Killingen Båtforening
Postboks 10 Skøyen
0211 OSLO
Fornyings- og administrasjonsdepartementet
Postboks 8004 Dep
0030 OSLO
 
Telefaks: 22 24 95 17
Deres referanse Vår referanse Dato
200500452-/KAF - brev 03.04.07
11.04.07

Rammevilkår for båtplasser - Bygdøy Sjøbad

Når FAD i brev av 03.04.07 uttrykker overraskelse over vårt syn, tillater vi oss å vise til ubesvart brev av 20.03.07 hvor vårt syn presiseres. I tillegg nevner vi for ordens skyld at når foreningen uttrykker sitt syn på adkomst, betyr ikke det at foreningen har fullmakter til å akseptere noe. Staten burde drøftet adkomst med alle berørte parter, herunder øyas grunneiere, beboere, festere og næringsdrivende. 

Om foreningens justeringsforslag og løsning av konflikten

Det er korrekt at det var noen grad av enighet i møtet. Båtforeningen tok til etterretning at staten som grunneier ønsker å flytte broforbindelsen og ikke vil tillate reservert parkering for båteiere, båtvedlikehold, vinteropplag eller begrensninger i almen ferdsel. Foreningen fikk gjennomslag for at øyas beboere og næringsdrivende burde få skriftlig bekreftet rett til: 1) hensiktsmessig adkomst via kabelferge eller bro, 2) leie av faste parkeringsplasser og 3) varelevering på dypvannskaia. Skriftlig bekreftelse av adkomst var et stort fremskritt som foreningen var tilfreds med. Foreningen bestred heller ikke at de næringsdrivende bør kunne godta visse begrensninger i forhold til varelevering for ikke å forstyrre de badende. 

I e-post av 16.03.07 ønsket FAD bl.a. "tidsbegrenset" tilføyd til møtereferatet. I brev samme dag begrenser FAD varelevering til før 11:00, uten å ha diskutert med grunneiere og næringsdrivende. Foreningen kontaktet så de næringsdrivende om FADs brev. De satte pris på at staten for første gang var villig til å bekrefte adkomstrett skriftlig. For dem er varelevering utenom badetiden stort sett ikke et problem, men et helt absolutt krav kan bli vanskelig. Vareleveringen til øya vil dessuten finne sted bak KNS' anlegg og ute av syne for de badende. Foreningen foreslo derfor i nevnte brev med kopi til de berørte 20.03.07 en mindre justering av teksten uten betydning for statens planer, men viktig for transportplanlegging og funksjonshemmede. For ikke å låse situasjonen nå, foreslo vi heller at opplegget kunne revurderes hvis løsningen mot formodning skulle forårsake uleilighet. Vårt forslag lød:

Veien til kaia stenges med bom som i dag, og det skal ikke være faste løfteanretninger eller trucker på brygga. Varelevering til brygga, spesielt av tunge kjøretøy, skal i størst mulig grad begrenses. Det skal ikke være mulig å levere utenom ordinær arbeidstid, og uansett skal levering ikke kunne skje i helgene. De næringsdrivende på øya skal, i den grad det er mulig å påvirke, sørge for at leveringer skjer mellom kl 0700 og 1100. Begrensningene gjelder ikke rullestolbrukere. Ordningen skal tas opp til vurdering når Bygdøy Sjøbad er tatt i bruk som rekreasjonsområde.

Dette forslaget sikrer dét minimum av adkomst som det var enighet om i møtet og berører ikke statens øvrige planer. Forøvrig er forslaget svært begrenset i forhold til det næringsdrivende, båteiere og grunneiere har ønsket. Om FAD hadde godtatt justeringen, ville det også forenklet diskusjonen om den adkomstrett de næringsdrivende hevder å ha hatt i 50-100 år. Alt som skal til for å løse konflikten om 400 båtplasser er altså en mindre reformulering om varelevering og at grunneiere og festere på hver side av sundet setter seg ned i ro og mak for å bli enige om hvor og når (eventuelt om) broen bør flyttes.

Like premisser for aktivitet i området

KNS har uten anbud festet en stor strandtomt inne på Sjøbadet for 40 000 pr år. Avtalen inkluderer rett til 100 båtplasser som vil gi innskudd på flere millioner i tillegg til årlige leieinntekter på mange hundre tusen. KNS får rett til utvidelser og nytt seilsenter på selve Sjøbadet, uten restriksjoner på vareleveringer, bryggedrift eller adkomst. Da er det vanskelig å skjønne at begrenset varelevering på den andre siden av odden skal by på problemer. Båtforeningen reagerer på denne forskjellsbehandlingen. Vi registrerer statens misnøye med én av de næringsdrivende, men misnøyen er ingen unnskyldning for å nekte dialog. Heller tvert i mot. 

