Killingen Båtforening
Postboks 10 Skøyen
0211 OSLO
styret@killingen.org
www.killingen.org
Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten
Boks 364 Sentrum, 0102 Oslo
postmottak@pbe.oslo.kommune.no
Oslo, 17.11.08

 

Reguleringsplan - Bygdøy Kongsgård - GNR/BNR 1/1, 2/132, 2/114

Vi viser til vår høringsuttalelse av 11.09.08 (http://killingen.org/kb-080911-horing-bygdoy.html) og har merket oss behandlingen av saken i Plan- og bygningskomitéen, Bydelsutvalgets vedtak av 30.09.08, samt Statsbyggs høringsuttalelse av 23.09.08

Killingen Båtforening representerer 450 båteiere som er brukere av marinaanleggene i området. Foreningen er åpen for alle som har båt i området og har som formål å drive vakthold og ivareta båteiernes verdier felles interesser overfor grunneiere, slippeiere og myndigheter. 

Båtforeningen har tidligere reagert på at båteiere, som områdets største organiserte brukergruppe i liten grad har vært hørt i forbindelse med planene for området. Foreningen har siden det opprinnelige møte mellom byrådsleder Lae og statsråd Grande Røys (jf statsrådens brev av 19.12.06) støttet kommunens arbeid i området fordi vi mener at kommunens tilnærming har vært balansert og sett hen til alle brukergrupper. Etter vårt syn er det ikke direkte konflikt mellom båtplassene på Killingen og interessene til grunneiere, badende og andre brukere av området. Derfor ser vi også med bekymring på de konflikter som er oppstått etter Statsbygg overtok forvaltningen av Bygdøy Kongsgård. Primært fordi det angår våre medlemmers bruk av området. 

De to opplagte - og unødvendige - konflikter som berører oss, dreier seg om 1) adkomst og 2) vinterlagring. Mht adkomst er vi lite begeistret for at Statsbygg nå synes å antyde i sitt høringssvar at båteiere, næringsdrivene og beboere skal måtte ta seg til Killingen fra Vækerø, (v/Maxbo i Bestumkilen). Mht vinterlagring konstaterer vi kun at Statsbyggs egen rapport konkluderer med at vinterlagring ikke har medført forurensning. Når vinterlagringen ganske opplagt ikke kommer i konflikt med badestranden, skjønner vi ikke Statsbyggs begrunnelse. Vi viser til vedlagte medlemsbrev som utdyper problemstillingene. 

Med dette vil vi simpelthen understreke at foreningen fullt ut støtter Bydelsutvalgets vedtak av 30.09.08. Vi merker oss at dette er et enstemmig og tverrpolitisk vedtak som ivaretar alle parters interesser. Foreningen står til kommunens disposisjon og vil mer enn gjerne bidra til alt arbeid som kan bidra til å forskjønne og utvikle Killingen og tilstøtende områder vest på Bygdøy.  Vi benytter også anledningen til å takke for utmerket samarbeid om avfallshåndtering og miljøstasjon i området. 

Med vennlig hilsen

Styret
Killingen Båtforening

Kopi:   Byrådsleder, byradsleder@radhuset.oslo.kommune.no
Byråd for byutvikling,  maj@radhuset.oslo.kommune.no
Fornyings- og administrasjonsdepartementet, postmottak@fad.dep.no
  Statsbygg,  postmottak@statsbygg.no 
Regjeringsadvokaten v/ amb@regjeringsadvokaten.no
Grunneiere på Killingen, Killingen AS, v/ Langballe
Sjøsenteret Killingen, killinge@online.no
Sydenden Slipp, sydenden@hotmail.com
KNBF, post@knbf.no
Vedlegg:  Foreningens brev til medlemmene av 21.10.08
Bydelsutvalgets vedtak av 30.09.08

Fra: http://killingen.org/kb-081021-hostbrev2-horing.html

Til medlemmene i Killingen Båtforening Killingen Båtforening
Postboks 10 Skøyen
0211 OSLO


Oslo, 21.10.08


Gode båtvenn!

Sist jeg skrev noen ord konkluderte jeg med at lite nytt skjer. Det er ikke lenger korrekt. Oslo kommune har som nevnt laget forslag til reguleringsplan for Bygdøy. Lenke finnes på killingen.org sammen med båtforeningens og Statsbyggs uttalelser. Saken er verdt å titte på om du er interessert i fremtiden for båtplasser og opplag på Bygdøy.

