Informasjonsside for Killingen båtforening


Fra: Sven Janssen

Har Statsbygg fulgt sine egne regler om konsekvensutredning i denne saken ? 

Som eier av båt med båtplass på Killingen (inntil oppsigelsen kom) har jeg fulgt saken fra problemstillingen dukket opp. Slik jeg oppfatter opplysninger gitt i flere media, fra Statsbygg og FAD, arbeidsgruppen som representerer Båteierforeningen på Killingen og Sjøsenteret Killingen kan det synes som om saksbehandlingen er og har vært svært mangelfull og kritikkverdig fra Statsbygg sin side.

Stabsbygg er en statlig forvaltningsbedrift og en underliggende etat av FAD, og er iht. sine egne nettsider (direkte referat); "ansvarlig for å utarbeide en konsekvensutredning i startfasen av sine prosjekter. Melding om konsekvensutredning og forslag til utredningsprogram skal sendes ut på høring og offentlig ettersyn. Når selve konsekvensutredningen er utarbeidet skal denne legges ut til offentlig ettersyn ofte da sammen med reguleringsplan. Etter at merknader er behandlet, vil oppdragsgivende departement, i dette tilfelle FAD, avgjøre om utredningsplikten er oppfylt eventuelt med pålegg om tilleggsutredninger etter plan- og bygningsloven § 33 - 6 agnet ledd. Formålet med konsekvensutredningen er å klargjøre virkninger av tiltak som kan ha konsekvenser for miljø, naturressurser og samfunn. Utredningen skal danne grunnlag for beslutning om, og eventuelt på hvilke vilkår, tiltaket skal gjennomføres" (sitat slutt).

Ut i fra de opplysninger og fakta jeg sitter på kan jeg ikke forstå at en konsekvensutredning kan være gjennomført. I følge oppslag i Lokalavisen 14.12.06 har leder for Bydelsutvalget Frogner, Bjarne Ødegaard sammen med byrådsleder Erling Lae vært i samtaler med fornyingsminister Heidi Grande Røis. I følge artikkelen ønsker Oslo kommune å opprettholde og videreutvikle antall småbåtplasser ved Bygdøy sjøbad, og opprettholde antall opplagsplasser og servicetilbud på Killingen. Videre hevdes det at de i denne prosessen har opplevd at Statsbygg kjører et annet løp, som langt på vei går i retning av at de vil stramme inn og forårsake avvikling av båtopplagsplasser og service på Killingen og opplagsplassen på Bygdøysiden. Ødegaard karakteriserer det som en meningsløs affære. Han tror det er tverrpolitisk enighet i Oslo, både i bydelen og i bystyret, om at disse båtplassene er viktig for befolkningen.

Summen av dette får meg til å stille spørsmål ved om Statsbygg har gjennomført en konsekvensutredning, i hvilken grad Statsbygg tar politisk styring, eller om det er  enkelte saksbehandlere og beslutningstagere i Statsbygg og FAD som har "kjørt sitt eget løp" ? Foreslår at dere undersøker nevnte forhold.

mvh
Sven Janssen, båteier av gammel og liten seilbåt, pt uten båtplass.