Møte FAD Killingen båtforening

R5, 15.03.07 1000-1230
Referat AJV / OKH

Etter henvendelse fra Killingens Båtforening til statsråden fikk foreningen et møte med departementet 15.03.07. Foruten å bringe klarhet i situasjonen og å synliggjøre at medlemmene er part, var det viktig for styret å presentere den fortvilte situasjon medlemmene nå er i. Styret gikk til møtet med en prioritering om forsøke å sikre 1) båtplassene, 2) vinteropplag og 3) parkering mv.

Fra departementet Fra båtforeningen
  • Politisk rådgiver Jørund Leknes
  • Underdirektør Oskar Petter Jensrud
  • Seniorrådgiver Kaare Falkenberg
  • Eiendomsforvalter Jan Vaaje, Statsbygg
  • Styreleder Arne Johan Vagle
  • Styremedlem Ola-Kristian Hoff

For staten er det viktig å sikre almen tilgang til området rundt Bygdøy Sjøbad. Det var enighet om at en forskjønnelse av hele området rundt Bygdøy Sjøbad er ønskelig for alle parter. 

Drift av bryggeanlegg på øya:  Departementet understreket at dette ligger uten for statens myndighet, men at de ønsket å komme de næringsdrivende på Killingen (både Sjøsenteret og Sydenden) i møte slik at det ikke legges hindringer fra statens side for videre drift. Slik båtforeningen har oppfattet saken, er problemet nå i hovedsak at de næringsdrivende ikke har fått skriftlig bekreftelse på adkomst slik at det er mulig å drive videre. Departementet understreket at de kunne bekrefte skriftlig at det:

  1. kan gis tidsbegrenset tilgang til dypvannsbrygge slik at det er mulig for de næringsdrivende å frakte utstyr og tunge motordeler over i båt for frakt til øya,
  2. kan på årsbasis leies ut et antall parkeringsplasser i forbindelse med næringsdriften og til bruk for fastboende og grunneiere (Statsbygg orienterte om at de forøvrig i ferd med å forhandle frem en avtale med Center Park der også hensyn til noe lengre parkering skal være mulig),
  3. vil opprettholdes adkomst til øya i form av bro (FAD forutsetter at bro skal være åpent tilgjengelig på dagtid).

Båtforeningen har intet ønske om å diskutere detaljene i adkomsten, og i hvilken grad denne skal være åpen for almenheten, men forutsetter at partene (næringsdrivende / grunneiere og staten) kan komme til en enighet som er akseptabel for alle parter. For båtforeningen er det avgjørende at alle parter nå bidrar til en løsning på adkomstproblemene slik at bryggeplasser på øya opprettholdes.

Foreningen forutsetter også at eventuelle kostnader i forbindelse med adkomst ikke skal veltes over på båteierne. Båtforeningen understreket at deres tilknytning til næringsdriften består i individuelle kontrakter med Sjøsenteret Killingen. Båtforeningen har intet syn på om Sjøsenteret eller andre driver anleggene, men konstaterer praktisk sett at Sjøsenteret har leiekontrakten med grunneiere i overskuelig fremtid og at de faktisk eier og vedlikeholder bryggeanleggene. Forøvrig er det viktig for båteierne at det opprettholdes et servicetilbud i forbindelse med båthavnen.

KNS drift av bryggeanlegg på landsiden: Båtforeningen uttrykket stor bekymring over ca 100 medlemmer overflyttes til KNS blant annet med de innskuddskostnader det vil medføre for hver enkelt båteier, jf tilbud fra KNS. FAD understreket at Sjøsenterets leiekontrakt utløper 30.04.07 og at det allerede er undertegnet kontrakt med KNS om at de skal tilby samme antall båtplasser på statens grunn til samme pris som ellers i foreningens havner. Dette er å anse som et tilbud fra staten for å sikre at det ikke blir færre båtplasser i området som følge av Bygdøy Sjøbad prosjektet. Mht til detaljene i avtalen, har staten har pålagt KNS å tilby de medlemmene som i dag har plass på landsiden fortsatt båtplass i KNS anlegg. FAD sa seg villig til å forsøke å få KNS til å gi også andre medlemmer tilsvarende rett i det nye anlegget dersom ikke alle nåværende båteiere på landsiden skulle ønske å motta tilbudet fra KNS.  Båtforeningen orienterte om at de i går sendte brev til KNS for å klargjøre at foreningen ikke har fortegnelser over hvilke medlemmer som har båtplasser hvor. Forøvrig må foreningen ha en intern diskusjon om hvordan medlemmene skal forholde seg til KNS tilbud, spesielt om det ikke finnes en løsning på øya. Det ble også antydet fra foreningen at dersom nåværende anlegg på landsiden blir liggende foreløpig, vil det kanskje heller ikke være så påkrevet med innskudd til KNS for å videreføre samme båtplass.

Vaktbod: Foreningens vaktordning for parkeringsplass og tilgangen til båtanleggene om natten, som KNS ikke tar del i, var et nytt element som departementet tok til etterretning for å vurdere i den videre planlegging. 

Vinteropplag: Staten har bestemt seg for å avvikle vinteropplaget på parkeringsplassene. Det har flere årsaker, men hovedgrunnen er at båtvedlikehold på parkeringsplassen kan ha miljøkonsekvenser. Båtforeningen deler ikke synet om å avvikle vinteropplaget, men dersom det ikke er mulig å gjøre noe med dette, ber båtforeningen Statsbygg som en av Oslos største eiendomsforvaltere, om å bidra til at båteiere kan finne alternative løsninger i Oslo området.

Båtforeningen understreket at situasjonen er prekær for båteiere. Uavhengig av eventuelle diskusjoner mellom øvrige parter, ber båtforeningen partene om å komme hverandre i møte slik at ikke båteiere blir uforskyldt tredjepart.  Hvis det kan bidra til å løse konflikten, er båtforeningen naturligvis villig til å overta leiekontrakten med staten for bryggeanleggene på landsiden, spesielt siden KNS gir klart uttrykk for at de kun vil drive dem fordi det er pålagt.  FAD forholder seg til den kontrakten som er inngått med KNS, om at de skal drive inntil 100 plasser fra statens grunn etter 01.05.07.