Kommunen og Statsbygg synes å være på forskjellige planeter på en rekke områder. Statsbygg ønsker å beholde den tradisjonelle aktiviteten ved Bygdøy Sjøbad og Killingen til glede for allmennheten. Mer tvilsomt er det om båteiere på Killingen inngår i Statsbyggs definisjon av almenheten eller i det hele tatt er ønsket i området. Hvori forskjellen mellom Ulabrand/KNS og oss ligger, er ikke lett å skjønne; for det er vanskelig å se Statsbyggs gjennomgående holdninger som annet enn forskjellsbehandling. Det er verdt å minne om at når Statsbygg skriver at "..man ønsket å videreføre de tradisjoner som har gjort denne eiendommen så unik...", så er faktisk slippdriften og "våre båtplasser" antakelig bortimot de lengste tradisjonene man har. Og tradisjonen inkluderer båtbruk i sundet med adgang fra Bygdøy Sjøbad i nesten 100 år.

Parkering og adkomst er naturlig nok inntatt i reguleringsplanen. Steinbruddetsparkeringen er nå nå tilgjengelig for alle. Det er bra. Men prisene er skyhøyt over enhver sammenliknbar P-plass - hele året. I sommer var det fullt kaos og badegjestene sto frem i avisen og lurte på om Center Park spekulerte i dårlig skilting. Til prisen vi betaler, burde standard og organisering være bedre.

Statsbygg er i sitt svar også opptatt av parkering, men virker forøvrig ikke begeistret over at noen med tilknytning til Killingen skal ha adkomst via Bygdøy Sjøbad, for de skriver: "Killingen ... område med store arealbrukskonflikter som best kan løses gjennom en helhetlig plan for hvilke virksomheter som kan tillates på land og i sjø, adkomst og parkering. I en slik vurdering må det for Killingen tas utgangspunkt i tingslyste rettigheter til ilandstigning på Vækerø, dvs.v/Maxbo i Bestumkilen." og senere "... Det kan ikke aksepteres at parkeringsplasser for fastboende på Killingen reguleres inn." Det er i beste fall lite generøst.

Vinteropplag er gledelig nok tatt inn i kommunens reguleringsplan: "Det foreslås mulighet for båtopplag i vinterhalvåret Bestumkilen og ved Bygdøy Sjøbad." At Statsbygg protesterer er neppe overraskende: "Statsbygg har gjennom hele planprosessen vært klare på at dette området ikke kan tillates benyttet til vinteropplag av båter av forurensingsmessige grunner."

Jo, foreningen har fått med seg at Statsbygg motsetter seg vinteropplag i Steinbruddet. Vi vet også at Statsbyggs egen utredning om forurensning fra vinteropplaget konkluderte med at dette ikke var noe problem:

"Utført undersøkelser viste at innholdet i noen prøver overskred SFTs normverdier, men at ingen verdier var over beregnede stedspesflikke akseptkriterier for den aktuelle arealbruken, rekreasjon. En stor del av tomta vil faktisk være mindre følsom, dvs. "næring med tette overflater" (parkeringsplass).
Oljeforurensning ble påvist i en prøve tatt fra ved siden av avfallscontainer. Prøven ble tatt fra sagflis som var lagt ut for å samle opp oljeforurensning fra en container, Mengde av forurenset sagflis var begrenset og undersøkelsen viste at det var et betongdekke under som hindre spredning.
Det anbefales at oljeforurensningen, dvs. forurenset sagflis blir fjernet, og levert til et godkjent mottak. Fordi mengden av olje er meget begrenset det er ikke nødvendig å lage en egen tiltaksplan. Vi anbefaler videre at det gjøres tiltak for hindre at olje og oljeholdig avfall blir kastet i containeren.
Vi mener at det ikke er behov for andre tiltak mot forurenset grunn."

(Multiconsults rapport 08.05.07 om forurensning på parkeringsplass vår utheving).

I den grad det er forurensningsproblematikk knyttet til den nye stranden, kan man ganske sikkert fastslå at de nok ikke skyldes vinteropplag eller våre båtplasser. Uten at det angår foreningen, slår det oss at det er andre forurensningsproblemer som Statsbygg burde gripe fatt i når det gjelder stranden.

Foreningen er forbauset over at Statsbygg - såvidt vi kan skjønne - går rett inn i realiteten i den rettsmekling som nå foregår mellom næringsdrivende/grunneiere og staten. Det lover ikke godt for et forlik at Statsbygg så markant avviser adkomst for næringsdrivende og beboere. Oslo kommunes syn er gjennomgående mye mer nyansert, og det setter styret stor pris på. Som foreningen har fastholdt trenger det ikke være interessekonflikt mellom båteiere og andre brukere av rekreasjonsområdene.

Som nevnt i forrige brev har foreningen med hjelp av kommunen fått til en miljøstasjon i "buret" i overensstemmelse med signaler fra staten. Imidlertid fikk vi en merkelig kontrabeskjed i siste mail fra FAD: "Det er nå etablert egen avfallsstasjon på p-plassen i Steinbruddet. Denne skal også være åpen til bruk for allmennheten, og det vil derfor være mest hensiktsmessig om Båtforeningen evt. plasserer egen miljøstasjon på en annen eiendom." Foreningen kan ikke gi svar på hva som skal være åpent og hva som skal være lukket, men vi toer våre hender inntil noen henvender seg og sier de ønsker det annerledes. Foreningen avventer strengt tatt fortsatt svar på vår henvendelse om flytting av miljøcontaineren for et år siden.

