Killingen Båtforening, killingen.org

Subject: SV: Opprettholdelse av klagepå innsyn mudring Bygdøy Sjøbad
Date: Tue, 8 May 2007 15:36:43 +0200
From: Oddvar DeBrucq (Statsbygg)
To: Ola-Kristian Hoff
CC: Mette Nordhus (Statsbygg), Hege Njaa Rygh (Statsbygg), Victor Hafr (Statsbygg)

Ola-Kristian Hoff

Vi viser til klage i forespørsel om innsyn i anbudsprotokoll og tilbud vedr mudring - Bygdøy Sjøbad.

Statsbygg har vurdert saken på nytt og vil ta deler av klagen til følge. Vedlagt oversendes anbudsprotokoll uten sladd.

Selve tilbudene holdes fortsatt tilbake av hensyn til tilbydernes forretningsforhold.

Til orientering er det ennå ikke utarbeidet anbudsinnstilling i saken.

Mvh Oddvar de Brucq

klage-innsyn-anbud-070417-anbudsprotokoll-02
-----Opprinnelig melding-----
Fra: Ola-Kristian Hoff 
Sendt: 8. mai 2007 14:46
Til: De Brucq, Oddvar; kaare.falkenberg@fad.dep.no
Kopi: Hafr, Victor; oskar-petter.jensrud@fad.dep.no; Vaaje, Jan; Postmottak FAD
Emne: Re: Opprettholdelse av klage på innsyn mudring Bygdøy Sjøbad

Dagens uttalelse fra statsråd Heidi Grande Røys minner meg om at fristen for kommentarer til mudringen er gått ut. Jeg tillater meg samtidig å spørre om når jeg kan vente svar på klagen.

Med vennlig hilsen
Ola-Kristian Hoff

Skjerpa arbeid mot brot på innkjøpsreglar: "Riksrevisjonen sin rapport frå januar i år var pinleg lesing for mitt departement og for andre departement og underliggjande etatar. Eg har teke fatt i problema i mitt eige departement og har bedt dei andre statsrådane syte for at deira etatar gir reglane større merksemd."

http://www.regjeringen.no/nb/dep/fad/dep/Fornyings-_og_administrasjonsminister/taler_artikler/2007/Skjerpa-arbeid-mot-brot-pa-innkjopsregla.html?id=465780Subject: Opprettholdelse av klage på innsyn mudring Bygdøy Sjøbad
Date: Mon, 23 Apr 2007 09:48:04 +0200
From: Ola-Kristian Hoff
To: Oddvar DeBrucq (Statsbygg)
CC: Victor Hafr (Statsbygg) Kaare Falkenberg (FAD), Oskar-Petter Jensrud (FAD), Jan Vaaje (Statsbygg), Torill Espedal (Fylkesmannen)

Vedrørende klage

Jeg beklager om jeg ikke har uttrykt meg klart nok. For å presisere, i utgangspunktet ber jeg om fullt innsyn også i tilbudene. Det foreligger et vedtak om å unnta disse fra offentlighet. I tillegg ber jeg om innsyn i de vurderinger av anbudene som ligger til grunn for Statsbyggs valg av tilbyder. Vedtaket om å unnta (i det hele tatt), påklages.

Det er utvist meroffentlighet ved å oversende en sladdet liste over innkomne tilbud. Dette innsyn gir ingen mulighet til å vurdere hvordan mudringen skal gjennomføres, hvilke kostnadsrammer som legges til grunn og kvaliteten på den murding som planlegges. Derfor påklages også OMFANGET av den meroffentlighet som er valgt.

Derfor opprettholdes klage over

  1. at anbudspapirene i utgangspunktet unntas fra offentlighet,
  2. meroffentlighet som valgt uansett ikke er tilstrekkelig for å tilfredsstille kravet til etterprøvbarhet, jf avgjørelser i KOFA.

Klagen over vedtaket står med den begrunnelse jeg opprinnelig gav. Jeg ber om at vedtaket om å unnta tilbudene fra offentlighet klagebehandles. At Statsbygg har gitt begrenset offentlighet, endrer ingen av de to klagegrunnlagene. Ett av poengene med klagebehandlingen vil være å få en klageorganets vurdering av om de forretningsforhold det vises til er tilstrekkelig for å unnta fra offentlighet, holdt opp mot behovet for offentlighet og etterprøvbarhet.

Jeg viser også til at det når FAD er direkte part i saken, bør behandles av settedepartement. Jeg tillater meg å minne om at hurtig innsyn er påkrevet også i forbindelse med fylkesmannens høringsfrist 26.04.07.

