Killingen Båtforening
Postboks 10 Skøyen
0211 OSLO
Fornyings- og administrasjonsdepartementet
v/ statsråd Heidi Grande Røys
Postboks 8004 Dep
0030 OSLO


Oslo, 28.06.07

 

 

Bygdøy Sjøbad – forurensning båtopplag

Vi har lest rapporten fra Multiconsult som på oppdrag (oppdrag nr: 112797-3 03) fra Statsbygg har undersøkt miljøforurensninger på parkeringsplassen nord for Bygdøy Sjøbad.

FAD har som underlag for beslutningen om å avvise vinteropplag av båter på plassen henvist til at denne type virksomhet er forurensende og således ikke forenlig med den type virksomhet som planlegges om sommeren. FADs begrunnelse fremgår av møtereferat og departementets svar på referatet av 16.03.07: "...hovedgrunnen er at båtvedlikehold på parkeringsplassen kan ha miljøkonsekvenser."

Nå viser den foreliggende rapport at så ikke er tilfelle.

For øvrig er det i vår og våre medlemmers tidligere argumentasjon pekt på at de midler som anvendes på båter i dag ikke er forurensende.

Når det nå er slått fast at det ikke kan registreres forurensninger som følge av båtopplag på plassen anmoder vi sterkt om at De revurderer beslutningen og ser at nettopp denne plassen er særs egnet for vinteropplag på en tid av året der det ikke er behov for parkeringsplasser i området.

Vi møter gjerne til et møte der vi drøfter saken nærmere med Statsbygg hva angår forutsetninger og betingelser.  I et slikt møte ser vi gjerne KNS med.

Vi imøteser Deres vurdering.

Hilsen

Killingen båtforening

Styret


Killingen Båtforening
http://killingen.org/

Kopi:   Statsbygg, PB 8106 Dep, 0032 OSLO 
Kongelig Norsk Seilforening,  v / styreleder Stig Herbern (pr -epost)
Oslo kommune v/ byrådsleder Erling Lae (pr e-post)
Bydel Frogner  v/ bydelsutvalgsleder Bjarne Ødegård (pr e-post)