BADESTRAND - ALMENHET OG BÅTPLASSER PÅ BYGDØY SJØBAD!

Av styret/arbeidsutvalget i Killingen Båtforening

Arbeidsutvalget og Styret i Killingen Båtforening har helt siden september 2006 hatt møter med Statsbygg, Fornyings- og Administrasjonsdepartementet (FAD) og Kongelig Norsk Seiforening (KNS) om planene for en oppgradering av området ved Bygdøy Sjøbad. 

Killingen Båtforening representerer 400 båtplasser som ligger på øya Killingen og 100 plasser på landsiden ved Bygdøy Sjøbad.  Foreningens representanter har hatt som mandat og mål å bevare medlemmenes båtplasser.

Dette er de sakene som partene har diskutert, og som man må komme til en enighet om.

1: PARKERINGSPLASSEN

Parkeringsplassen ligger på det gamle "steinbruddet".  På sommertid er denne P-plassen  i dag reservert for de som bor på øya Killingen, de ansatte ved bedriftene på øya, og deres  kunder.  På vinterstid er dette opplagsplass for båter.

Sjøsenteret Killingen A/S har leiet dette området, men nå ønsker staten ved Statsbygg ikke å fornye sin avtale med Sjøsenteret Killingen A/S.  Istedet ønsker man nå å anlegge offentlig parkeringsplass både sommer som vinter.  Eierne av øya Killingen, bedriftene og deres ansatte vil få reservert et visst antall plasser mot leie.

Foreningen har spurt om det ikke er mulig med et fortsatt opplag på denne plassen om vinteren da det ikke er skjemmende for turgåere eller almenheten for øvrig. 

Staten avslår dette med den begrunnelse at båtene spyles og påføres bunnstoff før sesongstart og at dette kan være forurensende.

Killingen Båtforening har forklart at dagens bunnstoff er miljøvennlig og ikke representerer noe miljøproblem.

Konklusjon pr. i dag: Staten vil lage offentlig parkeringsplass sommer som vinter.  Ca. 80 båter som ligger her på land om vinteren må finne et nytt sted for lagring. 

Bygdoy Sjobad

2: BRYGGE FOR LØFT AV BÅTER OG UTSTYR

Denne bryggen benyttes når båtene skal løftes opp og kjøres med truck til sin plass på parkeringsplassen om vinteren.  Bryggen benyttes også ved reparasjoner av båter,  samt når tunge deler/motorer etc. skal leveres til verkstedet på øya. Adkomst til øya Killingen skjer i dag fra denne bryggen.  Retten til å benytte denne bryggen for adkomst til øya er sentral for de som driver næringsvirksomhet på øya.  Uten en rett til å komme over til øya Killingen fra Bygdøy Sjøbad-siden er det ikke grunnlag for drift for de næringsdrivende på øya.  Sjøsenteret Killingen A/S har 400 båtplasser som da ikke kan tilbys.

Staten ønsker bryggen og området rundt bryggen fullstendig ryddet for alt som er av båter. I tillegg må trucken fjernes.  Bakgrunnen er at dette området skal åpnes i større grad for almenheten.

Killingen Båtforening har søkt om dispensasjon for å få løfte opp båter som er skadet eller som av annen grunn må på land for inspeksjon.  Dette er avslått. 

Konklusjon pr i dag:   Både medlemmer av Killingen Båtforening og medlemmer av KNS mister muligheten for å reparere/inspisere båter på land på denne bryggen.  De næringsdrivende på øya har ikke fått tillatelse til adkomst til øya fra denne bryggen.  Staten stiller flere vilkår for å gi en slik tillatelse og disse kan ikke sies å være rimelige.

3: "LANGBRYGGA" PÅ BYGDØY SJØBAD-SIDEN

Staten oppgir til Killingen Båtforening at det er flere årsaker til at man velger ikke å fornye avtalen med Sjøsenteret Killingen A/S.  Den første grunnen oppgies til å være at daglig leder skal ha "tatt seg til rette".  Området som Sjøsenteret Killingen A/S har leiet på land har ifølge Staten blitt utvidet uregelmessig.  Grunn nummer to er at man ønsker å åpne området mer for almenheten.  I tillegg hevder staten at broen som er anlagt er anlagt ulovlig, noe Sjøsenteret Killingen A/S tilbakeviser.

Staten sier så at for å sikre at ingen båtplasser går tapt, så gies Kongelig Norsk Seilforening ny kontrakt til å drive bryggeplassene videre med fortrinn for de medlemmer som tidligere lå her som kunder av Sjøsenteret Killingen A/S.  Sjøsenteret Killingen A/S pålegges å fjerne sin brygge.  Dersom dette ikke gjøres innen den 30.04.2007, vil Staten få bryggen fjernet for eiers regning, og kravet for kostnadene forbundet med dette vil Staten forfølge rettslig.

KNS har i alle år hatt et godt samarbeid med Sjøsenteret Killingen A/S.  Man har uttalt at man ønsker å konsentrere sin virksomhet omkring seiling og opplæring.  Det å drive marina ønsket man at Sjøsenteret Killingen A/S skulle ta seg av.

