Frogner bydelsutvalgs vedtak 30.09.08:

Plan- og bygningsetaten har i forbindelse med sikring og utvikling av Bygdø kongsgårds utmark sendt sitt reguleringsforslag ut til offentlig høring.

Parallelt med reguleringsarbeidet arbeider Riksantikvaren med fredning av området inkludert Killingen i forhold til Kulturmiljøloven. Arbeidet samordnes med kommunens arbeid.

Bydelsutvalget har deltatt i arbeidet gjennom en referansegruppe under ledelse av Friluftsetaten som i sin tid fikk oppdraget og mandatet av Byrådet.

Bydelsutvalget anser den fremlagte plan som god i form og innhold ved at den ivaretar stort sett alle viktige interesser i området på en balansert måte. Bydelsutvalget mener at planen bør ta hensyn til syklende og gående, fremfor biltrafikk og ta vare på friluftsområdets kulturlandskap og våtmarksområde.

Enkelte forhold bør imidlertid belyses og forsterkes nærmere i planen. Bydelsutvalget er tilfreds med at det legges inn areal for barnehave og ny sportsplass, likeledes at parkeringsplassen i steinbruddet videreføres, herunder opplagsplass samme sted i vinterhalvåret . I sakens anledning vises det til tidligere uttalelser fra bydelsutvalget som vedlegges protokollen og saken.


PROTOKOLL:

SAK 247/08 BYGDØ KONGSGÅRD, NORSK FOLKEMUESEUM, SMEDBRÅTEN M.FL. GNR/BNR 1/1, 2/132, 2/114 M.FL.
REGULERINGSPLAN TIL OFFENTLIG ETTERSYN

Plan- og bygingskomitéens innstilling:

Plan- og bygningsetaten har i forbindelse med sikring og utvikling av Bygdø kongsgårds utmark sendt sitt reguleringsforslag ut til offentlig høring.

Parallelt med reguleringsarbeidet arbeider Riksantikvaren med fredning av området inkludert Killingen i forhold til Kulturmiljøloven. Arbeidet samordnes med kommunens arbeid.  Bydelsutvalget har deltatt i arbeidet gjennom en referansegruppe under ledelse av Friluftsetaten som i sin tid fikk oppdraget og mandatet av Byrådet.

Bydelsutvalget anser den fremlagte plan som god i form og innhold ved at den ivaretar stort sett alle viktige interesser i området på en balansert måte. Enkelte forhold bør imidlertid belyses og forsterkes nærmere i planen. Bydelsutvalget er tilfreds med at det legges inn areal for barnehave og ny sportsplass, likeledes at parkeringsplassen i steinbruddet videreføres, herunder opplagsplass samme sted i vinterhalvåret. I sakens anledning vises det til tidligere uttalelser fra bydelsutvalget som vedlegges protokollen og saken.

Tilleggssforslag fra Audun Rødningsby (V):
Følgende legges til i 3. avsnitt etter 1. setning:
Bydelsutvalget mener at planen bør ta hensyn til syklende og gående, fremfor biltrafikk og ta vare på friluftsområdets kulturlandskap og våtmarksområde.

Tilleggssforslag fra Jan Tank-Nielsen (FrP):
Nytt kulepunkt:

Forslag med tillegg fra Audun Rødningsby (V) og Jan Tank-Nielsen (FrP) ble enstemmig vedtatt (7H, 2FrP, 2V, 3A og 1SV)

Etter dette er BUs vedtak følgende:

Plan- og bygningsetaten har i forbindelse med sikring og utvikling av Bygdø kongsgårds utmark sendt sitt reguleringsforslag ut til offentlig høring.

Parallelt med reguleringsarbeidet arbeider Riksantikvaren med fredning av området inkludert Killingen i forhold til Kulturmiljøloven. Arbeidet samordnes med kommunens arbeid.

Bydelsutvalget har deltatt i arbeidet gjennom en referansegruppe under ledelse av Friluftsetaten som i sin tid fikk oppdraget og mandatet av Byrådet.

Bydelsutvalget anser den fremlagte plan som god i form og innhold ved at den ivaretar stort sett alle viktige interesser i området på en balansert måte. Bydelsutvalget mener at planen bør ta hensyn til syklende og gående, fremfor biltrafikk og ta vare på friluftsområdets kulturlandskap og våtmarksområde.

Enkelte forhold bør imidlertid belyses og forsterkes nærmere i planen. Bydelsutvalget er tilfreds med at det legges inn areal for barnehave og ny sportsplass, likeledes at parkeringsplassen i steinbruddet videreføres, herunder opplagsplass samme sted i vinterhalvåret. I sakens anledning vises det til tidligere uttalelser fra bydelsutvalget som vedlegges protokollen og saken.