Informasjonsside for Killingen båtforening

Noen medlemsreaksjoner etter det ikke ble avklaring - disse meldingene kom alle inn 30. mars

Samtlige e-poster er sendt til Heidi.Grande.Roys@fad.dep.no, med kopi til styret.


Sjøen for alle – med penger til båtplass?

For snart fem år siden fikk undertegnede etter mange års sparing muligheten til å realisere en drøm om å kunne bringe familien ut på sjøen for å oppleve en ny dimensjon av friluftsliv og allemannsretten. En gammel seilbåt ble innkjøpt, og vi var heldige nok til å få leie båtplass hos Sjøsenteret Killingen. Til en pris som ligger under halvparten av ”markedspris” i sammenliknbare marinaer. Utviklingen etter at Statsbygg overtok forvaltningen av området har nå medført at vi står uten båtplass. Og båten skal på vannet innen 1.mai. Jeg har vanskelig for å forstå hvordan en sosialistisk regjeringssammenslutning kan tillate den utvikling vi nå får føle på kroppen. Ikke minst i lys av at Regjeringen Stoltenberg II har definert en rekke målsetninger som berører båtfolket og er av relevans for spørsmålet om båtplasser. Spesielt hva angår lokaldemokrati, offentlig forvaltning, kultur og fritid, og ikke minst miljø. Regjeringen hevder på sin nettside at alle skal ha mulighet til å drive friluftsliv som en positiv aktivitet for helse og trivsel både i nærmiljøet, og hevder at Bygdøy i Oslo er et slikt eksempel. Opp gjennom årene er et betydelig nettverk av naturperler sikret for friluftsliv, områder for bading, båtutfart, turgåing og arealer for lek, mosjonsaktivitet og naturopplevelse. Allemannsretten, retten til fri ferdsel og opphold i utmark (antas også å gjelde på sjøen?), er fundamentet for utøvelse av det enkle friluftslivet. Regjeringen påpeker at Allemannsretten er truet av ulike former for kommersialisering og privatisering.

Min bekymring ut over det å nå stå uten båtplass er den generelle prisutviklingen som angår båtplasser. Rettigheter til båtplasser omsettes for opp til kr 500 000, og kommersielle marinaer skrur opp prisene.

Tidligere har Båtforeningen Oslo Lufthavn Fornebu (OLF), som hadde eksistert i 30 år og lå i et område som ikke var omfattet av noen byggeplaner på Fornebu, fått oppleve at Statsbygg raserte området og ga beskjed om å forlate stedet den 1. september 2004.

Oksenøya Båtforening disponerte 330 plasser i forbindelse med Mar-Tek Marina. Foreningen prøvde å kjøpe plassene, men opplevde at Statsbygg prioriterte investorgrupper, og solgte til høystbydende for 76 millioner kroner, nesten 50 millioner over takst. Småbåteierne har opplevd at de nye eierne har skrudd opp prisene til det tredobbelte. Formannen i båtforeningen mener at salget er spesielt merkelig siden Jens Stoltenberg og naturvernminister Hareide snakker varmt om allemannsretten og tilgang til fjorden for alle. Birger Jansen og Inge-Magnar Olerud, styremedlem og formann i henholdsvis Vestfjordens og Bærum Seilforening Fremtidens påpeker at Fornebu får et skrikende behov for båtplasser. Etterspørselen vil langt overstige tilbudet, og prisene vil skyte i været. Den eneste muligheten Bærum kommune har til å sikre et antall plasser til noenlunde vettuge priser, er å gripe inn på vegne av allmennheten i Rolfsbukta. Men kommunen har overlatt utbyggingen til en kommersiell aktør. En gruppe investorer har lagt 80 millioner kroner på bordet for å sikre seg marinaen Fjordservice på Vollen.