Mvh
Ola-Kristian Hoff
Postboks 6878 St Olavs plass
0130 Oslo


Subject: SV: Opprettholdelse av klage på innsyn mudring Bygdøy Sjøbad
Date: Wed, 18 Apr 2007 13:54:25 +0200
From: Oddvar DeBrucq (Statsbygg)
To: Ola-Kristian Hoff
CC: Victor Hafr (Statsbygg) Kaare Falkenberg (FAD), Oskar-Petter Jensrud (FAD), Jan Vaaje (Statsbygg)

Etter vår oppfatning er innsynsbegjæringen etterkommet ved at vi har oversendt kopi av anbudsprotokollen. Følgelig er det uklart for oss hva som er gjenstand for den opprettholdte klagen.

I den opprinnelige innsynsbegjæringen i e. post av 12. april ba De om å få oversendt "konklusjonene av anbudsrunden, herunder oversikt over de anbudene som kom inn, vurderingskriterier og hvem som ble tildelt oppdraget." Dette har vi etterkommet så langt det er mulig:

- Ettersom tilbudene fortsatt er til evaluering foreligger "Konklusjonen fra anbudsrunden" ennå ikke, og ingen tilbyder er tildelt oppdraget.
- "Oversikt over de anbudene som kom inn" er allerede oversendt i form av kopi av anbudsprotokollen.
- Med "vurderingskriterier" siktes det formodentlig til tildelingskriteriene for oppdraget. Disse fremgår av invitasjonen til anbudskonkurransen, som De har mottatt i papirform.

Vi er således av den oppfatning at vi har gitt innsyn i henhold til begjæringen, så langt slik dokumentasjon foreligger.

Dersom klagen likevel opprettholdes må vi be om å få forklart hvilke ytterligere dokumenter det begjæres innsyn i.

Mvh Oddvar de Brucq


Subject: Opprettholdelse av klage på innsyn mudring Bygdøy Sjøbad
Date: Wed, 18 Apr 2007 12:40:44 +0200
From: Ola-Kristian Hoff
To: Oddvar.DeBrucq@statsbygg.no
CC: Jan.Vaaje@statsbygg.no, eg@multiconsult.no, Victor.Hafr@statsbygg.no, kaare.falkenberg@fad.dep.no, oskar-petter.jensrud@fad.dep.no, torill.espedal@fmoa.no, Byrådsleder Erling Lae

Takk for raskt svar. Jeg skjønner svaret dithen at det er gjort en begrenset vurdering i forhold til meroffentlighet etter offentlighetsloven § 2. Men ellers ikke foretatt noen vurdering av klagen. Det er fortsatt ikke mulig å vurdere om kriteriene for å unnta innsyn ellers er til stede. Det er likevel ingen indikasjoner på at informasjon om den mudring som nå ligger til høring hos fylkesmannen tilsier begrenset innsyn på grunn av forretningshemmeligheter.

Jeg viser igjen til uttalelsene i Klagenemda for offentlige anskaffelser av hhv 13. februar 2006 i sak 2005/18 og 23. januar 2006 i sak 2005/44, og ber om innsyn som er tilstrekkelig til å etterprøve vurderingen av tilbudene. Fylkesmannens høring og avisoppslag i forhold til valg av metode tilsier også at hovedregel om offentlighet legges til grunn, eller i det minste en grad av meroffentlighet som tilfredsstiller kravet til etterprøvbarhet.

Klagen opprettholdes og bes behandlet som angitt.

Med vennlig hilsen

Ola-Kristian Hoff


Subject: SV: Klage på vedtak om innsynsbegjæring
Date: Wed, 18 Apr 2007 11:01:01 +0200
From: Oddvar.DeBrucq@statsbygg.no
To: Ola-Kristian Hoff
CC: Jan.Vaaje@statsbygg.no, eg@multiconsult.no, Victor.Hafr@statsbygg.no, kaare.falkenberg@fad.dep.no, oskar-petter.jensrud@fad.dep.no

Det vises til e.post av 17. april med klage over avslag på innsynsbegjæring.

Statsbygg har gjort en ny vurdering av saken på grunnlag av det som fremkommer i klagen. Vi har funnet å kunne imøtekomme begjæringen ved å levere ut kopi av protokollen fra anbudsåpningen. Selve tilbudene og de protokollerte prisene må derimot holdes tilbake av hensyn til tilbydernes forretningsforhold. Vi vedlegger således kopi av protokollen fra anbudsåpningen, der tilbudsprisene er maskert.

Mvh Oddvar de Brucq

Vedlegg, anbudsprotokoll
Anbudsprotokoll


Subject:    Klage på vedtak om innsynsbegjæring
Date:        Tue, 17 Apr 2007 13:51:37 +0200
From:       Ola-Kristian Hoff
To:           Oddvar De Brucq (Statsbygg), Oskar Petter Jensrud (FAD)
CC:          Jan Vaaje (Statsbygg), Eli Grøttheim (Multiconsult),  Victor Hafr (Statsbygg), Kaare Falkenberg (FAD)

Jeg viser til vedtak om å unnta anbudsprotokoller mv vedrørende mudring av Bygdøy Sjøbad fra offentlighet og at også antall anbud er unntatt  offentlighet.

