Killingen Båtforening


Referat fra befaring på Bygdøy Sjøbad 5.3.2007

Sted                  Bygdøy Sjøbad i Oslo

Tid:                   5.mars.2007 kl.1100

Tilstede:           Kaare Falkenberg (FAD)
                        Jan Vaaje (Statsbygg)
                        Tim Wang (Sjøsenteret Killingen)
                        Haakon Langballe (AS Killingen)  

Referent:           Haakon Langballe

AS Killingen v/Haakon Langballe hadde anmodet Statsbygg og Fornyings og Administrasjonsdepartementet om å komme på befaring på Bygdøy Sjøbad. Statsbygg og FAD har fremlagt ønske om å flytte flytebroen mellom Killingen og Bygdøy Sjøbad til annet sted i sundet mellom Bygdøy og Killingen.

Formålet med befaringen var å se på hvor flytebroen mellom Killingen og Bygdøy Sjøbad kan plasseres mest hensiktsmessig.

Falkenberg sa at hensyn til mulig fergeanløp til dypvannskaien må ivaretas og at man ønsker å finne alternativer hvor broen ikke kommer inn på bryggeanleggene men direkte til land på Killingen.

Man ble enige om at småbåttrafikken ikke blir vesentlig berørt som følge av broens plassering. Av hensyn til roerne kan det være en fordel å plassere broen lengst inn mot bestumkilen. 

Wang sa at farten på båtene som går igjennom sundet er gått ned etter at broen ble lagt ut.

Falkenberg sa at man må akseptere at større båter og seilbåter ikke kan passere gjennom sundet hvis broen blir liggende.

Falkenberg og Vaaje forklarte hvor de anså det mest hensiktsmessig å legge broen. Man tenker seg å legge broen fra sydenden på telefonskjæret til fyllingen på Bygdøy Sjøbad (alternativ 1).

Langballe spurte om det ikke var mulig å legge broen til nordsiden av telefonskjæret (alternativ 2). Det kom ingen vesentlige innvendinger mot dette i forhold til alternativ 1.

Wang innvendte at de alternativene gir veldig lang og tungvindt transportvei for de fleste båteierne og for ansatte.

Det ble også sett på mulighetene for å legge broen fra fyllingen på Bygdøy Sjøbad til flytebrygge I (mastebryggen, alternativ 3) eller flytebrygge II (alternativ 4). Man var enige om at dette ikke kommer i konflikt med eventuelt fergeanløp da det vil være tilstrekkelig plass til å anløpe dypvannskaien. Ulempen med disse alternativene er at broen vil lande på flytebryggene, som ikke er ønskelig.

Man kom også kort inn på muligheten for å legge broen fra fyllingen over til fundamentet ved trappen på Killingen (alternativ 5).

Vi gikk over til Killingen og så på bryggeanleggene og atkomsten langs stranden.

Ved ”mastebryggen” så man på muligheten for å legge broen punktet hvor mastebryggen har landfeste på Killingen over til fyllingen på Bygdøy (alternativ 6). Man så at dette kunne være mulig.

Falkenberg og Vaaje opplyste at staten vil bidra med finansiering av eventuell flytting av broen, for eksempel ved å finansiere innkjøp av flyteelementer.

Tim Wang sa at den største kostnaden er flytting av moringer.

Wang forklarte at det er relativt enkelt å forlenge brospennet med et par meter dersom broen skal flyttes.

Falkenberg og Vaaje mente at vedlikehold og drift av broen må besørges av AS Killingens representanter.

Hvis man kommer fram til enighet om en plassering av broen mente Falkenberg at staten vil godta en overgangsordning slik at man ikke står uten broforbindelse i perioden frem til broen blir flyttet.

Falkenberg presiserte at det politisk besluttet at det er et krav at broforbindelsen skal være åpen for allmennheten på dagtid dersom den skal godtas av staten i fremtiden og at der er politisk vilje til å lå broen være låst utenom sommersesongen.

Tiltak:

Langballe og Wang utarbeider et forslag til alternativ plassering av broen med kostnadsoverslag. Forslaget oversendes Statsbygg v/ Vaaje.

Langballe: Tegner inn alternativene på kart.

Wang : Henter inn kostnadsoverslag for nye flyteelementer og flytting.

Annet:

Wang fremholdt at Sjøsenteret har behov for å disponere dypvannskaien for å kunne kjøre tungt gods med bil fram til bryggen for omlasting til båt.

(Dette behovet har også Sydenden Slip)

Falkenberg mente at man kan benytte bryggen innerst i Bestumkilen. Langballe informerte om at dette neppe er praktisk på grunn av isforholdene om vinteren.

Falkenberg spurte om Løvenskiold kunne være positive til at man disponerer deres brygge for varetransport. Langballe mente det er de ikke og at man har negativ erfaring med det. (Bryggen til Løvenskiold ligger inne på varehusområdet som er avstengt utenom åpningstiden. Atkomsten til bryggen er ikke tilrettelagt slik at man uten videre kan komme til med bil for omlasting til båt.

Vaaje opplyste at staten ønsker å holde veien ned til dypvannskaien stengt med bom og at biltrafikken ned til dypvannskaien skal holdes på et minimum.

Parkering og renovasjon:

Avslutningsvis så Falkenberg, Vaaje og Langballe på parkeringsplassen.

Vaaje informerte om at man vil åpne parkeringsplassen for allmennheten og kreve parkeringsavgift. Staten har kontaktet et parkeringsfirma som skal drive parkeringsplassen.