Killingen Båtforening har blitt orientert av representanter for styret i KNS at man har blitt pålagt å overta denne "langbryggen" som en betingelse for at KNS skulle få fornyet sin kontrakt med Staten.  KNS skal på denne måten ikke ha hatt noe valg.  Staten aksepterer heller ikke at KNS og Sjøsenteret Killingen A/S enes om driften av denne bryggen slik at den tidligere muntlige avtalen mellom disse partene kunne overholdes.

Konklusjon pr. i dag:   Staten setter som betingelse at KNS overtar 100 kunder fra Sjøsenteret Killingen A/S.  KNS forventer at Sjøsenteret Killingen A/S fjerner sin brygge.  KNS har bestilt ny brygge og staten vil garantere økonomisk for eventuelle kostnader som KNS pådrar seg dersom bryggen ikke blir fjernet til avtalt tid. Sjøsenteret Killingen A/S bestrider Statens rett til å beordre bryggen fjernet.  Resultatet er p.t. at hverken KNS eller Sjøsenteret Killingen A/S kan tilby kundene båtplass før en enighet er oppnådd.

4: BROFORBINDELSEN OVER TIL ØYA KILLINGEN

Sjøsenteret Killingen A/S drev tidligere kabelferge over dette sundet.  I følge selskapet har man så søkt Kystverket/Havnevesenet og Oslo Kommune om tillatelse til å legge ut en flytebro.  Padlere, roere og småbåter kan passere, men ikke seilbåter.  Etter en tids bruk er de aller fleste enige om at broen fungerer meget bra.  KNS har uttalt at de også er fornøyd fordi broen gir mindre trafikk av store båter gjennom sundet, noe som skjermer deres jolleseilere.  For de badende har broen vist seg svært nyttig fordi store sightseeingbåter og andre store båter ikke kan gå igjennom sundet.  Staten liker ikke broen og hevder at den er anlagt ulovlig.  Dette bestrider Sjøsenteret Killingen A/S.

Konklusjon pr. i dag:  Staten vil flytte broen nordover i sundet. 

5: ÅPNING AV ØYA KILLINGEN FOR ALMENHETEN

Staten sier at dersom de private familiene som eier øya Killingen (A/S Killingen) er villige til å åpne øya for almen ferdsel, så vil staten være med på å bekoste flytting av broen lenger nord i sundet.  Killingen Båtforening støtter A/S Killingen i deres syn på at de må ivareta sin rett til egen eiendom.  Staten fremmer ikke noe forslag om kompensasjon.  Staten vil bekoste flyttingen av eksisterende broforbindelse, men kun mot den gjenytelse at øya åpnes for almen ferdsel.

Hvordan er det så mulig å unngå at 500 familier blir stående uten båtplasser når vi kommer til slutten av april? 

Dette har vært Båtforeningens anliggende og grunnlag for de forslag som er lagt frem.

Forslag til løsning:

 1. Gi Sjøsenteret Killingen A/S og Sydenden Slipp rett til adkomst fra "dypvannskaia" ("truckbrygga").
  1. Dette åpner 400 båtplasser på øya Killingen umiddelbart. 
  2. Bevarer 15 arbeidsplasser.
 2. Gi KNS og Sjøsenteret Killingen A/S rett til å samarbeide om driften av "langbrygga" på Sjøbad-siden.  Dette gjør at;
  1. 100 båtplasser kan åpnes umiddelbart. 
  2. Både KNS og Sjøsenteret Killingen A/S forblir gode kollegaer som før.
  3. KNS og Sjøsenteret Killingen A/S kan enes om når den nye bryggen skal på plass. 
  4. Broen kan bli liggende som den gjør.
 3. Gå i forhandlinger med AS Killingen og Sjøsenteret Killingen A/S som festetaker, om en tidsavgrenset åpning av øya for almenheten. Vurdér spørsmålet om ikke AS Killingen bør tilbys en kompensasjon for dette. 

Dernest;

 1. Lag en kombinasjon av offentlig og privat parkering på plassen om sommeren. De fastboende på øya må ha et visst antall plasser. Det samme må bedriftene til sine ansatte. Diskuter dette med Oslo Kommune og sørg for at avgiften blir fornuftig. 
 2. Om vinteren er det ikke trafikk på denne plassen.  Ta opp til ny vurdering om det ikke er mulig med et avgrenset område for lagring av båter. Lagring av f.eks. 50 stk. båter vil ikke sjenere noen.  Dette ønsker både KNS og Sjøsenteret Killingen A/S.  Dette er ikke forurensende.  Det er heller ikke til noen sjenanse for den planlagte badestranden på den andre siden av kollen.
 3. Gå i dialog med KNS og Sjøsenteret Killingen AS om en ev. tidsavgrenset bruk av truck på dampskibskaia eller "truckbrygga".  Trucken kan kjøres bort når den ikke er i bruk slik at den ikke er til sjenanse for noen. 
 4. Still krav- og diskuter med partene spørsmålene rundt vakthold, spesialavfall, søppel og hva som skal til for at området forblir attraktivt for alle - besøkende som båteiere.

Alle parter ønsker den planlagte badestranden velkommen.  Denne stranden vil imidlertid ikke på noen måte berøres av spørsmålene om båtplasser og adkomst til øya Killingen.

Båtfolket er også en del av almenheten.  Med en slik løsning har alle gitt litt, men samtidig har alle fått levelige vilkår.