Informasjonsside for Killingen båtforening


Fra: Sven Janssen
Til: Killingen Båtforening v/ formann Anders Nordheim

Videre drift av Marinaen på Sjøsenteret Killingen

Bakgrunn

Viser til tidligere informasjon fra Båtforningen og samtaler i sakens anledning. På selvstendig grunnlag har jeg forsøkt å innhente og systematisere informasjon og fakta i sakens anledning. Jeg håper at dette kan være til hjelp i det foreningens videre arbeid for å sikre våre båtplasser.

Av diverse tilgjengelig offentlige dokumenter på Internett fremkommer følgende;
Skriftlige spørsmål til skriftlig besvarelse ·Dok. 15 spm. 662 (2005-2006) fra Christian Tybring-Gjedde (FrP) til fornyings- og administrasjonsministeren
Datert: 24.03.2006
Besvart: 03.04.2006 av fornyings- og administrasjonsminister Heidi Grande Røys (SV)
Spørsmål: Aftenposten Aften 22. mars omtaler båthavnen på Bygdøy. Småbåthavnen ved Bygdøy sjøbad er en svært gammel og tradisjonsrik installasjon. Havnen gir 500 familier fra Oslo og omegn båtplass, noe som bidrar til at folk flest har mulighet til å nyte fjorden. Kan statsråden redegjøre for Regjeringens (Statsbyggs) planer for havnen og hvilke forutsetninger planene bygger på, og kan statsråden samtidig garantere at antall småbåtplasser i området opprettholdes, og at alle berørte parters interesser i tilknytning til havnen blir ivaretatt?
Utdrag av svar som er relevant i sakens anledning:
Bygdøy Sjøbad tilhører eiendommen Bygdøy Kongsgård, gnr. 1 bnr. 1 i Oslo kommune, og er eid av staten. Området er et viktig rekreasjonsområde for byen og landet. Sjøbadet ble etablert som badeområde i 1880-årene, og utviklet seg til et populært område med både restaurant og revyscene. Etter krigen har området gradvis forfalt som sted for bading og friluftsliv. Hele kystlinjen fra Paradisbukta til Bestumkilen blir forvaltet av staten. Etter endringen i forvaltningen av Bygdøy Kongsgård ble avtalene mellom Det Kgl. Hoff og Kongelig Norsk Seilforening (KNS) og Sjøsenteret Killingen AS om feste av grunn ved Bygdøy Sjøbad, overført til staten. Begge disse avtalene går ut våren 2007 og blir derfor ikke sagt opp. Regjeringen ønsker å reetablere området Bygdøy Sjøbad som et attraktivt frilufts- og badeområde for allmennheten. Dette innebærer blant annet en oppgradering av strender, sjøbunn og gangveier. Regjeringen har ingen planer om å redusere antallet båtplasser på staten sin grunn på Bygdøy, men vil organisere dette på en annen måte.

Killingen er i privat eie, og staten har derfor ikke noe avtaleforhold knyttet til driften av båtplassene på øya. Jeg håper at plassene på Killingen kan drives videre også i framtiden, selv om de som har båtplasser der må dele parkeringsplassene på statens grunn med andre.

Når det gjelder transportløsning mellom Bygdøy og Killingen, er det på det rene at det har vært drift av både båtplasser og annen virksomhet på Killingen i en årrekke uten broforbindelse, da denne er av nyere dato. Dagens flytebro er for øvrig verken godkjent av Det Kongelige Hoff (tidligere avtalepart), eller dagens avtalepart staten ved Statsbygg, slik avtalen forutsetter. Så vidt jeg vet, finnes det eksempler på båtplasser som er leid ut på andre øyer i Oslo, uten at det er satt av egne parkeringsplasser for disse. Transportløsning mellom statens grunn og øya Killingen vil imidlertid bli nærmere vurdert.

Fra FADs hjemmeside;
Bygdøy Sjøbad skal rustes opp slik at det igjen blir et attraktivt frilufts- og badeområde for allmennheten. Penger fra salg av selve huset på Bakke-eiendommen på Huk skal brukes til å fikse opp den over 100 meter lange gamle badebukten. Ingen mister båtplasser, men marinavirksomhet flyttes. Siktemålet er at hele området åpnes for folket. Både her og på Killingen, sier fornyings- og administrasjonsminister Heidi Grande Røys.
Bygdøy Sjøbad var før krigen brukt av Oslos befolkning ikke bare til sol og bad, men her lå også danserestaurant. Hvilke aktiviteter som kommer hit igjen er det opp til Oslos befolkning å bestemme sier ministrene. Nå frigjøres areal. Marinavirksomhet som per i dag gjør dette området uegnet til bading, skal bort. Det er andre båtslipper som bla. KNS har i området som kan brukes, opplyser Grande Røys. Hun er opptatt av at båtfolket ikke blir sure, for det er det ingen grunn til. Båtplassene skal fortsatt finnes der, men kontrakten med dagens båtbryggeeier, går ut på dato, og regjeringen ser det som en god anledning til å ta området tilbake også for annen bruk. Statsbygg tar sikte på å fornye  festeavtalen med KNS for deler av området Bygdøy Sjøbad, slik at seilaktivitetene for barn og unge kan videreføres. Avtalen vil også pålegge idrettsforeningen å drifte ca 100 båtplasser til kostpris, fra april 2007, da dagens festeavtale med Sjøsenteret Killingen AS utløper.

