Fra killingen.org


Subject: SV: Ufrivillig medlemskap i KNS
From: Jan-Erik Næss <Jan-Erik@kns.no>
Date: Fri, 23 Feb 2007 12:16:17 +0100
To: "Ola-Kristian HOFF" <okhoff@yahoo.com>, <hgr@fad.dep.no>
CC: <kln@advokatredet.no>, <wly@fad.dep.no>, <Jorund.Leknes@fad.dep.no>, <unni.korsnes@fad.dep.no>, <kaare.falkenberg@fad.dep.no>, <odb@statsbygg.no>, <morten.wasstol@md.dep.no>, <knuteven.lindsjorn@bys.oslo.kommune.no>, <henriette.westhrin@md.dep.no>, <ivar.hjermundrud@md.dep.no>, <byradsleder@radhuset.oslo.kommune.no>, <trude.olsen@fri.oslo.kommune.no>, <ingeg.kristoffersen@fri.oslo.kommune.no>, "Herbern" <herbern@online.no>, <Alle@kns.no>

Svar til Ola-Kristian Hoff vedr. KNS drift av båtplasser fra Bygdøy Sjøbad fra KNS.

Ditt brev (e-post) inneholder endel misforståelser og/eller feil som vi av hensyn til sakeligheten i debatten gjerne vil rette opp.

1. KNS er ingen båtforening, - men en idrettsforening innordnet Norges Seilforbund og Norges idrettsforbund. Havnedrift er en del av vårt servicetilbud til våre medlemmer. Vi synes ikke det er urimelig at man melder seg inn i den forening som tilbyr den service man vil benytte seg av.

2. Som idrettsforening stemmer våre medlemmer over årets budsjettforslag på under årsmøte. Dette budsjettforslaget inneholder bl.a. vilkårene for havneleie. Dersom våre havnebrukere er misfornøyd med prisnivået i vår havn kan de på demokratisk vis nedstemme budsjettet på dette punktet. For ordens skyld kan vi opplyse om at vi har 3-4 års ventetid på båtplasser hvilket vel indikerer at prisnivået oppleves attraktivt i markedet.

3. Vår oversikt over nåværende plasser på Bygdøysiden viser ingen plasser på under 3 meter. Hvis Ola-Kristian Hoff har båtplass på Bygdøysiden og ikke trenger 3 breddemeter betaler han allerede i dag for mye. Hvis noen av de berørte (som har båtplass på Bygdøysiden) har behov for mindre plass enn det de har i dag vil vi for disse kunne tilby slik plass i vår store havn på Dronningen (700 plasser).

4. Regnestykket om en "kapitalinnsprøyting" i KNS på opptil 5,5 mill faller på sin egen urimelighet. Vi minner om at vi ikke skal overta eksisterende brygger, men legge ut et helt nytt, moderne anlegg. Dette vil være på rundt 280 breddemeter. Det gir et innskudd på 2,8 mill. Dette balanserer med kostnadene til innkjøp av brygger, moringer, utrigger, strøm- og vanntilførsel. Årlig leie dekker vakt- og vedlikeholdskostnader.

5. Vår virksomhet på Ulabrand er barne-og ungdomsidrett, SFO og seiling for funksjonshemmede. Denne virksomheten har egne inntektsbudsjetter, så Ola-Kristian Hoff behøver ikke engste seg for at hans havneleie skal gå til slike formål.

Til sist er vi er glade for at vi er enige om at Bygdøy Sjøbad har et flott potensiale og at vi har felles ambisjoner om å forskjønne området.

Med vennlig hilsen
Kongelig Norsk Seilforening

Jan-Erik Næss
Generalsekretær


Fra: Ola-Kristian HOFF [mailto:okhoff@yahoo.com]
Sendt: 22. februar 2007 20:47
Til: hgr@fad.dep.no
Kopi: kln@advokatredet.no; wly@fad.dep.no; Jorund.Leknes@fad.dep.no; unni.korsnes@fad.dep.no; kaare.falkenberg@fad.dep.no; odb@statsbygg.no; Jan-Erik Næss; morten.wasstol@md.dep.no; knuteven.lindsjorn@bys.oslo.kommune.no; henriette.westhrin@md.dep.no; ivar.hjermundrud@md.dep.no; byradsleder@radhuset.oslo.kommune.no; trude.olsen@fri.oslo.kommune.no; ingeg.kristoffersen@fri.oslo.kommune.no
Emne: Ufrivillig medlemskap i KNS

Åpent brev til Fornyings- og administrasjonsministeren

Ufrivillig medlemskap i KNS

Kjære Heidi Grande Røys,

Som medlem i Killingen båtforening har jeg mottatt kopi av departementets brev av 31/1 (200500452-KAF) samt vedlagte brev fra KNS av 19/2. Når jeg henvender meg til statsråden er det for uttrykke ønske om å slippe å måtte melde meg inn i KNS.

For det første, jeg mer enn støtter departements uttalte ønske om å forskjønne Bygdøy Sjøbad og området rundt. Det har sett mildt sagt uflidd ut i mange år, til stor irritasjon for mange av oss som bruker området. Hvilket, i parentes bemerket, gjelder like mye rundt Ulabrand, KNS-anlegget, som anlegget som brukes av Killingen båtforening.

For det andre, som medlem i Killingen båtforening er det mindre viktig hvem som står for verksteds- og marinadrift. Poenget er at Sjøsenteret Killingen ikke er Killingen båtforening. Sjøsenteret driver butikk med båtforeningens medlemmer som kunder. At servicemuligheter er tilgjengelig i forbindelse med båtplassen, er viktig, hvem som driver dem er mindre viktig. Båtplassen er utvilsomt det aller viktigste for meg, og jeg antar at jeg ikke er alene om det. Hvilket bringer meg til hovedpoenget.