I Kragerø varsler Havnefogden en mulig prisstigning på 30 prosent. Tapet av 500 båtplasser på Killingen ved Bygdøy føyer seg inn i rekken av indikatorer på en uheldig utvikling;

Båtforeningene gjør det økonomisk mulig for vanlige folk å ha båt. I Oslo er det de store båtforeningene som har rimelige båtplasser. De har alle avtaler med Oslo kommune om å bruke kommunens grunn til å drive bryggeanlegg for medlemmene. Foreningene driver etter selvkostprinsippet, og det gjør båtplassene relativt rimelige i forhold til private marinaer. Problemet er bare at det er få båtplasser både hos foreningene og de private marinaene - samtidig som det er mer og mer populært å ha båt i Oslofjorden.

Mangel på lokaldemokrati og medbestemmelse

I følge leder for Bydelsutvalget (BU) Frogner, Bjarne Ødegaard og byrådsleder Erling Lae, ønsker Oslo kommune å opprettholde og videreutvikle antall småbåtplasser ved Bygdøy sjøbad, vi ønsker å videreutvikle KNS seilsenter for barn og unge og vi ønsker å opprettholde antall opplagsplasser og servicetilbudet på Killingen. De hevder at Statsbygg kjører et annet løp, som langt på vei går i retning av at de vil stramme inn og forårsake avvikling av båtopplagsplasser og service på Killingen og opplagsplassen på Bygdøy-siden. De tror det er tverrpolitisk enighet i Oslo, både i bydelen og i bystyret, om at disse plassene er viktig for befolkningens glede over friluft og rekreasjon på fjorden”.

Jeg opplever FAD og Statsbygg sin håndtering av saken om båtplassene på Killingen som en udemokratisk prosess og i strid med regjeringens målsetninger om allemannsretten og gitte retningslinjer om konsekvensutredning. Dersom regjeringen Stoltenberg II ønsker å sikre allmennheten tilgang til sjø og båtutfart må de snarest snu i denne saken, og ta styring over Statsbygg. Ut i fra mitt ståsted kan jeg heller ikke se at FAD ved sin underliggende etat Statsbygg, har fulgt Forvaltningsloven § 37 vedrørende utredningsplikt, forhåndsvarsling og uttalelser fra interesserte. Heller ikke sine egne retningslinjer om å utarbeide en konsekvensutredning i startfasen av sine prosjekter.

Småbåteier, pt. uten båtplass


Heidi Grande Røys,

Som medlem av båtforeningen med leieplass på øya, har jeg forsøkt å følge med i prosessen mellom alle involverte parter. Det er ubegripelig for meg at dere kan skape så mye støy og usikkerhet for vanlige båtfolk ! Jeg synes det er positivt at området skal forskjønnes, men kan ikke forstå at de forslag som er fremsatt som nødvendige for å drive bryggedriften for oss båteiere kan være til hinder for dette.

Er det virkelig ikke mulig å sette seg ned og bli enige ???? Tiden går, og vi har ingen forutsigbarhet i.f.t. om vi har et sted å sette båten når den om 1 mnd. skal sjøsettes. Jeg har inntrykk av at dere har en oppfatning av at vi er en gjeng med "rikinger" som sikkert har andre alternativer - men slik er det ikke ! Indre Oslofjord er smekkfull av båter, og vanlige folk har ikke råd til å ha båten på Aker Brygge. Alternativet kan fort bli at vi må kvitte oss med båten fordi dere ikke klarer å komme frem til løsninger.

Jeg ber dere innstendig om å legge byråkratiske holdninger til side - og bli løsningsorienterte.
OG NÅ HASTER DET !!!!

med vennlig hilsen en vanlig innbygger som håper på en sommer på fjorden


Jeg har i en årrekke hatt båtplass på Killingen (øya) sammen med en hel del helt vanlige mennesker. Jeg vil anta at ca. 1.500 personer vil bli berørt når dere setter kroken på døra. For det er nettopp det dere gjør og som dere vil må ta ansvaret for. Siden ifjor har jeg vært vitne til en prosess som jeg vil betegne som en ren overkjøring av oss vanlige mennesker og båteiere. Hva vi har gjort som fortjener dette vet jeg ikke. Slik jeg ser det nå vil store deler av vårt friluftsliv og våre muligheter til å kunne benytte Oslofjorden som rekreasjon bli ødelagt takket være byråkratisk rot, prestisje og maktarroganse. Jeg sier prestisje og maktarroganse da mange av de uttalelsene som kom fra Voie i Statsbygg i møte med foreningen ikke hang på greip i forhold til den informasjonen jeg og de øvrige foreningsmedlemmene satt med. Uttalelser som "Parker på Maxbo og Hydro" og "Kjøp gummibåt og ro ut" vitner om en opptreden som i beste fall kan kalles barnslig og som ikke er ansvarlige personer verdig.

