From: ARNE JOHAN VAGLE 
Sent: 2008-09-12 13:03:51 CEST
To: postmottak@p.b.e.oslo.kommune.no
Cc: styret@killingen.org, killinge@online.no
Subject: Forslag til Reguleringsplan Bygdøy natur og folkepark

Oslo Kommune
Plan og Bygningsetaten

Vedlagt følger Bemerkninger til ovennevnte forslag til Reguleringsplan.

Dersom De ikke får åpnet vedlegget, vennligst ring undertegnede på telefon 91 33 77 22.

Hilsen
Killingen Båtforening
Arne Johan Vagle
styreleder

Killingen Båtforening
Postboks 10 Skøyen
0211 OSLO
Oslo Kommune
Plan og Bygningsetaten
Postboks 364 Sentrum
0102  Oslo


Oslo, 11. september 2008


Bemerkninger til forslag til reguleringsplan Bygdøy natur og folkepark
"Bygdøy sjøbad"

Killingen Båtforenings medlemmer er samtlige båteiere som leier båtplass av marinaen på Killingen/Bygdøy Sjøbad – ca 500 båteiere.  Vi er blant den største brukergruppe i området.

Foreningens formål er primært organisering av vakthold og ivaretakelse av medlemmenes verdier og interesser.

Vi har studert forslaget til reguleringsplan og tillater oss å bemerke følgende:

1) ”Logistikken” mellom P-plass, Dypvannsbrygge, Volleyballbane, næringsdrift, adkomst øya Killingen og ikke minst badegjester.

Båtforeningen ser ikke sammenhengen i trafikkbildet mellom de ovennevnte aktiviteter. Vi synes at grunneiers anlegg av badestrand er absolutt positivt.   Det vi imidlertid ser er at trafikkbildet ut til Bygdøy Sjøbad er vesentlig økt.  Vi ser med egne øyne det kaos som råder særlig på fine sommerdager – sogar med tilløp til slagsmål om p-plasser.

Grunneier har laget en attraktiv badestrand uten å ta hensyn til at trafikken ut til området og derved behovet for p-plasser øker sterkt.

Vi vil påpeke at det er mulig å utvide antall p-plasser uten større inngrep i rekreasjonsområdet.

Den nye stranden og et nytt seilsenter tilfører aktiviteter/badende samtidig som parkeringsarealene ikke utvides tilsvarende.  Tanken om ”matebusser” er i utgangspunktet godt, men vi tror at gjester til Bygdøy Sjøbad først vil kjøre ned for å søke p-plass for så å returnere.  Dette vil de facto øke trafikken.

2) Kommentarer til nytt seilsenter ut i sundet ved Bygdøy Sjøbad

Som brukere av løpet mellom Bygdøy Sjøbad og øya Killingen kjenner vi ”trafikkbildet” godt.  Slik forslaget foreligger vil en bygging, slik foreslått, bidra til å øke nærheten mellom badende, jolleseilene (barn/nybegynnere), brettseilere og oss båteiere.

Vi mener at én løsning bør være slik at bryggen blir liggende der den ligger i dag, event. korte den inn noe.  Som forslaget til reguleringsplan foreslår bør det være naturlig at næringsvirksomheten i området legges lengst unna områdene der det er naturlig at seilende og badende ferdes.  Å trekke nytt seilsenter ut over den gjørmede mudder-delen som går not nord fra det eksisterende klubbhuset bør vurderes som én løsning.

3) Vinteropplag i Steinbruddet / P-plassen

Vi støtter forslaget om at det åpnes for båtopplag om vinteren.  P-plassen ville ellers stå tom vinterhalvåret.  

Grunneier lot i 2007 et konsulentfirma utarbeide en miljøanalyse for å kartlegge eventuell forurensning fra båtopplaget på P-plassen.  Analysen konkluderte med at det ikke forelå sporbare forurensninger fra slikt opplag som skulle tilsi at opplag forurenser.

4) Deltakelse

Som største brukergruppe med lang erfaring i området deltar vi gjerne i prosessen videre om det synes hensiktsmessig fra Deres side.

Hilsen

Killingen Båtforening

Arne Johan Vagle
Sign.
styreleder
Tlf   91 33 77 22
styret@killingen.org
ajvagle@online.no
www.killingen.org