Killingen Båtforening

Vedlagte E-post er kopi sendt til foreningen - brevet er oppfølging fra Sjøsenterets advokater etter et møte mellom Sjøsenteret og FAD/Regjeringsadvokaten m.fl. Brevet er gjengitt med Sjøsenterets tillatelse.


Fra: Christopher Borch
Sendt: 19. mars 2007 21:09
Til: Jørund Leknes
Kopi: Sjøsenteret Killingen; Tina Østreng; Tor Eggesvik
Emne: VS: Sjøsenteret Killingen AS
VEDLEGG Vedlegg, scannet brev

Jørund Leknes,

Jeg viser til nedenstående ubesvarte e-post. Da jeg heller ikke har mottatt svar fra på vedlagte brev av 9. mars 2007, tillater jeg meg igjen å stille følgende spørsmål:

1. Er de standpunkter som fremgår av vedlagte brev i samsvar med departementets standpunkter?

2. Hva er begrunnelsen for at staten krever at Sjøsenteret river og fjerner det eksisterende bryggeanlegget med moringer og bølgebrytere, og samtidig pålegger KNS å kjøpe inn og legge ut et tilsvarende antall nye båtplasser?

Med vennlig hilsen
Thommessen Krefting Greve Lund AS
Christopher Borch
Advokat MNA
Partner

______________________________________________
Fra:    Christopher Borch 
Sendt:  10. mars 2007 09:46
Til:    Jørund Leknes
Kopi:   'Sjøsenteret Killingen'
Emne:   Sjøsenteret Killingen AS

Jørund Leknes,

Jeg viser til Sjøsenteret Killingen AS' og mine gjentatte forsøk på nå Dem per telefon de to siste to ukene. Videre viser jeg til Deres forværelses' opplysning om at det er Dem jeg skal kontakte dersom jeg ønsker å diskutere Sjøsenteret Killingen AS' avvikling av sitt festeforhold med staten med departementets politiske ledelse. Advokatfirmaet Thommessen representerer Sjøsenteret Killingen AS ("Sjøsenteret").

Til Deres orientering vedlegges brev sendt statens representanter i etterkant av møte avholdt torsdag 8. mars 2007. Møtet kom i stand på initiativ fra undertegnede, og formålet var å forsøke å komme til enighet - i det minste på midlertidig basis - om hvorledes Sjøsenteret kunne være sikret videre drift på Killingen også etter at festeforholdet på statens grunn opphører 30. april 2007. Som det fremgår av vedlagte brev, var dette umulig.

Videre hadde møtet som formål å forsøke å komme til enighet om hvilke installasjoner og investeringer på festetomten som staten ønsket å overta. Vi har eksempelvis fått forståelse av at statens ønsker å videreføre de to parkeringsplassene på tomten, og ble derfor overrasket over statens gjentatte krav om at Sjøsenteret skulle fjerne all asfalt på festetomten. Statens fastholdelse av sitt krav om at Sjøsenteret må rive og fjerne dypvannskaien var også overraskende, og vil få omfattende negative konsekvenser for muligheten til Sjøsenterets mulighet for videre drift på Killingen.

For god ordens skyld ber jeg vennligst om en bekreftelse på at de krav som statens representanter fremsatte i møtet 8. mars 2007 - og som er referert i vedlagte brev - stemmer overens med standpunktene til departementets politiske ledelse. Årsaken til at jeg tillater meg også å henvende meg til politisk ledelse om dette, er at de standpunkter som fremkom i forannevnte møte så langt Sjøsenteret kan se ikke synes å samsvare med de signaler Fornyings- og administrasjonsminister Heidi Grande Røys har gitt til media.

Avslutningsvis ber vi vennligst om et svar på følgende: Sjøsenteret har brygger for 100 båtplasser på Bygdøy, og ønsker å videreføre utleie av disse plassene. KNS har ikke slike brygger, og har overfor undertegnede bekreftet at KNS i utgangspunktet ikke fremsatte ønske om å drive utleie av 100 plasser i sundet mellom Bygdøy og Killingen. Hva er begrunnelsen for at staten krever at Sjøsenteret river og fjerner det eksisterende bryggeanlegget med moringer og bølgebrytere, og samtidig pålegger KNS å kjøpe inn og legge ut et tilsvarende antall nye båtplasser? Spørsmålet ble stilt til statens representanter i ovennevnte møte. Under henvisning til at spørsmålet falt utenfor agendaen for møtet, ble spørsmålet imidlertid ikke besvart.

Med vennlig hilsen
Thommessen Krefting Greve Lund AS
Christopher Borch
Advokat MNA
Partner

VEDLEGG Vedlegg, scannet brev