Killingen Båtforening
Postboks 10 Skøyen
0211 OSLO


Oslo, 15.03.08
Fornyings- og administrasjonsdepartementet
v/statsråd Heidi Grande Røys
Postboks 8004 Dep.

0030 Oslo

Vedr. Samarbeid for en løsning av drift på "langbrygga" -- Bygdøy Sjøbad

Som FAD er kjent med ble det avholdt Årsmøte i Killingen Båtforening mandag den 11. februar d.å. på "Dronningen", Bygdøy.

Både Statsbygg og FAD var invitert til dette møtet, men begge valgte å takke nei.

En formell Protokoll og et utfyllende Referat fra Årsmøtet er å finne på foreningens nettside, (www.killingen.org).

Formålet med denne henvendelsen er å be FAD høfligst om å bidra til at man kan komme til en enighet rundt driften av den såkalte "langbrygga" i sundet mellom øya Killingen og KNS seileranlegg på Bygdøysiden.

Foreningen er kjent med at dette formelt sett er en sak mellom FAD, KNS og dagens eier av brygga, Sjøsenteret Killingen AS.

Det er imidlertid vår forenings medlemmer som er brukere av bryggeanlegget. FADs uttalte ønske har tidligere vært å fjerne denne brygga slik at KNS kan legge ut en ny brygge på samme sted og tilby dagens kunder samme bryggeplass.

Foreningen har tidligere påpekt at medlemmene i Killingen Båtforening ønsker å forbli medlemmer i vår forening, og at flertallet ikke stiller seg positivt til et "pålagt" medlemskap i KNS.

På det nylig avholdte Årsmøte ble KNS generalsekretær Jan-Erik Næss bedt om å redegjøre for hvilket syn KNS har på driften av denne brygga.

Kort gjengitt forklarte Næss våre medlemmer at han og KNS har full forståelse for den frustrasjon som råder i Killingen Båtforening.  For KNS er driften av seilsenteret det viktigste og ikke det å drive "langbrygga".

Staten har tidligere meddelt at man ønsket å forholde seg til én kontraktspart, og gjennom dette pålagt KNS å drive "langbrygga".  KNS skulle da også tilby våre medlemmer plass ved denne brygga slik at ingen skulle miste sin båtplass.

Under sin redegjørelse beklaget Næss konflikten og viste til at KNS i fjor kom fram til en omforent avtale med Sjøsenteret Killingen AS om driften av "langbrygga".

Staten var imidlertid den gang ikke positiv til en slik løsning.

KNS støtter Killingen Båtforening i forhold til adkomst, parkering og bryggedrift.  KNS har, og ønsker fortsatt å ha, et godt samarbeid med Sjøsenteret Killingen AS.

På direkte spørsmål fra ett av våre medlemmer bekreftet Næss at det var uproblematisk for ham og KNS om styret i Killingen Båtforening rettet en skriftlig appell til FAD slik vi her gjør.

Styret oppfatter konklusjonen slik:

KNS har som primær interesse å drive seilsenter i området.  Man har ikke noe uttrykt ønske om å drive "langbrygga", og stiller seg positiv til at Sjøsenteret Killingen AS driver denne.

På vegne av våre medlemmer anmoder vi nå FAD / Staten om å gå i dialog med partene, herunder vår forening som faktiske brukere, slik at en avtale kan etableres som sikrer alle parters interesse.

I den utstrekning FAD mener Killingen Båtforening kan bidra stiller styret seg selvsagt til disposisjon.

Vi håper på en positiv og rask tilbakemelding på vår forespørsel.

På forhand takk.

Med vennlig hilsen
Killingen Båtforening

 

 

Arne Johan Vagle
     styreleder


cc v/e-mail: FAD v/ekspedisjonssjef Unni Korsnes
KNS v/generalsekretær Jan-Erik Næss
Sjøsenteret Killingen AS v/Tim Wang
Statsbygg v/Oddvar de Bruq
Oslo kommune v/ byrådsleder Erling Lae
Bydel Frogner v/bydelsutv.leder Bjarne Ødegård
AS Killingen
Bygdøy Vel
Regjeringsadvokaten
SVs bystyregruppe v/K. E. Lindsjørn