Informasjonsside for Killingen båtforening, http://killingen.org/


Fra: Christopher Borch
Sendt: 27. april 2007 16:22
Til: Thomas Lie
Kopi: Oskar Petter Jensrud (FAD), Ole Borge (Regjeringsadvokaten), Sjøsenteret Killingen, Tor Eggesvik'; Tina Østreng
Emne: SV: Landforbindelse mellom Bygdøy og

Det vises til nedenstående e-post vedrørende gangforbindelsen mellom Bygdøy og Killingen.

Som tidligere varslet var Sjøsenteret i ferd med å iverksette fjerning av mesteparten av den ene flytebryggen som er festet til statens grunn på Bygdøy. De gjenværende av Sjøsenterets installasjoner i vannet mellom Bygdøy og Killingen ville i så fall etter Sjøsenterets oppfatning ikke krenket statens rettigheter som grunneier.

Ut fra nedenstående e-post oppfatter vi det imidlertid slik at staten likevel ikke krever fjerning av gangforbindelsen mellom Bygdøy og Killingen - i hvert fall ikke foreløpig. Utelukkende på bakgrunn av nedenstående e-post har Sjøsenteret derfor besluttet å utsette en eventuell fjerning som nevnt.

På vegne av Sjøsenteret presiserer vi i denne forbindelse følgende:

Med vennlig hilsen
Thommessen Krefting Greve Lund AS
Christopher Borch
Advokat MNA
Partner

Fra: Thomas Lie
Sendt: 27. april 2007 15:21
Til: Christopher Borch
Kopi: Oskar Petter Jensrud (FAD)
Emne: Landforbindelse mellom Bygdøy og

AS Killingen – landforbindelse mellom Killingen og Bygdøy

Etter oversendelse av brev herfra til Departementet i dag, med kopi til deg, har jeg hatt en samtale med Oskar Petter Jensrud i FAD vedr. ovennevnte. Han tilkjennega at staten kunne akseptere at gangforbindelsen fra Bygdøy til flytebroen og selve flytebroen ble opprettholdt inntil videre.

Da Jensrud var opptatt i møter og ikke hadde anledning til å håndtere min forespørsel på formell måte innen for den tidsramme saken krever ble vi enige om at jeg skulle videreformidle statens syn på saken til Sjøsenteret ved deg pr. e-post, med kopi til Jensrud.

Med dette ber jeg på vegne av AS Killingen om at gangforbindelsen og gangbroa blir liggende inntil videre.

Med vennlig hilsen

Thomas Lie
Advokat

AS Killingen, brev FAD 27.04.07, (TIF)