Fra Killingen Båtforening

Foreningen henvendte seg 16.03.07 til FAD og Statsbygg i forbindelse med avvikling av miløcontaineren.


Fra: 	Killingen Båtforening [mailto:styret@killingen.org]
Sendt: 	Monday, April 16, 2007 4:42 PM
Til: 	kaare.falkenberg@fad.dep.no; Vaaje, Jan
Kopi: 	De Brucq, Oddvar; killinge@online.no; styret@killingen.org
Emne: 	Miljøcontainer

Vi viser til tidligere korrespondanse, senest ved FADs brev til oss av
3/4 (200500452-/KAF) og Regjeringsadvokatens brev til Sjøsenteret
Killingen av 29/3 (2005-0666 OCB/lvt).

Killingen Båtforening leier som nevnt miljøcontaineren på
parkeringsplassen. Da vi ikke har hørt mer i sakens anledning,
avvikler vi nå forholdet slik at containeren kan fjernes. Såvidt vi
vet er det Sjøsenteret som eier foreningens vaktbod, men vi vil i
diskusjon med Sjøsenteret også diskutere hvordan denne skal fjernes.

Til orientering løper vinterlagringskontraktene i foreningen ut hhv
15/3 og 20/3. Derfor vil foreningen i løpet av 17/3 sende ut endelig
beskjed til medlemmene. Dersom det skulle foreligge informasjon i
saken som bør meddeles medlemmene ber vi om å bli underrettet tirsdag
formiddag (17/3).

Med vennlig hilsen
Styret i Killingen Båtforening

Subject: 	SV: Miljøcontainer
Date: 		Mon, 16 Apr 2007 17:52:59 +0200
From: 		Jan.Vaaje@statsbygg.no
To: 		styret@killingen.org
CC: 		Oddvar.DeBrucq@statsbygg.no, killinge@online.no, 
		kaare.falkenberg@fad.dep.no, haakon.langballe@norman.no
Hei !

Vedr. miljøcontaineren.
Jeg arbeider for tiden med plan for ny containerplass som også  
innbefatter deres
miljøcontainer. Har bl. a. hatt befaring med AS Killingen.
Jeg skal nå kontakte Renovasjonsetaten for deres godkjennelse,  
event. en miljøstasjon.
Dere skal i utgangspunktet få innformasjonen fra AS Killingen, men  
jeg kan holde dere orientert om denne saken.
Det er fint om miljøcontaineren blir stående inntil videre. Når ny  
plass er klar, i steinbruddet, der hvor teltet står i dag, kan jeg  
sørge for å få den flyttet, dersom det er ok for dere.

Hilsen
Jan Vaaje

Subject: 	Re: SV: Miljøcontainer
Date: 		Mon, 16 Apr 2007 20:27:56 +0200
From: 		Killingen Båtforening styret@killingen.org
To: 		Jan.Vaaje@statsbygg.no
CC: 		Oddvar.DeBrucq@statsbygg.no, killinge@online.no, kaare.falkenberg@fad.dep.no, haakon.langballe@norman.no

Takk for raskt svar. Foreningen har pr 20/4 ingen medlemmer med 
kontrakt på plass i området og følgelig heller intet behov for 
miljøcontainer. Til tross for godt, uformelt samarbeide gjennom mange 
år, har vi heller aldri hatt noe kontraktsforhold med AS Killingen. 
Dersom staten ber oss om å la miljøcontaineren bli på området kan vi 
eventuelt undersøke om avtalen kan overføres til staten, men vi ber i 
så fall om beskjed fra staten om at de kan overta ansvaret for 
containeren denne uken, før våre vinterlagringskontrakter utløper.

Vi setter imidlertid pris på ditt tilbud om å informere oss om 
utviklingen - og spesielt da om det oppnås en enighet som gjør at 
båtplasser kan åpnes. Som nevnt går brev til medlemmene i morgen.

Med vennlig hilsen
Styret i Killingen Båtforening