Killingen Båtforening
Postboks 10 Skøyen
0211 OSLO
Fornyings- og administrasjonsdepartementet
Postboks 8004 Dep
0030 OSLO

Telefaks: 22 24 95 17

Deres referanse

Vår referanse

Dato

200500452-/KAF AJV/OKH 29.03.07

Båtplasser og rammevilkår for næringsdrift

Vi viser til tidligere møter og korrespondanse. 

Killingen båtforening har nå i flere omganger presentert mulige kompromissforslag for FAD og Statsbygg. Ingen av disse er blitt møtt med interesse fra staten, hvilket også ble bekreftet av Statsbygg i foreningens årsmøte da de ble omtalt som "lite vettuge". Foreningen er av en annen oppfatning og tilføyer at ingen av foreningens forslag på noen måte ville hindret statens eller KNS planer for Bygdøy Sjøbad. Tvert i mot har foreningen stilt seg positiv til planer om forskjønnelse og støtte til KNS satsing på barneidrett og seiling for funksjonshemmede. Foreningen har likevel måttet ta konsekvensen av at statens krav har vært absolutte og frafalt alle anmodninger om vinteropplag, medlemsparkering og løft av båter på landsiden for å oppnå enighet. Vi har heller ikke blandet oss i diskusjonen om festeforholdet av områdene på landsiden som ikke er en del av Sjøbadet, kunne vært videreført, eventuelt med andre leietakere.

Fordi Killingen Båtforenings primære oppgave er knyttet til båtplassene, er det likevel ikke mulig å frafalle et krav om staten skriftlig bekrefter en minimumsadkomst til anleggene på øya slik at begrenset bryggedrift fortsatt er mulig. I brev av 20.03.07  foreslår foreningen minimale justeringer i statens første skriftlige bekrefelse av adkomst for de næringsdrivende på Killingen, for å redde båtplassene. Disse justeringene står naturligvis ikke i veien for statens planer om rekreasjonsområder på Bygdøy Sjøbad. Foreningen anser imidlertid forslaget som det absolutte minimum i forhold til adkomst, uansett hvem som skal drive bryggeanlegg på øya, og forøvrig i tråd med normal statlig og kommunal praksis. Det dreier seg om 1) en svært begrenset rett til bruk av dypvannsbrygga, 2) rett til kabelferge/broforbindelse generelt, og 3) leie 30-40 parkeringsplasser for næringsdrivende og beboere. Vi har også foreslått at staten aksepterer justeringene som en midlertidig løsning i år, for at det skal være mulig å gjenoppta en fornuftig dialog mens ordningen prøves.

Som kjent betegnet Statsbygg fjerning av brygge øst i sundet og bro som en juridisk nøtt. Foreningen har vanskelig for ikke å se at statens motvillighet til dialog nå, skyldes et ønske om å ha et pressmiddel i en juridisk konflikt om statens rett til å flytte broen og fjerne bryggen øst i sundet.Foreningen fastholder at denne konflikten er helt separat fra næringsadkomst til øya. Båtforeningen har som kjent ikke motsatt seg hverken åpning av broforbindelse for almenheten eller flytting av bro/brygge, men konstaterer at dette er en helt annen diskusjon. 

Båtforeningen er klar over at det har vært dårlig kommunikasjon mellom partene i denne saken. Vi er gjort oppmerksom på statens misnøye med deler av diskusjonen. Imidlertid fremstår det nå som klart for foreningen at staten må ta et betydelig ansvar for manglende og uklar kommunikasjon. Blant annet opplever foreningen det som et hovedproblem at staten ikke før nå har villet bekrefte minimal adkomst for næringsdrift. Statens overføring av havnedriften til KNS uten forutgående diskusjon med foreningen og båteierne som berøres, oppleves av mange som arrogant og unødvendig fra statens side. KNS fikk bekreftet sin avtale tidlig i november (jf årsrapport), mens foreningen fikk beskjed 31.01.07. Dette er i beste fall uryddig overfor den desidert største brukergruppen i området: den gruppen som også har mest å tape på statens forskjellige vedtak i saken. 

Dette brevet sendes som en orientering. Når det ikke synes mulig med dialog om fundamental adkomst til båtanleggene, har foreningen heller ikke noen mulighet til å gjøre mer. Foreningen opplever å være kasteball mellom Statsbygg, saksbehandler i FAD og politisk ledelse i FAD. Hvilket også fremstår som et paradoks i lys av statsrådens utspill om brukerdeltakelse. 

Foreningens syn er at hele ansvaret for å opprettholde 500 båtplasser i området nå hviler på ledelsen i FAD.

For ordens skyld nevner vi at foreningen naturligvis vil fortsette å presse fester/bryggeeier i forhold til ikke å stenge/fjerne anleggene, men anser at våre forhandlingskort for å få til dette er svært begrenset sålenge fester/bryggeier ikke har fått tilsagn om hva vi betrakter er minimumskrav til ankomst. Slik vi forstår kontrakten og eier av broanleggene, vil landforbindelsen brytes ved utløpet av kontrakten 30.04.07, i hvilket fall det vil bli umulig for oss å forhandle frem en løsning om å opprettholde båtplassene på øya.

Med vennlig hilsen


Styret i Killingen Båtforening

Kopi: AS Killingen, v/ styreleder Haakon Langballe, PB 51 Bygdøy, 0211  OSLO
Sydenden Slip og Trebåtbyggeri v/ Stein Erik Sørensen, PB 74 Skøyen, 0212 OSLO
Sjøsenteret Killingen AS, v/ Tim Wang, PB 12 Bygdøy, 0211 OSLO
Kongelig Norsk Seilforening, Huk Aveny 1, 0287 OSLO
Statsbygg, PB 8106 Dep., 0032 OSLO
Regjeringsadvokaten, PB 8012 Dep., 0030 OSLO
Oslo kommune v/ byrådsleder Erling Lae, Oslo rådhus, 0037 Oslo