AS Killingen, Haakon Langballe, Postboks 51, Bygdøy, 0211 Oslo

 

Fylkesmannen i Oslo og Akershus
Miljøvernavdelingen
Postboks 8111 Dep
0032 Oslo

Oslo 16.4.2007

Bygdøy Sjøbad – mudring og istandsettelse – høringsuttalelse

Vi viser til søknad fra Statsbygg innsendt av Multiconsult AS; søknad om tillatelse til mudring ved Bygdøy Sjøbad.

AS Killingen er eier av øya Killingen med Kaffeskjær, g.nr.6 / b.nr9 i Oslo. Killingen er nærmeste tilstøtende eiendom til statens eiendom på Bygdøy Sjøbad.

Det fremkommer ikke i Multiconsult sin rapport at Direktoratet for naturforvaltning har tilrådd verning av Kaffeskjær som et av 15 sjøfuglsområder i Oslo og Akershus.

AS Killingen er bekymret for at mudringsarbeider på Bygdøy Sjøbad vil medføre spreding av forurensede sedimenter i sjøen langs strendene på Bygdøy, Bestumkilen og på Killingen.

Killingen ligger til Bygdøy Sjøbad med et smalt sund imellom. Det er tidevannstrømmer i sundet som vil føre sedimenter til de øvrige strendene i området hvis det blir iverksatt mudring uten at spreding blir forhindret.

AS Killingen ber om at det blir iverksatt tiltak for å hinder spredning av forurensede sedimenter ved eventuell mudring på Bygdøy Sjøbad. Disse tiltakene må som et minimum bestå i:

Vennlig hilsen
For AS Killingen

Haakon Langballe