Jeg er helt enig i at det bør ryddes opp på landsiden, men hvis FAD tok seg en tur ut til Killingen og Pardisbukta så ville dere sett at den værste forsøplingen er knyttet til overfylte komunale søplekasser, ilandrevet plast og annet skrot samt til Ulabrand og ikke nødvendigvis til båtplassene på Killingen.

Har dere sett ganmle bilder fra Paradisbukta. Der har det aldri vært badeplass. Badehuset lå der KNS har hus nå og bading foregikk fra flåter. Jeg har registrert at FAD skal ha vei og sandstrand ferdig før St. Hans. Det gleder jeg meg til. Håper FAD også har tatt med i planene hvordan tidevannet skal styres ellers vil sanden raskt bli borte.

Jeg antar at løpet er kjørt. Tror at FAD og Statsbygg på vegne av FAD hadde bestemt seg for at båtplassene på Killingen skulle bort allerede ifjor. Håper at dere er stolte av dere selv, jeg som stemte på dere er ikke det.


Dere er "bevisstløse" i hele håndteringen av denne saken ! Det har fra FAD's side og Statsbygg's side ikke fremkommet et eneste fornuftig argument for hvorfor kontrakten med Sjøsenteret Killingen AS ikke ble fornyet ! Saken "oser" av uedle og ikke demokratiske motiver ! Verdifull informasjon og fakta komer åpenbart ikke igjennom fra saksbehandlerne i Statsbygg til politisk ledelse.
Ta nå til fornuft og sett dere skikkelig inn i saken. Har dere vilje og evne til det ?

Sjøsenteret Killingen har lovlig lagt ut bryggene og fått Havnevesenets og Oslo Komune's tillatelse for dette. 95 % av bryggene ligger utenfor marbakken og ligger lovlig. I tillegg har de rett til landfeste. Det er åpenbar juss for enhver at dere kommer til å tape en rettsak om dette ! Bedriften har drevet sin virksomhet på Killingen i ca 100 år, med tilkomst fra landsiden på Bygdøy. Er dette en "fair" og demokratisk behandling av en langsiktig forbindelse ?

Parkeringsplassen på Sjøbadet var en forutsetning fra Oslo Komune for at bryggeanlegget skulle bli lagt ut på midten av 1980 tallet. Langtidsparkering er faktisk en nødvendighet når man er ute og seiler. Vi vet ikke om vi kommer tilbake innen P-tidens utløp, noen ganger forlenger man ferien eller weekenden uten å tenke på bilen !

Låsbare porter på bryggene er et krav fra forsikringsselskapene for å få godkjent havn. Har dere hørt om tyveri ?

Hva tror dere at dere kommer til å oppnå med dette - uten at en stor del av Oslo's befolkning kommer til å ta fullstendig avstand fra arbeids- og foretningsmetodene deres ? Vi har ikke glemt skandalene i Statsbygg under tidligere ledelse, henger det rester igjen enda ???

Båtutleie er like kommersielt i KNS'regi som i Sjøsenterets !

Så, en påskehilsen fra en fornøyd kunde på Sjøsenteret som nå innser at udemokratiske midler tvinger ham vekk fra en båtplass jeg har hatt siden 1985. Dette er sterkt beklagelig, og det verste, jeg har mistet all tro på FAD og Statsbygg, maken til håndtering !

God påske, Med hilsen


Heidi Grande Røys

Du er sikkert bare delvis og indirekte involvert i striden rundt Killingen og båtplassene til Sjøsenteret. Jeg tillater meg å henvende meg direkte til deg personlig som en av stemmene til de 500 båteiere som blir berørt av endringene på Bygdøy. Med familie og venner av båteierne skulle man anta at noe slikt som 2-3000 mennesker blir berørt av endringene som nå planlegges på Bygdøy og Killingen.