Av vedlagte brev fra KNS fremgår at medlemmene Killingen skal tilbys medlemskap i KNS. Og 20% av oss vil måtte ta imot tilbudet om KNS blir Statsbyggs leietaker og drifter av båtanlegget på landsiden. KNS er en glimrende båtforening, men jeg vegrer meg i forhold til KNS prisnivå. KNS tilbud lyder på et innskudd på 10 000 pr breddemeter, 3 breddemeter eller 30 000 er minimum.. Når vår gamle båt kostet 65 000 for to år siden blir dét omtrent halvparten av båtens verdi. Det vil være en lite kjærkommen ekstrautgift. Gitt kostnaden for Killingens medlemmer, undres jeg over at Statsbygg velger direkte forhandlinger med KNS uten å parallellforhandle med andre båtforeninger eller legge bryggedriften ut på anbud. Det er sikkert formelt gjort i samsvar med reglene for offentlige anskaffelser, men virker uheldig når det dreier seg om så store beløp og så spesielle interesser. Killingen båtforening antar jeg vil ha en sterk motivasjon for å drive på den måten det nå legges opp til; mange medlemmer i Killingen båtforening brenner for området og for å ha båten sin akkurat der de har den.

KNS antyder 80-100 båtplasser à 3 til 5,5 breddemeter, og 10 000 i innskudd pr breddemeter. Det betyr en kapitalinnsprøytning til KNS på mellom 2,4 og 5,5 millioner kroner. I tillegg kommer årskontingent, sommerleie og strømfortjeneste, som etter KNS egne tall vil bety et årlig bidrag fra de nye medlemmene på mellom 350 000 og 750 000. Jeg vet ikke om KNS har luftet disse tallene i sine samtaler med Statsbygg, men når de nå ligger på bordet fremstår de for meg som gode argumenter for en anbudsrunde.

Statsråd Meyer forsikret visstnok at det ville bli en anbudsrunde. Derfor forekommer det desto underligere at Statsbygg med nåværende regjering velger en favorisering av KNS - og for medlemmene i Killingen - et kostbart og ufrivillig medlemskap i KNS. Om det finnes gode argumenter for at KNS skulle være bedre egnet enn Killingen båtforening til å drive bryggeanlegget, er de ikke opplagte for meg. Det betyr naturligvis ikke at medlemmene i Killingen av den grunn vil ha noe i mot at KNS får nytt klubbhus, pusser opp og forskjønner eget anlegg på Ulabrand. Men jeg tror at mange som meg, misliker tanken på tvangsflytting og i tillegg måtte være med på å betale for KNS nye anlegg.

Til slutt bør jeg kanskje presisere at jeg skriver dette som vanlig båteier og uten fullmakt fra forening eller noen andre. Mitt eneste engasjement i saken hittil har vært å legge ut medlemsinformasjon på www.lawnest.com/killingen. Derfor skal jeg heller ikke legge meg opp i debatten om adkomst til anleggene og parkering. Og selv om jeg bekymrer meg for mulig nedleggelse av hele anlegget og at så mange opplagsplasser forsvinner, er hovedpoenget nå båtplassen som jeg bruker hele året. Alt jeg ønsker er å beholde den båtplass jeg har og mitt medlemskap i en forening med lav profil og obligatoriske nattevakter. Og så har jeg altså et sterkt ønske om ikke å bli tvangsinnmeldt i KNS; det selv om jeg som sagt støtter initiativet med å forskjønne området 100%.

Med vennlig hilsen

Ola-Kristian Hoff


Subject: KNS' drift av bryggeplasser fra Bygdøysiden
From: Jan-Erik Næss, Jan-Erik@kns.no
Date: Mon, 19 Feb 2007 11:51:55 +0100
To: kln@advokatredet.no
CC: odb@statsbygg.no

Killingen Båtforening

Oslo 19/2-07

Som dere er kjent med er KNS pålagt å drifte en båthavn med tilsvarende størrelse som den som Sjøsenteret Killingen as har med utgangspunkt i Bygdøysiden fra 1. mai 2007. Dette er beregnet til å være 80-100 plasser avhengig av båtstørrelsen. Pålegget kommer som en følge av våre forhandlinger om en forlengelse av vår leiekontrakt for området på Bygdøy Sjøbad. Staten ved Statsbygg har satt dette som et krav for vår forlengede tilstedeværelse i området. Statsbygg ønsker at de som i dag har plass på denne bryggen skal ha fortrinnsrett ("First refusal") til plass ved de nye bryggene vi kommer til å legge ut så snart de gamle er fjernet.

Vi ber derfor båtforeningen om en liste over hvilke av de nåværende leietakere som ønsker å fortsette sitt leieforhold med utgangspunkt i våre nye brygger. Vilkårene for leie vil ta utgangspunkt i samme regler som vi praktiserer på "Dronningen".

I grove trekk er det følgende vilkår for sommerhavn:
* Medlemskap i KNS (åpent for alle), 900,- kr. inkl abonnement på "Seilas"
* Innskudd på kr. 10.000,- pr. breddemeter som ikke er rentebærende og nedskrives over 15 år
* Sommerleie på kr.1100,- pr. breddemeter.
* Eventuellt strømforbruk kommer i tillegg.

(Vi tar forbehold om eventuelle pris-justreringer)

Av hensyn til planleggingen ber vi om en slik liste med navn og kontaktinformasjon innen 15 mars i år.

Undertegnede står til disposisjon for ytterligere opplysninger og/eller presiseringer.

Med vennlig hilsen
KNSJan-Erik Næss
Generalsekretær