Killingen Båtforening
Postboks 10 Skøyen
0211 OSLO
Fylkesmannen i Oslo og Akershus
Miljøvernavdelingen
Postboks 8111 Dep
0032 Oslo

Telefax: 22 00 36 58 / postmottak@fmoa.no (pr e-post, telefax og brev)

Oslo 26. april 2007

Bygdøy Sjøbad – mudring og istandsettelse – høringsuttalelse

Vi viser til høring vedrørende mudring og istandsettelse Bygdøy Sjøbad. Killingen Båtforening representerer båteiere som leier plasser i området. Foreningen støtter generelt tiltak for å fjerne forurensning i området.

 1. Forurensningens omfang: Vi tolker dokumentasjonen slik at forurensningskonsentrasjonen er sterkest rundt båtslippen ved Ulabrand (KNS anlegget på Bygdøy Sjøbad). Til tross for større usikkerhet, er det også sannsynlig at det er forurensning ellers i sundet, utenfor mudringsområdet. 
 2. Forurensningens kilde: 
  1. Forurensningen består tildels/hovedsakelig av stoffer som ikke lenger er i bruk, jf forskrift om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter, MD2004-06-01 nr 922. Det virker derfor sannsynlig at forurensningen er av eldre dato. Hva Statsbygg sikter til når de sier at de ønsker å fjerne kilde til ny forurensning, blir derfor uklart.
  2. FAD ba ved brev i mars Statens Forurensningstilsyn (SFT) om å vurdere tilstanden etter forurensningslovens bestemmelser, hvilket forutsetter kartlegging av kilde. Vi er ikke kjent med SFTs vurderinger. 
  3. Vi forstår søknaden dithen at den antyder at forurensningskilden kan være enten avløp fra vinteropplag eller også at forurensningen kan komme fra annen slippvirksomhet i området. Såvidt vites, dreneres ikke vann fra vinteropplag på parkeringsplassen mot syd (Ulabrand) hvor forurensningskonsentrasjonene er størst. Båter har normalt heller ikke vært spylt på parkeringsplassen. Det derfor virker ikke sannsynlig for oss at vinteropplag på parkeringsplassen er årsak til påvist forurensning.  Derimot kan det for eksempel ha vært spylt båter på den gamle kommunebrygga inne på Sjøbadet. Det vil i så fall stemme med giftkonsentrasjonene i dette området. 
  4. Hvis forurensningen kommer fra andre steder, må det antas at strømmene er sterkere enn det Statsbygg legger til grunn i søknaden. I så fall antar vi det kan være en fare for at giftstoffer i området igjen vil kunne vaskes opp på badestranden. 
  5. Blant annet med tanke på fremtidig forurensning, bør det utføres en nærmere vurdering av kilden før det igangsettes isolert mudring. 
 3. Mudringsmetode: Statsbygg har nektet innsyn i anbudene for mudringsarbeidet (jf http://killingen.org/klage-innsyn-anbud-070417.html). Statsbygg antar at mudring skal skje med grabb og peker selv på faren for opphvirvling. Strømforeholdene i sundet er ikke kartlagt. Det planlegges ikke spesielle sikringstiltak det vi kan se. Med forbehold om at vi ikke kjenner detaljene, antar vi at det er fare at mudringen vil medføre spredning av giftstoffene, herunder til områder som ikke skal mudres og som også brukes til bading. Det er også fredningsområder nord på øya Killingen tilgrensende en grunn bukt, hvor mudringsslam kan spres, uten at vi ser at dette er vurdert. Vi støtter derfor den bekymring og anbefaling av ekstra sikkerhet som fremkommer i høringsuttalelse fra grunneierne på Killingen av 16.04.07.
 4. Omfanget av mudringen: Kun endel av det antatt forurensede området er søkt mudret. Vi ber Fylkesmannen vurdere utvidelse av mudringsområdet. Utvidet mudring har flere fordeler og vil også det kunne forhindre at (gamle) giftstoffer fra sundet skylles opp på den nye stranden.
 5. Tidspunkt for mudring: Mudring i eller rett forut for bade-, hekke- og gytesesong kan, av opplagte grunner, være uheldig.

Konklusjon: Killingen Båtforening støtter i utgangspunktet forskjønnings- og mudringsarbeidet på Bygdøy Sjøbad. På generelt grunnlag uttrykker vi bekymring over at prosessen har vært lite transparent. Derfor er det vanskelig for berørte parter å vurdere om planleggingen er tilstrekkelig. Av det som skrives over, fremgår at Killingen Båtforening anbefaler ytterligere kartlegging av kilde, vurdering av utvidet mudringsområde og alternative mudringsmetoder før arbeidene igangsettes. Vi ville også se det som naturlig om det ble gitt innsyn i anbudene før det tas endelig stilling til gjennomføring.

Med vennlig hilsen
Killingen Båtforening
http://killingen.org/