Killingen Båtforening
Postboks 10 Skøyen
0211 OSLO
Fornyings- og administrasjonsdepartementet
v/ statsråd Heidi Grande Røys
Postboks 8004 Dep
0030 OSLO


Oslo, 05.09.07


Bygdøy Sjøbad – purring på tidligere henvendelser

Vi viser til tidligere henvendelser både til Statsbygg og FAD og tillater oss å etterlyse svar på disse.  Samtidig vil vi gjerne peke på noen av de spørsmål det er grunn til å reise.

 1. Sikkerhet anleggsarbeidene mv.
  1. Vi har mottatt en rekke klager på åpne grøfter og kabler som ligger åpent på parkeringsplassen. Området synes ikke å være sikret til tross for at arbeidene har pågått i hele sommer.
  2. Vannkablene har også vært lagt oppå bakken, over sykkelsti, og vi har registrert flere nesten-ulykker.
  3. Vi minner om at Sjøsenteret tilbød Statsbygg å benytte strøm / vann fra øya, slik at det ikke var nødvendig med kostbare og unødvendige anleggsarbeider inne på det fredete området. Våre medlemmer er blitt fortalt at grunnen til arbeidet er at Sjøsenteret ikke skal ha villet tilby strøm/vann. Dette medfører altså ikke riktighet, og vi ber om at statens representanter er etterrettelige i forhold til dette når de blir spurt. 
  4. Vi er ikke kjent med at det er innhentet tillatelser for arbeidene på det fredede området, herunder kabelgrøfter, utgravninger, trefelling mv.
 2. Parkering: Foreningens medlemmer er desidert største brukere av P-plassen og oppsummerer erfaringene fra i år.
  1. Foreningen har gått vakter fra august, men nå med base på øya etter vaktboden på parkerinsplassen ble fjernet. Vi tror fortsatt det kunne være i alle parters interesse å samarbeide om vakthold.
  2. Åpningen av plassen har medført stor prostitusjonstrafikk og gjentatte tilfeller av hærverk og tyveri blant annet i biler, som nevnt. Vår henvendelse om dette er ikke besvart, men vi minner om brevet og våre forslag om bom/betaling ved utkjøring.
  3. Selv om parkeringsplassene kun har vært fulle noen få ganger i forbindelse med KNS' kurs, er det vedvarende parkeringskaos i rundkjøringen ved Ulabrand og åpnet for uoffisiell parkering inne på KNS sitt anlegg. 
  4. Vi stusser over at det, med de budsjettene for parkering som er antydet, ikke er foretatt anbud og full offentlighet.
  5. Priser
   1. Prisene på parkeringen ligger på høyeste nivå vi har funnet, kr 13 pr time og kr 65 pr døgn - og en maksimums parkering som gjør det umulig å parkere for en familie som skal på ferietur.
   2. Til sammenlikning ligger parkering på Huk, Oscarsborg, Folkemuseet, Ormsund, Sjølyst osv rundt halvparten. Det gjør også parkeringen på Kongen. Som kjent benyttes sistnevnte i stor grad av dem som jobber på Aker Brygge. Der det er båtplasser er det i tillegg ofte opplegg som muliggjør langtidsparkering (Ormsund kr 330,- pr mnd). Mange av nevnte parkeringer har heller ikke parkeringsavgift i vintersesongen og hele døgnet. 
   3. Det er underhånden opplyst fra parkeringsselskapet at satsene er bestemt av staten. 
   4. Flere plasser på parkeringen mot Killingen er nå blitt reservert. Vi noterer oss at dette skjer før staten har gitt et anstendig tilbud til fastboende på øya, herunder barnefamilier. 
   5. Sykkelparkeringen er forøvrig fortsatt like dårlig, og mange vil vegre seg for å sette syklene i et så tyveriutsatt område.
   6. Som nevnt, foreningen motsetter seg ikke betaling som sådan. Men det er vanskelig ikke å oppfatte både prisnivå og håndtering som en direkte trakassering av områdets brukere. 
 3. Vinteropplag: Vi minner om vårt brev av 28.06.07, og tillater oss å purre på svar. 
  1. Forurensningsrapporten bekrefter våre tidligere anførsler om at det ikke synes å være sammenheng mellom vinterlagring og forurensning. Hovedargumentet mot vinterlagring er derfor bortfalt.
  2. Da parkeringsplassen ikke har vært full hele sommeren, er det opplagt at det heller ikke vil by på problemer å bruke deler av parkeringen til vinteropplag. 
  3. Vi ber igjen FAD om å revurdere denne avgjørelsen når grunnlaget er endret.
 4. Mudring mv:
  1. Foreningen har som kjent ingen innvendinger mot mudringen og forskjønnelsen som sådan. 
  2. Til orientering har mange medlemmer reagert på at mens mudring har pågått i hele sommer med tildels stor vannforurensning, er arbeidene nå stoppet. Området ser ut som en anleggsplass. I forhold til den høyprofilerte bruken av pengene fra Bakke villaen, blir det rart at ikke prosjektet tilsynelatende ikke ferdigstilles. 
  3. Så vidt vi kan se er det også mudret atskillig dypere enn det som var forutsatt. 
 5. Anbud, åpenhet: FAD / Statsbygg har ikke gjennomført anbud i forhold til seilanlegg eller parkering - og ikke villet gi opplysninger om anbudet i forhold til mudringen. Vi tillater oss å minne om statsrådens eksplisitte tiltak i forhold til brukerdeltakelse og hennes rolle som konkurranseminister. Som største brukergruppe ber vi om at statsråden inkluderer oss i forvaltningen av området - og følger opp brev til byrådsleder Lae av 19.12.06 om forvaltningen av området. Det er ikke grunn til å legge skjul på at den øredøvende taushet vi møtes med fra FAD og Statsbygg, danner grobunn for sterk skuffelse og misnøye blant 400 medlemmer. Den største skuffelse, hele tiden, er ikke statsrådens planer om forskjønnelse. Tvert i mot. Den støtter vi. Men 400 båteiere ser i undring på hvor mangelfullt prestisjeprosjektet har vært i gjennomføringen. Manglende anbud, høye kostnader, dårlig sikkerhet og lite estetisk gjennomført arbeider, står i grell kontrast til statsrådens løfter om forskjønnelse. 
Vi ber om at dette brevet besvares. Foreningen sitter med en enorm informasjonsjobb overfor medlemmene, og vi vil gjerne også holdes orientert om Statens videre planer. Vi ønsker som kjent et samarbeid om løsninger i området og imøteser hurtig svar.

Hilsen

Killingen båtforening

Styret


Killingen Båtforening
http://killingen.org/

Kopi:   Statsbygg, KNS, Oslo kommune, Bydel Frogner, AS Killingen, Bygdø Vel, Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Riksantikvaren, Regjeringsadvokaten