Informasjonsside for Killingen båtforening

Styret har mottatt kopi av e-post fra Søsenterets advokat til Heidi Grande Røys


Fra: Christopher Borch
Sendt: 10. april 2007 16:53
Til: Heidi Grande Røys 'hgr@fad.dep.no'
Emne: Sjøsenteret Killingen AS' drift på Killingen

Fornyings- og administrasjonsminister Heidi Grande Røys,

Det vises til artikkel i vg.no av 10. april 2007 vedrørende Sjøsenteret Killingen AS' videre drift, der De siteres som følger:

"Vi har kommet dem i møte på alle punkter som var viktig for dem. Jeg kan ikke begripe at det ikke skal være grunnlag for videre drift på Killingen".

Undertegnede representerer Sjøsenteret Killingen AS ("Sjøsenteret").

Vedlagt følger

- Brev av hhv. 9. og 29. mars 2007 fra undertegnede til statens representanter.
- Brev av 29. mars 2007 fra Regjeringsadvokaten til undertegnede.

Av førstnevnte brev fremgår det hvilke forhold som er avgjørende for at Sjøsenteret skal kunne fortsette sin eksisterende drift på Killingen.

Av sistnevnte brev fremgår det at staten ikke kommer Sjøsenteret i møte på noen av disse forholdene. Staten krever bryggefeste og broforbindelse fjernet innen 30. april 2007. Videre hevder staten at Sjøsenteret ikke har noen rett til å kjøre ned til bryggen på statens grunn for å laste om tunge gjenstander som er nødvendige for Sjøsenterets eksisterende drift på Killingen.

Det er på bakgrunn av vedlagte korrespondanse mellom Sjøsenteret og staten svært vanskelig å forstå hvorledes De til VG kan hevde at staten har kommet Sjøsenteret i møte "på alle punkter" som var viktig for Sjøsenteret. Vi ber på vegne av Sjøsenteret vennligst om en redegjørelse for hvilke "punkter" De refererte til i Deres kontakt med VG.

Med vennlig hilsen
Thommessen Krefting Greve Lund AS
Christopher Borch
Advokat MNA
Partner

Opphør_av_festekontrakt_-_Sjøsenteret_Killingen
Signert_brev_RA
SJØSENTERET_KILLIINGEN_AS