Fra: Røys Heidi Grande [mailto:Heidi.Grande.Roys@fad.dep.no]
Sendt: 12. mars 2007 16:03
Til: Trond Støfring
Emne: Båtplasser på Killingen og Bygdøy sjøbad

Trond Støfring,

Jeg viser til din e-post av 23.02.2007 om båtplasser ved Bygdøy sjøbad.

Som du er kjent med, ønsker staten at Bygdøy sjøbad skal bli et mer attraktivt bade- og rekreasjonsområde. Det innebærer blant annet opprydding i området og istandsetting av stranda. Deler av den aktiviteten som drives i dag, som båtopplag og båtløft, er vanskelig å kombinere  med disse planene for sjøbadet.

Staten har valgt å fornye avtalen med KNS, og har gitt KNS som idrettslag muligheten til å utvide tilbudet for seileaktivitet for barn og unge. I tillegg skal KNS tilby båtplasser. Staten har satt som vilkår at de som i dag har båtplass fra landsida fremdeles skal ha tilbud om det, etter at avtalen mellom staten og Sjøsenteret Killingen AS utløper den 30. april 2007. Disse båteierne vil derfor ha første prioritet på båtplass på landsiden. Det er staten sitt mål at det ikke skal gå tapt båtplasser verken på øya eller på land. Departementet har fastslått at det kan inngås avtale med grunneierne på Killingen om en ny gangbru til øya. Det vil også bli reservert et antall parkeringsplasser på landsida for de som bor eller har aktiviteter på Killingen. Det skulle dermed ikke være noen grunn til at Sjøsenteret Killingen AS ikke skal kunne fortsette å drive båtplasser på øya. På den måten kan vi kombinere interessene til båteierne og turfolk i et spennende nærmiljø til Oslo. Siktemålet er å gjøre Bygdøy sjøbad til et attraktivt område for friluftsliv for så mange som mulig.

Med hilsen
Heidi Grande Røys