Kommentarer vedr Allmennhetens tilgang til Bygdøy Sjøbad

  1. Fornyings- og administrasjonsminister Heidi Grande Røys utaler (ref faktagrunnlaget) at Marinavirksomhet som per i dag gjør dette området uegnet til bading, skal bort. Hva er det ved Marinavirksomheten på Killingen som gjør det aktuelle området uegnet til bading? Hva er det ministeren konkret sikter til? I sakens anledning må det påpekes at det er KNS sitt anlegg som ligger nærmest det gamle sjøbadet.
  2. Regjeringen har ingen planer om å redusere antallet båtplasser på staten sin grunn på Bygdøy, men vil organisere dette på en annen måte. Gjelder da sannsynligvis kun båtplasser på ”landsiden”? Hva med plassene på øya. ?
  3. Iht. FADs hjemmeside sier fornyings- og administrasjonsminister Heidi Grande Røys.at; ”ingen mister båtplasser, men marinavirksomhet flyttes”, videre ”Marinavirksomhet som per i dag gjør dette området uegnet til bading skal bort”, og ”Båtplassene skal fortsatt finnes der”. Hva menes med dette?
  4. KNS pålegges å drifte ca 100 båtplasser til kostpris, fra april 2007, da dagens festeavtale med Sjøsenteret Killingen AS utløper. Skal KNS kjøpe og overta bryggene på landsiden? Eller skal de nåværende fjernes, før KNS legger ut nye?
  5. Det hevdes at dagens flytebro ikke er godkjent..

Vedrørende allmennhetens tilgang til Bygdøy Sjøbad

Det er ingen av båtplassene eller driften av Sjøsenteret som geografisk eller i praksis påvirker allmennhetens tilgang til det som er geografisk definert som Bygdøy Sjøbad, noe en befaring som angivelig skal være utført klart burde vise. Anlegget nærmest tilhører KNS. Hva angår allmennhetens tilgang på P-plasser kan det diskuteres om avsperret P-plass bør åpnes. Det er formulert et mål om at parkeringsplassen åpnes for allmennheten. Den leies i dag ut til de båteiere som har plass på Killingen, og nyttes om vinteren som opplagsplass. Men vinteropplag mellom 1.oktober og 1. april vil ikke ha noen praktisk betydning da dette ikke er ”badesesong”. Eksisterende åpne P-plasser synes å være store nok for allmennheten i denne perioden.. Ut i fra observasjoner er det ingen tvil om at det kan være et behov for flere P-plasser på enkelte dager i sommersesongen, både for båteiere og øvrige brukere. For en del av båteierne, som bor utenfor Oslo, blir det svært vanskelig å benytte båtplassen dersom det ikke er mulig å parkere i nærheten. Dersom den avsperrede delen skal åpnes for allmennheten må det i det minste tilrettelegges for langtidsparkering ved bruk av betalingskort. Båtopplag på land om vinteren er helt nødvendig for svært mange båter da de ikke tåler å ligge i sjøen året rundt, bla pga alder, materialer og konstruksjon. Dagens ordning med opptak og vinteropplag strekker seg fra 1. oktober til 1. mai. Dette er ikke i badesesongen, og bør således ikke ha noen innvirkning på allmennhetens tilgang. Sjøsenteret bør uansett kunne beholde nedre del av plassen og bryggen på landsiden da dette er av avgjørende betydning for videreføring av vinteropplag og løpende vedlikehold av båter når de må på land.

Vedrørende antall båtplasser

Det hevdes at; ”Regjeringen har ingen planer om å redusere antallet båtplasser på staten sin grunn på Bygdøy, men vil organisere dette på en annen måte”. KNS pålegges å drifte ca 100 båtplasser til kostpris, fra april 2007, da dagens festeavtale med Sjøsenteret Killingen AS utløper. FAD utaler at ”ingen mister båtplasser, men marinavirksomhet flyttes”, videre ”Marinavirksomhet som per i dag gjør dette området uegnet til bading skal bort”, og ”Båtplassene skal fortsatt finnes der”.

