Informasjonsside for Killingen båtforening
Original posting av nedenstående brev


Informasjonsbrev til medlemmene i Killingen Båtforening
19.12. 2006 (rev II)

Arbeidsutvalget Informerer:

Arbeidsutvalget (AU) i Killingen Båtforening (KB) har vært representert ved Anders Nordheim (formann), Erik Arenstedt og Trond Støfring. AU har også engasjert Arkitekt Fredrik A. S.Torp, som har god kunnskap om de forhold og problemer som søkes løst.

Grunnet sykdom måtte Anders Nordheim gi de øvrige medlemmene av AU fullmakt til å representere KB.  Det er meget trist å måtte meddele at Anders dessverre måtte gi tapt for sin sykdom.  Vi i Killingen Båtforening har mistet en meget god venn og medarbeider.

AU beklager at vi ikke har kommet tilbake til medlemmene med informasjon før nå.  Hovedårsaken til dette er at det enda ikke har vært mulig å nå noen konklusjoner, samt at våre diskusjonspartnere i FAD (Fornyelse- og Administrasjonsdepartementet) og Statsbygg har bedt oss høfligst om å få tid til å vurdere/diskutere ulike innspill og synspunkter. Dette har vært viktig for at vi sammen skal kunne nå konklusjoner som alle parter er tjent med.

Fra den Ekstraordinære Generalforsmlingen på Dronningen den 11. sept., 2006, fikk AU som mandat å forsøke å hindre at båtplasser skulle gå tapt. AU skulle utarbeide et forslag til en løsning som;

 1. Primært sikrer at ingen båtplasser går tapt.
 2. Gir parkeringplasser om sommeren.
 3. Gir lagring av båter på land om vinteren
 4. Gir mulighet for fortsatt løft på ”truckbrygga” for reparasjoner m.m.

En kort beskrivelse av problemet;

Staten ved FAD (Fornyelse- og Administrasjonsdepartementet) og Statsbygg som forvalter, ønsker i utgangspunktet ikke å fornye sin avtale med Sjøsenteret Killingen AS. Denne avtalen går ut den 30.04.2007.

Videre har man fra politisk hold gitt uttrykk for følgende grunnsyn når samtalene med AU startet;

 1. Parkeringsplassen ønskes åpnet for almenheten hele året mot avgift.
 2. Man ønsker ikke lagring av båter på denne plassen om vinteren.
 3. Dypvannskaia (”truck-brygga”) skal ryddes for båter.  Ingen båter eller utstyr skal lagres her.
 4. Trucken ønskes fjernet.  
 5. Man ønsker ingen løfting av båter på denne brygga.
 6. Den lange brygga på Bygdøysiden som i dag eies og drives av Sjøsenteret Killingen AS ønskes fjernet.
 7. Man er ikke fornøyd med den nye gangbroen over til Killingen.
 8. Det skal anlegges badestrand i den store bukten nedenfor rundkjøringsplassen.

KNS er forespeilet en ny avtale for sitt anlegg på Bygdøy Sjøbad.  Her skal bl. annet KNS få tillatelse til å bygge nytt klubbhus, samt få legge ut nye brygger.  Staten pålegger KNS å sørge for at ingen av våre medlemmer mister sin plass.  I praksis betyr imidlertid dette at noen av medlemmene vil få plass på KNS nye brygger på Bygdøy Sjøbad, mens noen vil bli tilbudt båtplass ved KNS anlegg på Dronningen.

Det er i alt avholdt 3 møter med Statsbygg og 2 møter med FAD.  I tillegg er det avholdt møter med KNS og med Sjøsenteret Killingen AS.

AU v. Arkitekt Fredrik A.S. Torp har laget en helhetlig plan som vi mener tar hensyn til alle parters interesser og behov.

Denne planen ble presentert skriftlig for Statsbygg på møte den 14. desember, 2006, og Statsbygg vil legge dette forslaget frem for FAD for gjennomgang der.

AU/Killingen Båtforening er lovet svar innen den 31. januar 2007.

Forslag/plan fra AU/KB og ark. MNAL Fredrik A.S. Torp er en “pakkeløsning” som betinger at partene kan enes om sentrale punkter.

 1. Det kan etableres badestrand i den store bukta.
  1. KNS´ påtenkte klubbhus foreslåes flyttet ut mot sundet og plasseres innenfor den planlagte bryggeplattingen.
  2. Biladkomst til KNS for leveranser og båttraller etc., skjer fra nord (f.eks. fra ”steinbruddet”) og ikke som vist fra rundkjøringen.
  3. Hovedankomst til parkering etc.skjer via dagens parkeringsplass videre til ”steinbruddet” og dypvannskaia (truckbrygga).  Det blir dermed tilstrekkelig friområde rundt badeplassen uten bilkjøring slik som på Huk og Paradisbukta.
 2. Killingen Båtforening overtar leiekontrakten hos Statsbygg.
  1. Det blir biladkomst for vareleveranser etc. til Sjøsenterets virksomhet helt fram til dypvannskaia (truckbrygga).
  2. Gangbrua blir liggende.  Den er midlertidig godkjendt av PBE (Plan og Bygnings etaten).  Den betjener Killingens beboere og brukere av båtplassene.
  3. Killingen Båtforening gis rett til å drive servicevirksomhet på dypvannskaia (truckbrygga) for å betjene båtskader etc. sommerstid.
  4. Vinterstid – fra 15. oktober – 15. april – skal kaia være ryddet  uten noen form for opplagring av båter og/eller utstyr.
  5. Steinbruddet blir parkeringsplass for offentligheten.  Ca. 80   plasser sommerstid. (fra 15. mai til 15. september).
  6. Det reserveres faste plasser for Killingens beboere og Sjøsenterets ansatte på parkeringplassen (steinbruddet).  Antall klargjøres.
  7. Steinbruddet blir som før oppstillingsområde for båter i vinteropplag fra 15. september til 15. mai (ca. 70 båter).
  8. Spesielle tiltak skal treffes vedr. giftstoffer etc. i forbindelse med båtpuss både på dypvannskaia og ved lagring av båtene om vinteren. (konf. Bellona).
  9. Nytt redskapshus bygges der presenningshuset (hallen) står i dag, for å huse den store truck´en samt diverse materialer i forbindelse med vinterlagring.  Containerens plassering avklares.
  10. Vaktbod for kontroll av landsiden (bl.a. pkt. 2) etableres og bestyres av KNS og Killingen Båtforening i fellesskap.

Så snart det foreligger svar fra FAD/Statsbygg vil dette videreformidles til alle medlemmene.

Oslo, 19.12. 2006

Med vennlig hilsen,

For Arbeidsutvalget i KillingenBåtforening

Erik Arenstedt

  

Trond Støfring

 

 Fredrik A.S. Torp