I en årerekke, ja en mannsalder eller flere, har byens befolkning hatt sine båter i opplag og til reparasjon på de forskjellige slipper og verksteder på Killingen. Selv har jeg noe slik som 15 år bak meg som leietager på øya, mange andre har langt flere år. Før dette var fiske og opplag for fiskebåter også et levende innslag på Killingen, på landsiden på Bygdøy og i sundet i mellom.

Dette i sameksistens med sjøbad og friluftsliv/turgåing for øvrig.

At det gjennom årene har vokst frem en infrastruktur som brygger og broer er en helt naturlig del av båthavnsvirksomheten og skjemmer ikke mer på Bygdøy enn det gjør i alle båthavner og marinaer landet rundt for øvrig.

Beslutningene om å ruste opp på Bygdøy er det ingen som er imot, som alle andre borgere gleder også båteiere seg over det. Det som er leit er at interessene til 500 navngitte individer tilsidesettes til fordeler for andre borgere, som, for hva jeg vet, ikke har etterspurt nedleggelse av infrastruktur til båthavnen.

Du argumenterer bl.a. med at det av SFT er påvist forurensning i grunnen og at broen til Killingen er ulovlig anlagt. Det sistnevnte er det i beste fall flere oppfatninger om, Havnevesenet har i alle fall godkjent broen og nå ser det jo ut som den får stå. Det er sikkert beboerne på øya glade for! Det førstnevnte er alvorlig for alle båteiere, slippeiere og marinaer i det ganske land. Vil Statsråden stenge alle opplagsplasser, ikke bare den på Killingen? Bør slik argumentasjon gjelde alle, i fall ikke, så bør vel også opplagsplassen på Killingen få stå i fred for Statsråden inn til hun har bestemt seg for hvilke konsekvenser forurensninger på opplagsplasser skal ha for slike på landsbasis.

Selv innfødte Oslo-politikere som Erling Lae kan ikke fatte at dette er en sak som skal drives så langt uten at det legges til grunn en diskusjon med formål om fremtidig harmonisk sameksistens for de ulike interesser på Bygdøy.

Jeg er selvsagt kjent med at det foregår dialog mellom båtforeningen på Killingen og FAD og glad for de små skritt av tilrettelegging som der kan spores. Jeg er også klar over dialogen mellom Statsbygg, grunneiere og næringsdrivende på øya – og tilsvarende glad for å se at det er bevegelse i samtalene.

Helt i mål er dog ingen av disse representanter for båteierne på øya før kai, transport, tilgang, parkering og opplag er sikret på tilnærmelsesvis samme måte som det er i dag.

Jeg har tidligere tilskrevet FAD v/ Kaare Falkenberg, representerende kun meg selv, i denne saken. Jeg har fått et høflig og utfyllende svar fra FAD, dog ikke med de konklusjoner jeg hadde ønsket meg. Henvender meg derfor videre oppover i systemet, med et lønnlig håp om å bli forstått og hørt.

Med vennlig og forventningsfull hilsen

Båteier


[...]

Som båteier i Oslo har jeg hatt fornøyelsen av å ha tilgang til båtplass på Killingen - en båtplass som på mange måter har gått i arv fra min far, som fikk den av sin far.

Det å nå oppleve at vi som har båtplass på landsiden blir tvangsflyttet til Kongelig Norsk Seilforening (KNS) oppleves ganske merkelig. Vi har selv en båtforening som har både lyst og har meldt sin interesse til å drive nettopp den bryggen vi ligger på. Vi har en båtforening som på mange måter fungerer bedre enn det vi opplever KNS kan tilby. Samtidig tilhører det sjeldenhetene at medlemmer i ett lag eller forening blir tvangsflyttet til en annen forening, uten selv å ha et ord med i laget.