Langballe mente åpning av parkeringsplassen vil føre til at trafikken med prostituerte og annen lyssky virksomhet vil etableres på parkeringsplassen. Falkenberg og Vaaje mente at dette er uunngåelig. Langballe foreslo at man kunne sette opp bom ved innkjøringen til parkeringsplassen og at man betaler ved utkjøring, slik det er vanlig i parkeringshus. Dette kan gjøre parkeringsplassen mindre attraktivt for den lyssky trafikken. Det vil også være en praktisk ordning for båteiere som skal ut med båt.

Falkenberg sa at de vil forhøre seg med parkeringsselskapet om dette.

Man var enige om at det er hensiktsmessig at den delen av parkeringsplassen som ligger nærmest sjøen bør reserveres for AS Killingen, og at det må settes opp skilt om at disse parkeringsplassene er reservert. Vaaje sa at det ikke er aktuelt å sperre denne delen av med bom. Langballe spurte om der er akseptabelt å skille den fra de øvrige parkeringsplassene med for eksempel kantsteiner. Vaaje og Falkenberg hadde ingen innvendinger mot det

Falkenberg sa at staten er villig til å reservere 25 parkeringsplasser for Killingen og ikke 50 som det er bedt om. Vaaje sa at deres beslutningsgrunnlag er basert på at man har 120 parkeringsplasser. Langballe mente at man kan legge til rette for opp mot 200 parkeringsplasser ved å rydde opp på området.

Langballe fastholdt at behovet for 50 parkeringsplasser er reelt og at det er basert på innmeldt behov fra Sjøsenteret, Sydenden slip, antall hytter og boliger, men at man godtar ned mot 40 plasser dersom disse kan disponeres som en ”pool”.

Vaaje sa at staten vil kreve betaling for de reserverte parkeringsplassene. Langballe kommenterte at representanter fra staten tidligere har sagt dette og at det ikke er statens mening å tjene penger på en slik ordning. AS Killingen avventer videre tilbakemeling om dette fra staten

Langballe refererte til tidligere forslag om at KNS og AS Killingen oppretter et felles renovasjonsanlegg. Man ble enige om at renovasjonsanlegget skal betjene beboere, båteiere, KNS og virksomhetene på Killingen. Falkenberg ba om at Langballe snakker med KNS og legger fram forlag til renovasjonsanlegg.

Tiltak:

Langballe kontakter KNS og legger frem forslag til renovasjonsløsning i samarbeide med KNS.
 


Alternativ 1:

Broen legges ut fra sydenden på telefonskjæret på Killingen til enden av fyllingen på Bygdøy Sjøbad. Den eksisterende flytebryggen fra telefonskjæret flyttes til nordsiden av telefonskjæret.

Fordeler:
Landfeste på Bygdøy og på Killingen er relativt enkelt å etablere
Broen går direkte til land på Killingen.
Kort avstand fra Bygdøy til Killingen.

Ulemper:
Gangvei må anlegges på Bygdøy.
Gangvei må anlegges på Killingen.
Det blir lang og tungvindt transportvei for hovedtyngden av båteiere, ansatte og hytteeiere.
Flytebryggen må flyttes.
Flytting av flytebryggen må avklares med AS Killingen.

 

Alternativ 1
 

 


Alternativ 2:

Broen legges fra nordsiden av telefonskjæret til enden av fyllingen på Bygdøy Sjøbad.

Fordeler:
Landfeste på Bygdøy og på Killingen er relativt enkelt å etablere
Broen går direkte til land på Killingen.
Kort avstand fra Bygdøy til Killingen.

Ulemper:
Gangvei må anlegges på Bygdøy.
Gangvei må anlegges på Killingen.
Det blir lang og tungvindt transportvei for hovedtyngden av båteiere, ansatte og hytteeiere.

 

Alternativ 2  

 


Alternativ 3:

Broen legges fra fyllingen på Bygdøy Sjøbad til flytebrygge I (mastebryggen).

Fordeler
Landfeste på Bygdøy er relativt enkelt å etablere
Kortere transportvei.
Kort avstand mellom Bygdøy og Killingen.

Ulemper:
Broen går i land på flytebryggen.

Alternativ 3

 


Alternativ 4: Broen legges fra fyllingen på Bygdøy Sjøbad til flytebrygge II.

Fordeler
Landfeste på Bygdøy er relativt enkelt å etablere
Kortere transportvei.
Kort avstand mellom Bygdøy og Killingen.

Ulemper:
Broen går i land på flytebryggen.

 

Alternativ 5: Broen legges fra fyllingen på Bygdøy Sjøbad til fundamentet ved trappen.

Fordeler
Landfeste på Bygdøy og Killingen er relativt enkelt å etablere
Kort transportvei.
Broen går direkte til land på Killingen.

Ulemper:
Lang avstand mellom Bygdøy og Killingen.
Flytebrygger må flyttes.

Alternativ 4 og 5
 


Alternativ 6: Broen legges fra fyllingen på Bygdøy Sjøbad til Killingen ved mastebryggen.

Fordeler
Landfeste på Bygdøy og på Killingen er relativt enkelt å etablere
Broen går direkte til land
Kortere transportvei enn alternativ 1 og 2.

Ulemper:
Det må anlegges gangvei på Bygdøy.
Det må anlegges gangvei på Killingen.
Det blir lang transportvei for hovedtyngden av båteiere og for slippene.
Lang avstand mellom Bygdøy og Killingen.

Alternativ 6