Killingen Båtforening
Postboks 10 Skøyen
0211 OSLO


Oslo, 21.10.08


Gode båtvenn!

Sist jeg skrev noen ord konkluderte jeg med at lite nytt skjer. Det er ikke lenger korrekt. Oslo kommune har som nevnt laget forslag til reguleringsplan for Bygdøy. Lenke finnes på killingen.org sammen med båtforeningens og Statsbyggs uttalelser. Saken er verdt å titte på om du er interessert i fremtiden for båtplasser og opplag på Bygdøy. 

Kommunen og Statsbygg synes å være på forskjellige planeter på en rekke områder. Statsbygg  ønsker å beholde den tradisjonelle aktiviteten ved Bygdøy Sjøbad og Killingen til glede for allmennheten. Mer tvilsomt er det om båteiere på Killingen inngår i Statsbyggs definisjon av almenheten eller i det hele tatt er ønsket i området. Hvori forskjellen mellom Ulabrand/KNS og oss ligger, er ikke lett å skjønne; for det er vanskelig å se Statsbyggs gjennomgående holdninger som annet enn forskjellsbehandling. Det er verdt å minne om at når Statsbygg skriver at "..man ønsket å videreføre de tradisjoner som har gjort denne eiendommen så unik...", så er faktisk slippdriften og "våre båtplasser" antakelig bortimot de lengste tradisjonene man har. Og tradisjonen inkluderer båtbruk i sundet med adgang fra Bygdøy Sjøbad i nesten 100 år.  

Parkering og adkomst er naturlig nok inntatt i reguleringsplanen. Steinbruddetsparkeringen er nå nå tilgjengelig for alle. Det er bra. Men prisene er skyhøyt over enhver sammenliknbar P-plass - hele året. I sommer var det fullt kaos og badegjestene sto frem i avisen og lurte på om Center Park spekulerte i dårlig skilting. Til prisen vi betaler, burde standard og organisering være bedre. 

Statsbygg er i sitt svar også opptatt av parkering, men virker forøvrig ikke begeistret over at noen med tilknytning til Killingen skal ha adkomst via Bygdøy Sjøbad, for de skriver: "Killingen ... område med store arealbrukskonflikter som best kan løses gjennom en helhetlig plan for hvilke virksomheter som kan tillates på land og i sjø, adkomst og parkering. I en slik vurdering må det for Killingen tas utgangspunkt i tingslyste rettigheter til ilandstigning på Vækerø, dvs.v/Maxbo i Bestumkilen."  og senere "... Det kan ikke aksepteres at parkeringsplasser for fastboende på Killingen reguleres inn."  Det er i beste fall lite generøst.

Vinteropplag er gledelig nok tatt inn i kommunens reguleringsplan: "Det foreslås mulighet for båtopplag i vinterhalvåret Bestumkilen og ved Bygdøy Sjøbad."  At Statsbygg protesterer er neppe overraskende: "Statsbygg har gjennom hele planprosessen vært klare på at dette området ikke kan tillates benyttet til vinteropplag av båter av forurensingsmessige grunner." 

Jo, foreningen har fått med seg at Statsbygg motsetter seg vinteropplag i Steinbruddet. Vi vet også at Statsbyggs egen utredning om forurensning fra vinteropplaget konkluderte med at dette ikke var noe problem:

"Utført undersøkelser viste at innholdet i noen prøver overskred SFTs normverdier, men at ingen verdier var over beregnede stedspesflikke akseptkriterier for den aktuelle arealbruken, rekreasjon. En stor del av tomta vil faktisk være mindre følsom, dvs. "næring med tette overflater" (parkeringsplass).
      Oljeforurensning ble påvist i en prøve tatt fra ved siden av avfallscontainer. Prøven ble tatt fra sagflis som var lagt ut for å samle opp oljeforurensning fra en container, Mengde av forurenset sagflis var begrenset og undersøkelsen viste at det var et betongdekke under som hindre spredning.
      Det anbefales at oljeforurensningen, dvs. forurenset sagflis blir fjernet, og levert til et godkjent mottak. Fordi mengden av olje er meget begrenset det er ikke nødvendig å lage en egen tiltaksplan. Vi anbefaler videre at det gjøres tiltak for hindre at olje og oljeholdig avfall blir kastet i containeren.
      Vi mener at det ikke er behov for andre tiltak mot forurenset grunn."

(Multiconsults rapport 08.05.07 om forurensning på parkeringsplass vår utheving).

I den grad det er forurensningsproblematikk knyttet til den nye stranden, kan man ganske sikkert fastslå at de nok ikke skyldes vinteropplag eller våre båtplasser. Uten at det angår foreningen, slår det oss at det er andre forurensningsproblemer som Statsbygg burde gripe fatt i når det gjelder stranden.

Foreningen er forbauset over at Statsbygg - såvidt vi kan skjønne - går rett inn i realiteten i den rettsmekling som nå foregår mellom næringsdrivende/grunneiere og staten. Det lover ikke godt for et forlik at Statsbygg så markant avviser adkomst for næringsdrivende og beboere. Oslo kommunes syn er gjennomgående mye mer nyansert, og det setter styret stor pris på. Som foreningen har fastholdt trenger det ikke være interessekonflikt mellom båteiere og andre brukere av rekreasjonsområdene. 

Som nevnt i forrige brev har foreningen med hjelp av kommunen fått til en miljøstasjon i "buret" i overensstemmelse med signaler fra staten. Imidlertid fikk vi en merkelig kontrabeskjed i siste mail fra FAD: "Det er nå etablert egen avfallsstasjon på p-plassen i Steinbruddet.  Denne skal også være åpen til bruk for allmennheten, og det vil derfor være mest hensiktsmessig om Båtforeningen evt. plasserer egen miljøstasjon på en annen eiendom." Foreningen kan ikke gi svar på hva som skal være åpent og hva som skal være lukket, men vi toer våre hender inntil noen henvender seg og sier de ønsker det annerledes. Foreningen avventer strengt tatt fortsatt svar på vår henvendelse om flytting av miljøcontaineren for et år siden. 

Foreningen ønsker å fortsette det vi mener er en korrekt tone overfor alle vi er i dialog med. Men vi opplever også at det er svært vanskelig å komme i dialog med rette vedkommende. De medlemmer som ønsker å kommentere, oppfordres til å gjøre det direkte til Statsbygg, cc FAD, Plan og bygningsetaten, cc Oslo kommune v/byrådsleder, samt politikere - og gjerne med kopi til oss i styret@killingen.org.

Og en sak til slutt: Vi opplever at mange blander Killingen Båtforening og Sjøsenteret Killingen AS.  Sjøsenteret Killingen AS (killinge@online.no) leier ut plasser til oss båteiere. Foreningen er en interesseorganisasjon som tar seg av vakthold i sesongen samt på andre vis ivareta oss båteieres verdier og interesser. Derfor, vennligst ikke send søknader om båtplass/vinteropplag eller oppsigelser til oss. Derimot ser vi gjerne at du underretter oss om din båtplass (eller oppsigelse) når det er i orden. 

Med ønske om god vinter, snarlig vår og god båtsesong i 2009!

Hilsen
Arne Johan Vagle
Killingen Båtforening
http://killingen.org/