Fra killingen.org - original se fad-sft-forurensning.pdf


Statens forurensningstilsyn
Postboks 8100 Dep
0032 Oslo


Deres referanse Vår referanse
200500452-/TKJ I
Dato


Bygdøy sjøbad - marinavirksomhet

Det vises til tidligere kontakt mellom Fomyings- og administrasjonsdepartementet (FAD) og Statens forurensningstilsyn (SFT) om sundet mellom Bygdøy sjøbad og øya Killingen.

Bakgrunn

Som eier av Bygdø Kongsgård ønsker staten at flere områder på eiendommen gjøres mer tilgjengelig for allmennheten. Kongsgården har som kjent en historisk betydning for nasjonen, og allmennheten har i betydelig grad brukt den til rekreasjon og friluftsliv. Etter at H.M. Kongen frasa seg disposisjonsretten i 2004 (m/unntak av hovedhuset og Oscarshall slott), forvalter staten v/Statsbygg strandarealene, deriblant Bygdøy sjøbad. Området er heftet med to leiekontrakter som utløper 30. april d.å.. KNS leier et areal som brukes til seileraktivitet, mens Sjøsenteret Killingen AS leier et større område til marinavirksomhet og parkering. I forbindelse med utløp av avtalene, vil staten rydde området, ruste opp stranden i bukta og den såkalte “hengeleppa”, for gjøre sjøbadet mer tilgjengelig og attraktivt for allmennheten. Det inngås en ny avtale med KNS, som gis mulighet til å utvide seileraktiviteten og til å legge ut brygger for å opprettholde antall båtplasser fra Bygdøysiden (80-100). Øvrig marinavirksomhet, som båtopplag, slipp osv., vil bli avviklet. Nylig foretatte prøver i sundet mellom Bygdøy sjøbad og Killingen viser betydelig forurensning av bunnsedimentene. Det er ikke foretatt slike prøver på land.

Tilstand

Fra SFT har FAD fått tilsendt rapport for prøvetaking i småbåthavner og på badestrender, datert 09.01.2007, utarbeidet av NGI på vegne av Oslo havnedistrikt. Analyseresultatene viser at sedimentene mellom Killingen og Bygdøy er sterkt forurenset av TBT, og det er påvist sterk forurensning av kvikksølv, PAH og PCB. I tillegg har Multiconsult, på oppdrag fra Statsbygg, utført prøver av sedimentene i sundet. Vedlagte rapport konkluderer med at forurensningsnivået for tungmetaller kan karakteriseres som moderat til markert forurenset. Organiske miljøgifter, spesielt TBT, viser meget høye konsentrasjoner, spesielt rundt båtslippene. Samtlige prøver faller for TBT i tilstandsklasse V, meget sterkt forurenset. En foreløpig vurdering fra SFT konkluderer med at dette er ulovlig forurensning etter forurensningslovens § 7.

Oppfølgning

På bakgrunn av planene staten har for utvikling av Bygdøy sjøbad er FAD opptatt av dagens tilstand. Det er derfor også grunn til å dokumentere eventuelle forurensede masser på land ved sjøbadet, som Sjøsenteret er ansvarlig for å fjerne ved kontraktsutløpet, 30. april 2007. FAD anmoder derfor SFT om å foreta prøver i grunnen på landsiden ved Bygdøy sjøbad.

SFT bes også vurdere forholdene etter forurensningslovens bestemmelser, og om det er grunn til å forfølge saken.

Med hilsen

Oscar Petter Jensrud (e.f.)

Thomas Kjølner

Vedlegg:
Rapport fra Multiconsult AS, datert 08.02.2007

Kopi u/ vedlegg:
Miljøverndepartementet,
Regjeringsadvokaten,
Statsbygg