Anbud etter lov om offentlige anskaffelser er underlagt reglene i offentlighetsloven. Selv om det etter refererte forskrift forutsetningsvis /kan /foreligge anbud av en slik karakter at det vil være riktig å unnta deler av anbudsdokumentene av hensyn til forretningshemmeligheter, er det vanskelig å se at forretningshemmeligheter gjennomgående skal være referert slik at det tilsier fullstendig unntak fra offentlighet. Spesielt er det vanskelig å se at /antall/ tilbud må unntas for å beskytte forretningshemmeligheter.

Med hensyn til utgangspunktet for vurderingen, viser jeg til avgjørelser i Klagenemda for offentlige anskaffelser av hhv 13. februar 2006 i sak 2005/18 og 23. januar 2006 i sak 2005/44.

I medhold av bestemmelsen om meroffentlighet, offentlighetsloven § 3-2 (3), skal oppdragsgiver alltid vurdere om et dokument likevel bør kunne gjøres kjent helt eller delvis. I samme sak (Bygdøy Sjøbad) har det tidligere har vært tildelt kontrakter uten anbud og i flere sammenhenger er det reist spørsmål om parter har vært likt behandlet. Dette synes å være et sterkt argument for offentlighet og etterprøvbarhet i denne saken.

Da FAD er part i saken, jf møtereferater og korrespondanse i saken gjengitt på http://killingen.org/, anmoder jeg om at klagen behandles i settedepartement. Videre ber jeg om at klageinnstansen også vurderer om kontraktsinngåelsen bør utsettes til en avgjørelse om innsyn foreligger.

Med hilsen
Ola-Kristian Hoff


Subject:     SV: SV: [Fwd: Re: Bygdøy Sjøbad - Tilbudsåpning]
Date:     Fri, 13 Apr 2007 15:18:18 +0200
From:     Oddvar De Brucq (Statsbygg)
To:       Ola-Kristian Hoff
CC:     Jan Vaaje (Statsbygg), Eli Grøttheim (Multiconsult),  Victor Hafr (Statsbygg)

At tilbud og protokoller i forbindelse med offentlige anskaffelser er unntatt fra offentlighet, beror på at de kan inneholde forretningshemmeligheter, og at deltakelse i anbudskonkurranser ikke skal være gjenstand for publisitet. Slike hensyn gjør seg også gjeldende i den her aktuelle konkurransen.

Vi kan heller ikke opplyse om antall tilbud.

Vedståelsesfristen for tilbudene er 3 mnd. etter tilbudsfristen. Kontrakten forventes å bli tildelt innen denne fristen. Opplysning om vinneren vil deretter være offentlig tilgjengelig.

Mvh Oddvar de Brucq


 Fra: Ola-Kristian Hoff
 Sendt: 12. april 2007 15:43
 Til: Eli Grøttheim (Multiconsult)
 Kopi: De Brucq, Oddvar; Vaaje, Jan
 Emne: Re: SV: [Fwd: Re: Bygdøy Sjøbad - Tilbudsåpning]

 Takk for raskt svar. Er beslutningen om unntak fra offentlighet begrunnet, og er alle dokumentene unntatt?

 Det synes jo som ganske kurante greier og mulig å håndtere etter hovedregelen om offentlighet i off ansk forskr § 3-5?

 Er det uansett mulig å få vite hvor mange som leverte og når dere planlegger kunngjøring av kontrakten?


 Subject:     SV: [Fwd: Re: Bygdøy Sjøbad - Tilbudsåpning]
 Date:     Thu, 12 Apr 2007 15:12:34 +0200
 From:     Eli Grøttheim (Multiconsult)
 To:     Ola-Kristian Hoff
 CC:     Oddvar De Brucq (Statsbygg), Jan Vaaje (Statsbygg)

Fristen for innlevering av tilbud på /K01Bygddøy Sjøbad - Istandsetting 2007/ har ikke vært endret. Tilbudsfristen var 15.03.07. kl 12.00. Se invitasjonen pkt 10.

Tidspunktet for åpning av tilbudet ble endret fra 16.03.07 kl 12.00 til 15.03.07 kl 13.30. Se invitasjonen pkt 2.3 og e-post av 14.03.07.

Tildelingskriteriene fremgår av invitasjonen, se pkt 3.5.

Anbudsprotokollen, som viser hvem som har gitt tilbud ,er unntatt fra offentlighet i medhold av forskrift til offentlighetsloven (ØFOR-1986-02-14-351) pkt V, nr 12. Ø )

Det er foreløpig ikke inngått kontrakt om utførelse av arbeidene.     

Hilsen
Eli Grøttheim