Fra Killingen Båtforening, killingen.org

From: Killingen Båtforening [mailto:styret@killingen.org]
Sent: Monday, March 12, 2007 3:00 PM
To: Leknes Jørund
Cc: styre@killingen.org; Falkenberg Kaare
Subject: Båtplasser i Oslo

Styret i Killingen Båtforening tillater seg å minne om nedenstående henvendelse. Statsbygg henviste i årsmøtet til at all saksbehandling var foretatt i FAD, og vi har også fått opplyst at det er politisk rådgiver som nå har det politiske ansvar for saken. derfor denne direkte henvendelse.

Det er 7 uker til bryggene fjernes, og styret opplever naturlig nok en storm av henvendelser fra medlemmene. På onsdag ettermiddag vil det  være et styremøte. Dersom det er mulig for FAD å gi oss tilbakemelding  på henvendelsen, ville vi sette pris på om saken kunne prioriteres.

Mvh

Killingen Båtforening

Denne mail går kun i kopi til saksbehandler i avdelingen og to styremedlemmer
Vedlegg - vår henvendelse av 28. februar.


Killingen Båtforening
v/ styreleder Arne Johan Vagle
Etterstadsletta 104
0659 Oslo

Oslo, 28. februar 2007

Statsråd Heidi Grande Røys

Båtplasser i Oslo

Jeg retter en henvendelse til Dem på vegne av nesten 500 berørte båteiere som har mottatt oppsigelse av sine leieplasser på/ved Bygdøy.  Majoriteten av disse båteiere er ikke kjendiser og kakser, motsatt av hva man skulle tro av presseoppslagene.

Vår forenings primære formål er å ivareta medlemmenes båter/verdier.  I dagens situasjon har foreningen utvidet sitt mandat til også å belyse og søke løst den fortvilte situasjonen som nå er oppstått.

Vår forening hadde årsmøte denne uken der det klart kom fram at medlemmene ikke har plass fra april / mai.

Foreningen ønsker å bidra positivt til utviklingen av forholdene ved Bygdøy Sjøbad og er glade for departementets klare invitasjon til samarbeide, ref departementets brev til vår forening ved undertegnede datert 21. februar 2007 (200500452-/KAF).

Representanter for Oslo kommune og Statsbygg orienterte i vårt årsmøte mandag om sine standpunkt og om de foreliggende planer for området Bygdøy Sjøbad – planer som vår forening synes er gode, i den forstand at nettopp Bygdøy Sjøbad har potensialer som kan utnyttes bedre til fordel for byens befolkning enn tilfellet fram til nå.

Foreningen har ingen innvendinger mot allmennhetens adgang til området, men har fortsatt ikke skjønt hvordan overføring av båtplassene bidrar til å sikre allmennheten større adgang. Tvert om, er hele det landareal som brukes av våre medlemmer på Bygdøysiden, fullt ut tilgjengelig for allmennheten, i motsetning til KNS’ anlegg.

Det synes klart at de intensjoner som er lagt – at ingen båtplasser skal forsvinne – er positivt for våre medlemmer, ref at KNS skal tilby båtplasser på Bygdøy sjøbad.

KNS har i brev til oss gitt uttrykk for de ikke ønsker dette, men er pålagt denne løsningen.  KNS har også opplyst at de ikke har infrastruktur klar til å kunne effektuere Statsbyggs utsagn om et tilbud til de ca 100 båteiere på Bygdøy Sjøbad-landsiden innen fristen.

For medlemmene er det derfor vanskelig å forstå hvordan det skal være mulig å gjennomføre intensjonene om at plassene på/ved Bygdøy Sjøbad skal være på plass innen sesongstart i april / mai.

Videre står det klart for oss at ingen av marinaene på øya Killingen har fått avtaler de trenger med staten for å sikre tilgang fra land.  Følgen av dette er at den største marinaen på øya Killingen – som eier bryggeanleggene – har sagt opp alle leieforhold til medlemmene i vår forening.

Uten å ville foregripe, er situasjonen for oss så dramatisk at ett mulig scenario kan bli at prosessen settes på hold en sommersesong slik at de berørte kontraktsparter seg imellom har fått gått opp grensegangene, forberedt avtaler og planlagt arbeidet videre med tanke på full integrering av planene til sommersesongen 2008.

Det er viktig å understreke at foreningen støtter mange av de forslagene som er fremført av staten i denne saken, men foreningen er fortvilet over ikke å ha vært part i planleggingen av noe som så drastisk berører medlemmene.

Vi har forøvrig også fått henvendelser om bekymring for at mudring av området i sommer-halvåret vil ha svært negativ betydning på badelivet på hele vestsiden av Bygdøy i sommer – hvilket kan være et argument for at saken ikke bør forseres.

Vi ønsker å belyse situasjonen samt bidra til en konstruktiv og samlende prosess.  Det er avgjørende for oss som forening å søke å løse et fortvilet problem som nesten 500 båteiere er kommet i ved at vi ikke har plasser til båtene til sommeren.

Alle parter vil være tjent med å finne en smidig løsning.

Vi viser til departementets invitasjon til samarbeide og ber derfor om at Killingen Båtforening får framlegge sitt syn på saken i et møte med Dem.

For Killingen Båtforening vil undertegnede samt Anne Eriksen og/eller Ola-Kristian Hoff møte.

Med hilsen

Killingen Båtforening
Arne Johan Vagle
   styreleder


www.killingen.org