Det er i dag 500 båtplasser på Sjøsenteret. Dersom KNS skal videreføre de 100 som ligger på landsiden, kan det synes uklart hva som skjer med de 400 som ligger på øya. Fakta er at båtplassene på øya tilhører Sjøsenteret og leies ut. Dersom Sjøsenteret tvinges bort fra sitt kaianlegg på landsiden umuliggjør dette opprettholdelse av de servicetilbud Sjøsenteret i dag yter for kunden. Det er mulig at utleie av båtplasser alene kan opprettholdes, men hvordan dette skal organiseres dersom nåværende eier legger ned er uklart. Vil kommunen eller staten kjøpe området med tilhørende brygger? Eventuelt å ekspropriere dersom nåværende eiere ikke vil selge? Det burde være innlysnede for de aktuelle instanser at det allerede er et stort underskudd av båtplasser, spesielt i indre Oslofjord. Tap av 400 plasser vil forsterke dette. For mange er det urealistisk å ”kjøpe seg” inn andre steder. Det finnes for øvrig heller ikke 400 ledige plasser. På kort sikt kan konsekvensen av de planer Statsbygg har være at 400 båtplasser, muligheten for helt nødvendig vedlikehold (båtløft) og vinteropplag går tapt. ”Taperne” vil således være nåværende leietagere. Dette har ”politiske sider” da antallet båteiere i Oslofjorden totalt sett er betydelig, noe også medieoppslag om saken har påvist.

Miljømessige konsekvenser

En evt. fjerning av bryggen på landsiden og de eksiterende flytebrygger vil innebære inngrep i naturen og fjerning av en godt opparbeidet infrastruktur tilrettelagt for dagens drift. Det virker derfor irrasjonalt at det eksisterende skal fjernes, for så å bruke ressurser på å bygge opp noe nytt.

Vedrørende flytebryggen

Dagens flytebro er godkjent av Kystverket. Den har ingen landforbindelse da den går fra flytebrygge til flytebrygge. I forhold til den gamle løsningen er den langt sikrere, og skjermer bla. KNS sin seilaktivitet for ungdom mot en betydelig del av den trafikk som tidligere gikk gjennom sundet. Representanter for KNS har utalt at de ønsker at flytebroen opprettholdes, fordi dette begrenser båtrafikken i sundet, og deres seilaktivitet blir derfor bedre skjermet.

Vedrørende saksbehandling i offentlige innstanser

Etter samtaler med Tim Wang virker det som om saksbehandling i Statsbygg har vært ”uryddig” og lite koordinert, med bla. forskjellig saksbehandlere som ikke kjenner til hverandres utspill. Det kan også synes som om informasjon til departementet har vært mangelfull og feilaktig, noe som nå kan ha skapt en vanskelig situasjon hvor personlig prestisje spiller en vesentlig rolle. All saksbehandling i offentlige institusjoner er underlagt forvaltningsloven. Det kan således være en fordel at juridisk kompetanse vurderer om forhold i en evt. ”feil” saksbehandling og evt om hevd på de områder som berøres kan spille inn

Konklusjon og anbefaling

Minst 400 båteiere står i fare for å miste sine plasser. Båtforeningen er etter min vurdering part i saken og har et potensial for å utøve et sterkt ”politisk press” og sikre at alle relevante fakta tilflyter beslutningstagere i berørte offentlige instanser. Båteiere generelt utgjør en betydelig gruppe, og det er naturlig at vi kan utøve ”politisk press” i saken dersom vi får støtte av øvrige foreninger og sammenslutninger.

I sakens anledning er det ønskelig at følgende avklares og presiseres i evt. kommende møter med offentlige instanser;

  1. Fornyings- og administrasjonsminister Heidi Grande Røys oppfordres til å forklare hva ved Marinavirksomhet ved Sjøsenteret Killingen som per i dag gjør dette området uegnet til bading?
  2. Hvordan skal de 400 plassene på øya videreføres?

Undertegnende anbefaler videre at Båtforeningen jobber for en ”kompromiss løsning” hvor dagens drift av Sjøsenteret Killingen kan videreføres, da den eksisterende drift etter min vurdering ikke har noen direkte innvirkning på allmennhetens tilgang til Bygdøy Sjøbad.

Dersom P-plassen åpnes for allmennheten må det tilrettelegges for langtidsparkering. Videre bør det være mulig for Sjøsenteret å fortsette med vinteropplag i perioden 1. oktober til 1. mai da dette ikke vil komme i konflikt med badesesongen. Sjøsenteret bør også kunne beholde nedre del av plassen og bryggen på landsiden da dette er av avgjørende betydning for videreføring av vinteropplag og løpende vedlikehold av båter når de må på land. En evt. fjerning av nåværende anlegg, for deretter å bygge opp et nytt vil ha betydelige miljømessige konsekvenser, og vil være særdeles ugunstig resursforvaltning.

Hvis ønskelig stiller jeg meg til disposisjon for Båtforeningen i det videre arbeid.

Med hilsen
Sven Janssen