Til: tegnestue@sh-arkitekter.no, stian@sh-arkitekter.no
Fra: Killingen båtforening
Cc: AS Killingen, KNS, Statsbygg, Regjeringsadvokaten, FAD, KNBF, Sjøsenteret Killingen, Sydenden Slipp, Oslo Havn, PBE

Vi viser til revidert planskisse og våre tidligere kommentarer. Slik vi leser tegningene vil ikke planene for et seilsenter lenger påvirke antallet båtplasser i sundet og hilser dét velkommen. Vi mener imidlertid fortsatt at det er uheldig at at antallet parkeringsplasser reduseres, og vi etterlyser en oversikt over tap av plasser. Som kjent er parkeringen overfylt på utfartsdager med svært mange brudd på parkeringsbestemmelsene. Dette problemet må antas å øke (se våre kommentarer til forrige utkast, vedlagt). Forøvrig bemerker vi at tilfartsveiene (gang-, sykkel- og bilveier) nok er underdimensjonert i forhold til økning i aktivitet.

Videre opprettholder vi en bekymring i forhold til sikkerhet. Alle løsningene som er presentert hittil gir flaskehalser med badende, jolleseilere, brettseilere, padlere, eventuelle ferger, motor- og seilbåter. Som det fremgår av vedlegg, vil flytebryggen ligge tett mot eksisterende anlegg. Båter som bakker ut fra eksisterende anlegg kommer kloss i anleggene for barn og funksjonshemmede. Dette er i beste fall en sikkerhetsutfordring.

Med vennlig hilsen
Killingen båtforening
styret@killingen.org

Vedlegg:

  1. Plantegning overlay
  2. Utsnitt - avstand ny brygge til eksisterende bryggeanlegg
  3. Plantegning overlay med rettsforlik
  4. Opprinnelige kommentarer, uten vedlegg

Fra: Stian Begalla Sollie
Sendt: 30. april 2012 15:02
Til: Johansen, Jan Chr.
Emne: SV: Utbygging i sundet mellom Bygdøy og øya Killingen-nabovarsel datert 5. mars

Hei Jan-Christian

KNS har nå bestemt seg for å bygge kun den innerste flytebryggen, slik at vi holder oss unna området som berøres av rettsforliket og den nye farleden.

Vi skal ila uken sende inn rammesøknad til Pbe. Det blir således ikke prosjektering av et nytt anlegg og dermed ikke en ny nabovarsling.

Jeg har vedlagt revidert situasjonsplan av bryggen til informasjon. Ta kontakt om noe er uklart.

Vennlig hilsen
Stian Sollie
phone      +47 23 23 38 73
stian@sh-arkitekter.no


KNS Plantegning 2
KNS Plantegning 2 utsnitt
KNS Plantegning, rettsforlik tegnet inn

OPPRINNELIG SVAR, KILLINGEN BÅTFORENING
Subject: KNS anlegg for ungdom og funksjonshemmede, Ulabrand, nabovarsel
Date: Thu, 29 Mar 2012 09:07:22 +0200
From: Ola-Kristian Hoff
To: tegnestue@sh-arkitekter.no
CC: KNS <info@kns.no>, Statsbygg <postmottak@statsbygg.no>, postmottak@regjeringsadvokaten.no, Postmottak FAD <postmottak@fad.dep.no>, "post"@)knbf.no", Sjøsenteret Killingen <killinge@online.no>, Sydenden Slipp <sydenden@hotmail.com>, Styret Killingen båtforening <styret@killingen.org>


Til Arkitekt Stein Halvorsen, Sagveien 21a, N-0459 Oslo, tegnestue@sh-arkitekter.no, SENDES KUN PR E-POST
Fra Killingen båtforening, PB 10 Skøyen, 0211 Oslo, styret@killingen.org

Vi viser til nabovarsel og prosjektplaner for KNS' nye seilsenter for ungdom og funksjonshemmede på Bygdøy Sjøbad.
Killingen båtforening har, litt overraskende, ikke mottatt varsel, men tillater seg likevel å kommentere som en oppfølging av den dialog KNS og Killingen båtforening har om samarbeid. Killingen båtforening er den største brukergruppe i området, åpen for alle som har båtplass i Killingensundet, og det er viktig for våre medlemmer å etablere et tett samarbeid også med KNS og videreføre enigheten om at KNS og Killingen båtforening skal gjøre felles sak der vi har felles interesser.
  1. Først vil vi presisere at Killingen båtforening helhjertet stiller seg bak KNS' ambisjoner om å bringe seilsport ut til flest mulig brukergrupper. Det står stor respekt av KNS' prioritering av ressurser for barn og funksjonshemmede.
  2. Den båtinteresse begge foreninger har som formål, forutsetter som kjent båtplasser og adkomst til disse.
  3. Antall båtplasser i sundet må opprettholdes.
  4. Adkomst: KNS og Killingen båtforening har i stor utstrekning felles interesse mht adkomst, og vi viser til tidligere dialog. Killingen båtforening er positive til at bygningsmassen på land trekkes ut fra parkeringsplassen. Som kjent er det tidvis sterkt press på parkeringen, og vi tror det er helt nødvendig med en beregning av antall parkeringsplasser som vil være tilgjengelig etter utbyggingen. På bakgrunn av tidligere diskusjoner legger vi til grunn at vi deler målet om at antallet fri plasser opprettholdes og at vi gjør felles sak om tilkomstveier for sykkel og bil når trafikken vil øke.I tillegg peker vi på at Killingen båtforening også har bevegelseshemmede medlemmer, så det synes som om vi som et absolutt minimum blir enige om fordeling av plasser for bevegelseshemmede. Killingen båtforening er, som kjent, også positive til at vi i samarbeid med KNS kan drifte parkeringsplassen. Det bør også kommes til enighet om vakthold og renovasjon på plassen; dette ivaretas i dag av Killingen båtforening.
  5. Farled og økt trafikk: Vi registrerer også at planene, avhengig av arrondering av båtplasser og broanlegg, kan gi utfordringer når badende, padlere, windsurfere, seiljoller, båter og kanskje endog en ferge, skal møtes ved innløp til stranden.

Som det vil fremgå, er vi positive til anleggene, men
forutsetter at antallet båtplasser opprettholdes og at adkomst til disse sikres.

Mvh
Killingen båtforening

Vedlegg
-
Oversiktsillustrasjon som viser plantegning (lagt inn transparent), rettsforlik (som streker i kartet, basert på scannet og kalibrert rettsforlik vedlegg I) og dagens situasjon (luftfoto)
- Beregning av antall bryggeplasser.

Kopi:
    KNS
    Statsbygg
    Regjeringsadvokaten (ref hevd og overskjønn Bygdøy Sjøbad: FAD-Sjøsenteret Killingen)
    FAD
    Oslo kommune
    KNBF

    Sjøsenteret Killingen & Sydenden Slipp

    AS Killingen og beboere

    Løvenskiold Eiendom
    Oslo Motorbåtforening
    Oslo Havn