Subject:   Samarbeid mellom foreningen og KNBF om parkering
Date: Mai 2009
From: Killingen Båtforening

Styret jobber nå med å finne en løsning på parkerings- og opplagsproblematikken for båtforeningen. Vi har som mål å få en avtale med Statsbygg om videre drift av P-plass, gjerne i et samarbeid med Kongelig Norsk Seilforening (KNS), hvor foreningen ønsker å bli behandlet på lik linje med KNS som en ideell forening.

Vi har hatt et svært konstruktivt og oppløftende møte med KNBF ved Generalsekretær Jan H. Syvertsen, etter at vi anmodet om forbundets bistand. KNBF har tilskrevet FAD og påpekt at den parkeringsordning Statsbygg har iverksatt har medført store ulemper for medlemmene. Åpning av plassen for allmennheten har beviselig medført økt kriminalitet, og at p-avgift ikke står i forhold til sameliknbare priser i Oslo for øvrig. Spesielt ikke etter den prisøkning som ble gjennomført i april.

Etter KNBFs oppfatning kan denne saken best løses ved å gjennomføre samme opplegg som nå gjelder for Karenslyst hvor båtforeningens medlemmer får anledning til å kjøpe et parkeringskort for hele sommersesongen. Området benyttes som opplagsplass for fritidsbåter om vinteren og driften av opplaget ivaretas av båtforeningene.

Styret