Killingen båtforening
v/Vagle
Etterstadsletta 104
0659 OSLO
Deres referanse

Vår referanse

Dato


200500452-/KAF

16.03.07


Bygdøy Sjøbad - båtplasser

Det vises til møte i departementet 15.03.07.

Som tidligere meddelt er det lagt til grunn at de av foreningens medlemmer som har plass på landsiden i dag, skal tilbys ny plass i det anlegget som KNS etter avtale med staten skal drive på Bygdøy Sjøbad. Dette er avtalt mellom staten og KNS.

Departementet har videre fått muntlig tilsagn fra KNS om at øvrige medlemmer i Killingen båtforening, med båtplass på øya Killingen, vil bli gitt prioritet etter de som har plass på landsiden, før plassene eventuelt tilbys andre.

Dette gir følgende prioritering av plasser som KNS skal drive på statens eiendom:

  1. Medlemmer av Killingen båtforening som er innehavere av båtplass i dagens anlegg på statens eiendom.
  2. Medlemmer av Killingen båtforening som er innehavere av båtplass på øya Killingen.
  3. Øvrige medlemmer i KNS.

Departementet håper dette kan bidra til en mest mulig smidig fordeling av de aktuelle plassene.

Med hilsen


Oskar Petter Jensrud (e.f.)

Kaare Falkenberg

Gjenpart:       KNS,
Statsbygg
Regjeringsadvokaten

AS Killingen
v/styreleder Haakon Langballe
Killingen 820
0287 OSLO

Deres referanse

Vår referanse

Dato


200500452-/KAFBygdøy Sjøbad

Det vises til e-post til Fornyings- og administrasjonsdepartementet ved politisk rådgiver Jørund Leknes datert 02.03.07, samt til tidligere korrespondanse, møter og avholdt befaring med AS Killingen og Sjøsenteret Killingen AS.

Departementet og Statsbygg har 15.03.07 hatt møte med Killingen båtforening. Forholdene som tas opp under er også drøftet med dem.

Atkomst til flytebru
Kravet om at flytebrua skal være åpen på dagtid er politisk bestemt. Regjeringen vil ikke at det legges ut stengte gangforbindelser fra statens eiendommer i strandsonen. Allmennhetens tilgang til flytebrua kan imidlertid begrenses til å gjelde alle dager i perioden fra 1. mai til 15. oktober fra kl. 09.00 til 21.00.

For øvrig vises til den dialog som pågår om flytting og tilpassing av flytebrua. Staten har sagt seg villig til å bidra med finansiering for å flytte gangbrua nord for dypvannskaia, slik at denne ikke kommer i konflikt med øvrige brygger og behovet for å ha avlåste båtplasser. På den avholdte befaringen 05.03.07 ble det avtalt at AS Killingen og Sjøsenteret Killingen AS skulle komme tilbake med forslag om hvor brua kan legges og et kostnadsoverslag for flytting og tilpassing av denne.

Tillatelse til en flytebru fra statens grunn og allmennhetens tilgang til denne, må vi regulere i en egen avtale.

Parkering
Statsbygg gis anledning til å forhandle med AS Killingen om utleie av inntil 30 p-plasser på årsbasis. Målsettingen er å ivareta parkeringsbehov for dem som har tilknytning til øya, det være seg fastboende, næringsdrivende og evt. hytteeiere. AS Killingen kan ikke leie disse plassene videre til en høyere pris enn det som framkommer i avtale med staten. Staten vil komme tilbake til de mer detaljerte betingelsene i forslag til avtale mellom staten og AS Killingen.

Tilgang til kai
Det understrekes at det ikke skal være faste løfteanordninger, trucker eller annet på statens eiendom etter 01.05.07. Det skal ikke være lagring og løfting av båter eller andre ting på statens eiendom. Veien ned til kaia vil være stengt med bom.

Staten har som utgangspunkt at tungtrafikk til Bygdøy Sjøbad skal begrenses mest mulig, men er innstilt på at varetransport til kaia kan skje mandag til fredag fram til kl. 11.00. Omlasting fra bil til båt må enten skje manuelt eller ved hjelp av lastebil med kran. Dette skal skje umiddelbart ved mottak av slik transport. Kaia skal ikke være lagringsplass. Staten vil gi denne tillatelsen til grunneier AS Killingen for en begrenset tidsperiode. AS Killingen vil da kunne gi slik tillatelse videre til virksomheter som leier grunn på øya, og som fra tid til annen har behov for tyngre leveranser til sin virksomhet.

Tiltaket vil bli vurdert på ny etter en nærmere fastsatt prøveperiode. Staten vil komme tilbake med en skriftlig tillatelse til slik transport der de nærmere detaljer vil bli fastsatt.

Med hilsen


Oskar Petter Jensrud (e.f.)

Kaare Falkenberg

Gjenpart:    Killingen båtforening v/Arne Johan Vagle, Etterstadsletta 104, 0659 OSLO
Sjøsenteret Killingen AS, PB 12 Bygdøy, 0211 OSLO
Kongelig Norsk Seilforening, Huk Aveny 1, 0287 OSLO
Statsbygg, PB 8106 Dep., 0032 OSLO
Regjeringsadvokaten, Pb 8012 Dep., 0030 OSLO