Foreningen ønsker å fortsette det vi mener er en korrekt tone overfor alle vi er i dialog med. Men vi opplever også at det er svært vanskelig å komme i dialog med rette vedkommende. De medlemmer som ønsker å kommentere, oppfordres til å gjøre det direkte til Statsbygg, cc FAD, Plan og bygningsetaten, cc Oslo kommune v/byrådsleder, samt politikere - og gjerne med kopi til oss i styret@killingen.org.

Og en sak til slutt: Vi opplever at mange blander Killingen Båtforening og Sjøsenteret Killingen AS. Sjøsenteret Killingen AS (killinge@online.no) leier ut plasser til oss båteiere. Foreningen er en interesseorganisasjon som tar seg av vakthold i sesongen samt på andre vis ivareta oss båteieres verdier og interesser. Derfor, vennligst ikke send søknader om båtplass/vinteropplag eller oppsigelser til oss. Derimot ser vi gjerne at du underretter oss om din båtplass (eller oppsigelse) når det er i orden.

Med ønske om god vinter, snarlig vår og god båtsesong i 2009!

Hilsen
Arne Johan Vagle
Killingen Båtforening
http://killingen.org/


PROTOKOLL:

SAK 247/08 BYGDØ KONGSGÅRD, NORSK FOLKEMUESEUM, SMEDBRÅTEN M.FL. GNR/BNR 1/1, 2/132, 2/114 M.FL.- REGULERINGSPLAN TIL OFFENTLIG ETTERSYN

Plan- og bygingskomitéens innstilling:

Plan- og bygningsetaten har i forbindelse med sikring og utvikling av Bygdø kongsgårds utmark sendt sitt reguleringsforslag ut til offentlig høring.

Parallelt med reguleringsarbeidet arbeider Riksantikvaren med fredning av området inkludert Killingen i forhold til Kulturmiljøloven. Arbeidet samordnes med kommunens arbeid.  Bydelsutvalget har deltatt i arbeidet gjennom en referansegruppe under ledelse av Friluftsetaten som i sin tid fikk oppdraget og mandatet av Byrådet.

Bydelsutvalget anser den fremlagte plan som god i form og innhold ved at den ivaretar stort sett alle viktige interesser i området på en balansert måte. Enkelte forhold bør imidlertid belyses og forsterkes nærmere i planen. Bydelsutvalget er tilfreds med at det legges inn areal for barnehave og ny sportsplass, likeledes at parkeringsplassen i steinbruddet videreføres, herunder opplagsplass samme sted i vinterhalvåret. I sakens anledning vises det til tidligere uttalelser fra bydelsutvalget som vedlegges protokollen og saken.

Tilleggssforslag fra Audun Rødningsby (V):
Følgende legges til i 3. avsnitt etter 1. setning:
Bydelsutvalget mener at planen bør ta hensyn til syklende og gående, fremfor biltrafikk og ta vare på friluftsområdets kulturlandskap og våtmarksområde.

Tilleggssforslag fra Jan Tank-Nielsen (FrP):
Nytt kulepunkt:

Forslag med tillegg fra Audun Rødningsby (V) og Jan Tank-Nielsen (FrP) ble enstemmig vedtatt (7H, 2FrP, 2V, 3A og 1SV)

Etter dette er BUs vedtak følgende:

Plan- og bygningsetaten har i forbindelse med sikring og utvikling av Bygdø kongsgårds utmark sendt sitt reguleringsforslag ut til offentlig høring.

Parallelt med reguleringsarbeidet arbeider Riksantikvaren med fredning av området inkludert Killingen i forhold til Kulturmiljøloven. Arbeidet samordnes med kommunens arbeid.

Bydelsutvalget har deltatt i arbeidet gjennom en referansegruppe under ledelse av Friluftsetaten som i sin tid fikk oppdraget og mandatet av Byrådet.

Bydelsutvalget anser den fremlagte plan som god i form og innhold ved at den ivaretar stort sett alle viktige interesser i området på en balansert måte. Bydelsutvalget mener at planen bør ta hensyn til syklende og gående, fremfor biltrafikk og ta vare på friluftsområdets kulturlandskap og våtmarksområde.

Enkelte forhold bør imidlertid belyses og forsterkes nærmere i planen. Bydelsutvalget er tilfreds med at det legges inn areal for barnehave og ny sportsplass, likeledes at parkeringsplassen i steinbruddet videreføres, herunder opplagsplass samme sted i vinterhalvåret. I sakens anledning vises det til tidligere uttalelser fra bydelsutvalget som vedlegges protokollen og saken.