS Killingen eller AS Killingens leietagere.

AS Kilingen ber om at statens representanter kommer på en befaring på Killingen slik at man kan få en gjensidig korrekt forståelse av hvilket potensial for turområder og lignende som eksisterer på Killingen.

Parkering
FAD har gitt Statsbygg anledning til å forhandle med AS Killingen om utleie av inntil 30 parkeringsplasser. AS Killingen har bedt om 50 plasser for å dekke behovet til dem som har tilknytning til Killingen. Vi har kommet frem til dette antallet ved å innhente opplysninger fra Sjøsentret Killingen og Sydenden Slip og ved å telle opp husstander på Killingen. En nedskjæring på 40 prosent synes nokså unødvendig da det antall parkeringsplasser som skiller neppe kan føre til særlige ulemper for allmennheten eller staten. Et for lite antall reserverte parkeringsplasser kan medføre betydelige ulemper for Killingens brukere i perioder. Gateparkeringen i området som mange av Killingens brukere tidligere benyttet er ikke lengre tilgjengelig Vi ber om at staten spesifiserer for hvilke brukere man vil skjære ned på antall parkeringsplasser.  For enkelhets skyld er vår liste gjentatt nedenfor.

Sjøsentret, 20 plasser
Sydenden slip og båtbyggeri 5 plasser
Beboere, 4 husstander, 8 plasser
Sommerboliger, 17 husstander, 17 plasser.

Tilgang til kai
Dere skriver at tungtrafikk til Bygdøy Sjøbad skal begrenses mest mulig men at varetransport til kaia kan skje mandag til fredag frem til kl.11.00.

Vi har diskutert dette med Sjøsentret og de mener at den relativt strenge begrensningen på varetransport vil føre til store ulemper for virksomheten på Killingen. Det vil føre til ulemper for både Killingens brukere og leverandører uten at en slik ordning vil redusere det samlede transportbehovet. Størrelsen på transportene vil begrense seg til relativt lette transporter da staten kun vil tillate omlasting ved hjelp at lastebilenes egne kraner.

AS Killingen har observert at varetransport nesten utelukkende forekommer innen normal arbeidstid på hverdager. Generelt virker det som om behovet for transport er størst vår og høst som tradisjonelt er perioder med liten badeaktivitet.

AS Killingen har, som Dere er kjent med, rett til å benytte dampskipsbryggen med atkomstvei ved Herrebadet og vi vil benytte denne dersom man ikke kommer frem til en løsning for varetransport.

Vi foreslår at det gis tillatelse til varetransport over dypvannskaien alle virkedager frem til kl.16.00 samt nødvendig transport av syke og uføre.

Renovasjon
Jan Vaaje skriver i sin e-post 9.mars 2007 at Statsbygg vil ta initiativ til møte for å se på søppelhåndteringen. AS Killingen har foreløpig ikke hørt fra Statsbygg om dette men vi har på eget initiativ kontakte renovasjonsetaten i Oslo kommune for å sikre renovasjon for beboere på Killingen etter 1.mai 2007.

Avtaleform
AS Killingen har oppfattet at statens intensjoner er å rydde opp i avtaleverket som regulerer bruken av statens eiendommer på Bygdøy Sjøbad. Videre har statens representanter sagt i våre møter og telefonsamtaler at det er statens intensjoner at en eventuell avtale med AS Killingen er ment å sikre bruken av området på lang sikt. For oss er det også viktig å sikre de rettigheter vi kommer til enighet om på lang sikt. Det er ikke akseptabelt at våre rettigheter gjøres tidsbegrenset. Et krav om tinglysning av endelig omforente rettigheter for Killingen A/S er således av avgjørende betydning. Da tinglysning i seg selv er uten betydning for partenes forpliktelser iht. til de avtaler vi måtte bli enige om, har vi vanskelig for å forstå at staten motsetter seg at en endelig avtale tinglyses. Tinglysning er kun en rettsvernsakt som sikrer partenes rettigheter og plikter iht. inngåtte avtaler vern mot etterfølgende disposisjoner fra grunneier.Vi imøteser Deres snarlige svar.


Vennlig hilsen
For AS Killingen


Haakon Langballe