KNS er altså tildelt rett til å drive båtplassene som innehas av medlemmene i en annen båtforening. Vi som båteiere har store problemer med å finne vektige argumenter for hvorvidt KNS er mer egnet til å drive disse båtplassene enn det vi måtte være. Enn videre innebærer det et miljømessig sløseri at en velfungerende flytebrygge skal erstattes med en ny flytebrygge. Det at den nåværende flytebryggen eies av Sjøsenteret AS, som leier ut plassene til oss som medlemmer i Killingen Båtforening, synes å være stridens kjerne. Det er dog ingen som har sett nærmere inn på mulighetene for at enten vi eller KNS kan kjøpe den nåværende bryggen fra Sjøsenteret AS. FAD har sogar nektet et samarbeid mellom KNS og Sjøsenteret AS om leie av dagens bryggeanlegg - det skal av en eller annen grunn altså kjøpes inn nytt uansett hvordan man snur og vender på det. Hvor er miljø- og økonomiargumentene for dette? Miljøet lastes for at en ny brygge må bygges og en gammel må skrotes. Prisen for det hele er det båteierne som må plukke opp gjennom økte leiepriser. I tillegg har KNS åpent gitt uttrykk for at de ikke ønsker å drive den omtalte bryggen - ei heller dens erstatter.

Samtidig hersker det nå full forvirring om hvordan KNS skal legge ut sin flytebrygge, som verken er bestilt eller under levering, når dagens brygge vanskelig kan fjernes uten at selve fjerningen blir en betydelig "juridisk nøtt" som FAD selv kalte det overfor båtforeningens generalforsamling for noen uker siden. Resultatet blir trolig at alle bryggene blir liggende tomme fra 1. mai, da retten til landforbindelse for dagens bryggeanlegg forsvinner 30. april. Det sier seg selv at det vanskelig kan tilbys båtplasser til foreningens medlemmer når bryggeanlegget ikke er landfast. Jeg vil anta at både arbeidstilsynet og redningsetaten vil ha motforestillinger mot 500 båtplasser uten tilgang til fastlandet. Hva skulle skje om noen blir syke eller noe tar fyr. Det vil neppe være forsvarlig å kreve at alle må svømme 10-15 meter mot land. Dessuten bor det et titalls familier på øyen Killingen som har hatt landforbindelse i alle år - først med kabelferge, senere med bro. Barn skal til skolen og andre skal på jobb.

Så dette er da situasjonen - den synes fastlåst - FAD nekter næringsdrivende og fastboende på Killingen bekreftelse på landforbindelse og det synes ingen vilje fra FAD til å finne løsninger som sikrer både sandstrand og opprettholdelse av båtplasser. Resultatet er at 500 Oslo-borgere slik det ser ut i dag må skrinlegge sommerferien i båt - som følge av en uoverensstemmelse mellom grunneier, Sjøsenteret og KNS. Av en eller merkelig grunn er vår båtforening, Killingen Båtforening ikke en del av det hele. Det er ikke lett å forstå hvorfor. Like vanskelig er det å forstå hvorfor ikke Statsbygg og FAD gir dispensasjon til videre drift av anlegget slik det står i dag, til FAD har fått enighet med de involverte partene om hvordan dette skal løses, slik at området kan tjene både båteiere og badegjester. Det er vel ingen som blir lykkeligere av at verken båteiere eller badegjester får nyte sommeren ved Bygdøy Sjøbad.

Jeg ville sette pris på om statsråden ville sette seg inn i saken og sørge for at byens borgere ikke mister 500 båtplasser som følge av det vi opplever som dårlig personkjemi mellom næringsdrivende på Killingen og ansatte i FAD. Det er flere muligheter som ikke er vurdert, hvorav et er at Killingen Båtforening kan drive anlegget i harmoni med statens ønske om sandstrand.

Et oppdrag om bryggedrift som normalt skal anbudsutsettes gikk direkte KNS allerede i november 2006, mens vi som båtforening, altså vi som ligger på de plassene som burde vært anbudsutsatt, først fikk melding om at KNS skulle drive bryggen "vår" i januar året etter. Det vitner ikke om helt rent trav og jeg ville sette pris på om statsråden kan bidra til at saken belyses på best mulig måte slik at det for ettertiden ikke kan hefte tvil ved om grunnlaget man fattet vedtaket på var riktig.

Med vennlig hilsen