Det bør føyes til at siden FADs brev 16.03.07 er det første reelle adkomstutspill fra staten, uten reell dialog med de berørte, blir det misvisende når statsråden sier til VG 9/4 at "Vi har kommet dem i møte på alle punkter som var viktig for dem..."

Krisen som nå er oppstått skyldes i hovedsak statens hittil ikke har villet forholde seg til andre enn KNS. Foreningen opplever å bli villedet om status på kontrakten med KNS og overføringen av våre medlemmer til KNS. Datoene på KNS' avtale viser at den var ferdigforhandlet flere måneder før FAD svarte foreningen 31.01.07. Foreningen brukte i mellomtiden betydelige summer på å finne løsninger, i tilsynelatende forståelse med FAD. Arkitekt Torps forslag og henvendelser til Statsbygg og statsråden står fortsatt ubesvart. Anbud og konsekvensutredning av havnedriften ble avvist av Vaaje i foreningens årsmøte i mars. Foreningen betviler at Vaajes henvisning til terskelverdier som hjemmel er riktig, men uansett fremstår det i beste fall som en politisk uklok forskjellsbehandling ikke å diskutere med alle berørte parter. 

Selve adkomstspørsmålet har hele tiden vært avgrenset, og det kunne enkelt vært løst i samarbeid med festere og andre grunneiere. I motsetning til hva det gis inntrykk av, er det imidlertid fortsatt ikke dialog. Statsbygg sier til Lokalavisen 29.03.07 de "..har inntrykk av at alle parter nå går for et videre samarbeid, og håper både Staten, KNS, AS Killingen og Sjøsenteret Killingen får på plass løsninger som sikrer videre drift av samtlige 500 båtplasser i området. Staten (Statsbygg) prøver i disse dager å få til en ordning som sikrer at Sjøsenteret Killingen kan drive videre. [...]- Jeg håper og tror at Sjøsenteret fortsetter, jeg opplever at vi er i ferd med å få løst kabalen, sier Vaaje." Vi tar til etterretning at staten ikke anser båteiere som part. Forøvrig opplever vi utsagnet som sterkt villedende når det ikke er forhandlet med næringsdrivende og grunneiere. Selv om Statsbygg sier til vårt årsmøte at de ikke har myndighet i saken, oppfattes Statsbygg å ha en nøkkelrolle utad, jf NTB: "Kilden er solid: Jan Vaaje i Statsbygg - forvalter av De statseide Kongelige Eiendommer på Bygdøy."

Resultatet av utilstrekkelig dialog, er paradoksalt nok at båtforeningen, i stedet for å bruke tid på å forhandle med Sjøsenteret, nå ser seg tvunget til å synliggjøre behovet for generell næringsadkomst til øya. Foreningen gjør ikke dette for å støtte Sjøsenteret, men fordi enhver drift av båthavn og marina nødvendigvis forutsetter rimelig adkomst. Dager før medlemmene er kontraktsmessig forpliktet til å fjerne båtene, er adkomsten til 400 plasser uavklart. Regjeringsadvokaten forlanger landforbindelsen fjernet og ingen kan heller si om KNS faktisk kan tilby 100 båtplasser på landsiden som staten har forutsatt. Betyr statens garanti til KNS for forsinkelser og tvisten om bryggene at staten nå har akseptert at KNS brygger ikke vil være ferdig i tide? Og hvordan formidler i så fall Killingen båtforening statens løfte og  prioritering til sine medlemmer? 

En enkel løsning som ikke berører statens øvrige planer

Slik foreningen ser det, kunne hele konflikten vært løst ved dialog og helt marginal justering av statens forslag. Staten kan tillate varelevering i arbeidstiden (helst før 11:00, forstyrrelser i badingen vurderes løpende), fast leie av 30-40 parkeringsplasser (vurderes løpende) og åpne reell dialog om den beste plassering av broen for alle. Da kan 400 båtplasser reddes. I tillegg burde staten la brygga øst i sundet drives videre, eventuelt som et samarbeid mellom KNS og Sjøsenteret og noe forkortet i syd, inntil de juridiske problemer Vaaje beskrev i årsmøtet, er løst. Det kunne redde de siste 100 båtplassene.

Når staten ikke har lykkes å avklare av adkomst til brygger og boliger på øya, eller nye bryggeplasser på landsiden, er en hurtig, midlertidig løsning påkrevet. Det kan gjøres helt enkelt og uten å komme i konflikt med planene for stranden. 

Vennlig hilsen

 

 

For styret i Killingen Båtforening
http://killingen.org/

Kopi pr e-post:
AS Killingen,  Sydenden Slip og Trebåtbyggeri,  Sjøsenteret Killingen AS,  Oslo kommune, Stortingets visepresident Carl I. Hagen*
Regjeringsadvokaten og Statsbygg forutsettes holdt orientert av FAD