Informasjonsside for Killingen båtforening, http://killingen.org/


Åpent brev til Statsråd Heidi Grande Røys

"STRANDPERLE TIL BESVÆR"

Jeg viser til artikkel i VG av 19. april 2007. Innholdet i denne artikkelen må i beste fall bygge på feil informasjon fra Departementet og Statsbygg til Statsråden.

Statsråden uttaler at "vi har og lagt til rette for at dei 400 båtplassane på Killingen skal halde fram. For å sikre grunnlaget for båtplassane på øya Killingen, som er i privat eige, har staten tilbydd høve til fortsett flytebrusamband, eigne parkeringsplassar for bebuarar og næringsdrivende, og i tillegg tilgang for tyngre transport til djupvannskaia på bestemte tider av døgnet".

Hvis dette hadde medført riktighet ville nok ikke konflikten mellom staten og Sjøsenteret Killingen AS ("Sjøsenteret") vært der den er i dag. Staten har ikke ønsket å finne en løsning med Sjøsenteret, og har ikke villet inngå avtale med Sjøsenteret. De løftene som har kommet fra staten, har ikke kommet til Sjøsenteret, men enten til Killingen Båtforening (båteierne som leier plasser av Sjøsenteret) eller til AS Killingen (grunneieren på Killingen). For at Sjøsenteret skal bygge på slike løfter må de også gjelde Sjøsenteret, og man er nødt til å få løftene fra personer med kompetanse til å binde staten. I tillegg til dette har de få konkrete forslagene som staten har kommet med, inneholdt så inngripende tilhørende vilkår at det ikke har vært mulig verken for AS Killingen, Killingen Båtforening eller Sjøsenteret å godta disse.

Virksomheten til Sjøsenteret er helt avhengig av at man kommer seg over til båtplassene og til verkstedet på Killingen, og at tunge deler og gjenstander kan fraktes til verkstedet. Dette har Sjøsenteret formidlet til staten en rekke ganger. Staten har imidlertid anført at Sjøsenteret ikke har rett til å fortøye båter til Bygdøysiden, og at Sjøsenterets frakt av tunge gjenstander ned til dypvannskaien vil bli sperret med bom.  Videre har staten overfor Sjøsenteret konsekvent krevet at eksisterende broforbindelse mellom Bygdøy og Killingen skal fjernes, senest ved Regjeringsadvokaten brev av 29. mars 2007 der det fremgår følgende:

"Hva angår bryggefestet og broforbindelse, er det korrekt forstått at staten krever disse installasjonene fjernet innen 30. april 2007."

Sjøsenteret kan ikke leie ut båtplasser eller ha ansatt ti personer, uten å vite om man har en atkomst til Killingen – enten ved å benytte eksisterende flytebroforbindelse eller å være sikker på at staten lar Sjøsenteret ha i hvert fall en håndfull båter fortøyd på Bygdøy for å frakte ansatte til sin arbeidsplass og båteiere til sine båter. Dette er bakgrunnen for at Sjøsenteret ikke har tilbudt båtplasser, men har måttet sende oppsigelse til sine leietakere. Dette er også grunnen til at Sjøsenteret måtte begjære midlertidig forføyning mot staten vedrørende Sjøsenterets rettigheter over Bygdøy – en begjæring Sjøsenteret fikk medhold i.

Det er således først nå - med byfogdens hjelp – at Sjøsenteret kan legge til grunn at atkomsten over og fortøyning til Bygdøy ikke vil bli hindret av staten. Sjøsenterets mulighet for videre drift er nå mulig på tross av – ikke på grunn av – statens opptreden i saken.

Videre uttaler Statsråden at "Det gamle sjøbadet har mellom anna vore nytta til vinteropplag av båtar, noko området ber preg av. Strandområdet er forureina og forsøpla." Etter det jeg har fått opplyst forligger ingen bevis på at vinterlagring av båter på Bygdøysiden har ført til at strandområdet ved KNS er forurenset. Det er flere andre kilder til forurensning i området. Det har i tillegg blitt foretatt jevnlige opprydninger av området i regi av Sjøsenteret og Killingen Båtforening, slik at det er mer nærliggende å si at Sjøsenteret og dets kunder har ryddet området enn at de har forsøplet det. For øvrig peker jeg på at følgende fremgår av festekontrakten mellom staten og Sjøsenteret som løper ut 30. april i år: "Festeobjektet må kun benyttes som opplagsplass for båter, parkering for biler og til landfeste for eksisterende flytebrygge, samt utnyttelse av eksisterende slipp."  Det er derfor ubegripelig for oss at Statsråden bruker mot oss at Sjøsenteret har benyttet grunnen til det Sjøsenteret skulle benytte grunnen til vinterstid - opplagsplass for båter.

Statsråden uttaler videre "At regjeringa er oppteken av å opne strandsona for folket er inga nyheit." Sjøsenteret er enig i at dette er et prisverdig mål, og har ikke motsatt seg at statens grunn på Bygdøy rustes opp og blir mer tilgjengelig. Vi er imidlertid ikke sikre på om KNS’ planer om inngjerding av en stor del av den tomten KNS skal feste videre på Bygdøy vil fremme regjeringens mål om en mer åpen strandsone – snarere tvert i mot. Vi forstår heller ikke hvordan ovenstående mål kan begrunne følgende opptreden fra statens side:

Sjøsenteret har 100 båtplasser på Bygdøysiden av sundet, som Sjøsenteret ønsker å fortsette å leie ut. Staten har imidlertid krevet at Sjøsenteret skal fjerne disse 100 plassene. Samtidig har staten pålagt KNS å kjøpe inn brygger til 100 nye plasser. Hva er statens begrunnelse for å kreve at Sjøsenteret legger ned 100 plasser og samtidig pålegger KNS å opprette 100 nye? Dette er et spørsmål Sjøsenteret har stilt statens representanter en rekke ganger. Vi har imidlertid aldri fått svar.

For å løse problemet med de 100 plassene på Bygdøysiden, prøvde for øvrig KNS og Sjøsenteret før påske å få i stand en avtale om at KNS skulle leie båtplassene til Sjøsenteret. Staten motsatte seg også dette.

Avslutningsvis vil jeg understreke at verken adkomsten over Killingen for Sjøsenterets ansatte og kunder, vareleveringer med lastebil og truck eller båtplassene på Bygdøysiden eller Killingensiden vil være et problem for de som skal benytte seg av den tiltenkte badestranda. Virksomheten til KNS ligger mellom veien/dypvannskaien som Sjøsenteret benytter og den tiltenkte badestranden. Bildet som er vist i Statsrådens artikkel VG 19. april er fra rundkjøringen foran innkjøringen til KNS. Den har således ikke noe med Sjøsenteret å gjøre. Sjøsenteret er svært positive til at området forskjønnes, og mener at dette bare er bra for både båtfolket og andre brukere av friluftsområdene på Bygdøy.

Den relevante korrespondansen mellom staten og Sjøsenteret er tilgjengelig på www.killingen.org. Jeg vil oppfordre Statsråden til å lese denne korrespondansen, slik at Statsråden ikke på nytt kommer i skade for å gi feil informasjon til offentligheten.

Med vennlig hilsen

Sjøsenteret Killingen AS

Tim Wang