Killingen Båtforening

Vedlagte e-post har foreningen fått i kopi fra Sjøsenteret som har holdt foreningen orientert om forhandlinger mellom Sjøsenteret og KNS om mulig leie av brygger på landsiden.


Fra: Anders Myhre
Sendt: 19. mars 2007 17:26
Til: Christopher Borch
Kopi: Tor Eggesvik; Sjøsenteret Killingen; Tim Wang; Tina Østreng; Herbern; Jan-Erik Næss
Emne: Sjøsenteret - KNS

Det vises til tidligere korrespondanse i saken.

KNS har fått en tilbakemelding fra FAD som avklarer Statens holdning til en leieavtale mellom Sjøsenteret og KNS. FAD står på sitt standpunkt om at det skal være en broforbindelse som skal være åpen, samt om fjerning/flytting av det eksisterende brygeanlegget. Staten vil av den grunn ikke gi sin tilslutning til det avtaleutkastet som ble oversendt FAD på fredag. Det ser således ikke ut til at forutsetningene for en leieavtale er til stede. 

Vi imøteser en fortsatt positiv dialog med Sjøsenteret om samarbeidet i området.

Med vennlig hilsen

Anders Myhre
Senioradvokat/Senior Lawyer
Kyllingstad Kleveland Advokatfirma DA
Postboks 1298 Vika, NO-0111 Oslo