Subject:       Avfallshåndtering Bygdøy Sjøbad
From:  Killingen Båtforening
Date:  Wed, 28 May 2008 12:12:45 +0200
To: AS Killingen, v Haakon Langballe
CC: Sjøsenteret Killingen AS, Sydenden Slipp, Byrådsleder, Bydel Frogner, Statsbygg, FAD, Regjeringsadvokaten

Haakon Langballe, AS Killingen.

Takk for prat om søppelhåndtering. Vi setter pris på at du nevner slike spørsmål for foreningen.  Som nevnt fjernet foreningen sin miljøcontainer - til tross for Statsbyggs opprinnelige ønske om å bekoste flytting til skuret - fordi hverken regjeringsadvokaten eller Statsbygg besvarte purringer på avklaring da staten i vinter forlangte alt fjernet.

Parkeringsplassene ved Bygdøy Sjøbad drives nå etter rene kommersielle prinsipper. Det er har formodningen for seg at det er omtrent de samme som parkerer som genererer søppel - det være seg båteiere, badende eller andre brukere. Derfor ser styret det som både rimelig og hensiktsmessig at parkeringsansvarlig besørger avfallshåndtering i området.

Foreningen er som kjent ikke begeistret for parkeringsdriften generelt. Modellen er kostbar og favoriserer de mest velstående av båteierne. Og styret finner det også urimelig at det belastes full pris utenom sesong, om kvelder og netter - og at det ikke er mer fleksible muligheter for langtidsparkering. Uansett - den rent kommersielle modell som er valgt, tilsier etter vårt syn også at parkeringen finansierer avfallshåndtering. Det er neppe rimelig at noen enkeltgruppe betaler for avfallshåndtering i et område som alle byens beboere oppfordres til å bruke.

Videre er det som kjent også styrets syn at drift av området - parkering såvel som avfallshåndtering - burde overlates til Oslo Kommune. Slik oppfattet vi også statsrådens brev til byrådsleder av 19.12.2006 (se http://www.killingen.org/brv-fad-oslkom-061219-forvaltning-bygd.pdf), men tidligere henvendelser om oppfølging av brevet, er aldri kommentert av staten. Dette er synd fordi Oslo kommune for eksempel kunne brukt parkeringsinntekter til å finansiere en miljøstasjon i området - et opplegg vi ville anse å være til glede for alle brukere av området. Kommersiell, statlig drift av avfallshåndtering og parkering antas ut fra våre foreløpig erfaringer å bli en både dyr og dårlig løsning.

Foreningen er opptatt av at området skal holdes i orden, og vi diskuterer gjerne hvordan dette felles mål best kan oppnås.

Mvh styret i Killingen båtforening