Subject: Årsmøte - Status i arbeidet med å sikre vår parkeringsplass
From: Sven Janssen
Date: 16.01.2013 19:18
To: Styret

Hei

Vedlagt mitt innspill til årsmelding

Mvh Sven

Årsmøte - Status i arbeidet med å sikre vår parkeringsplass

I 2012 har styrets mål vært å påvirke at KNS sine planer for området ikke foringer muligheten for vår parkering, og evt. opplagsmuligheter om vinteren. Videre at KNS sitt nye bryggeanlegg ikke kommer nærmere vårt eget, slik at sikkerheten ivaretas for alle brukere.

Styret anmodet i den anledning Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune (PBO) om at vedtak i saken ikke skulle fattes før foreningen er anerkjent som fullverdig part i saken, og spørsmålet om fremtidig parkering er besvart. Dette fordi Styret i KNS ikke ønsket ett samarbeid med oss om videre drift av området. Og KNS har så langt ikke tatt hensyn til de reelle parkeringsproblemene i området og at parkeringsproblemene vil øke ytterligere, da det allerede er behov for flere - ikke færre - parkeringsplasser.

28. oktober 2012 sendte vii derfor en Innsigelse mot KNS sin søknad om oppføring av klubbhus på parkeringsplassen.

Innsigelsen ble ikke tatt til følge av PBO, og 8. november 2012 sendte vi derfor klage på rammetillatelse gitt på KNS sin søknad.

Da heller ikke vår klage ble tatt til følge anket vi saken inn til Fylkesmannen den 15.november 2012. Vi avventer nå Fylkesmannens behandling av saken.

Videre har vi den 21. desember sendt våre kommentar til Fylkesmannen vedr utalelse på klager fra Stein Halvorsen AS - Sivilarkitetektivilarkitektfirma, som på vegne av KNS kommenterte vår klage på gitte rammetillatelse.

Dette fordi søknaden fra KNS, og nevnte utalelse, inneholdt flere faktafeil hva angår bryggers plassering og adkomst. Noe som blant annet ble fastslått så sent som 3. oktober 2012 av Borgarting lagmannsrett, og senere oppretthodt av Høyesterett i saken mellom Staten og Sjøsenteret.

Sakens kjerne er at feil i saksbehandling og feil fakta er lagt til grunn for rammetillatelse.

KNS har,i likhet med PBO, valgt å ikke forholde seg til de fakta Killingen båtforening har påvist vedr. parkeringsproblematikk.

De søker å definere seg ut av problemet ved å henvise til reguleringsplanen. Nå er det ikke slik at en reguleringsplan skal legges til grunn hvis det er åpenbart at etterlevelse av planen får store negative konsekvenser for en brukergruppe av båtforeningens størrelse. Kommunen kan i slik tilfeller legge ned såkalt "bygge- og deleforbud" og i mellomtiden endre planen.

I KNS sin kommentar til vår klage henvises det til nylig vedtatt reguleringsplan for området, og at den har vært igjennom en lang reguleringsprosess. Videre hevdes det at prosessen har gitt mulighet for innspill fra alle parter. Søker mener at parkeringsproblematikken er grundig analysert og at reguleringens punkt anga?ende parkering er forankret i disse vurderingene. Det vises til at KNS ikke er grunneier - men leietaker - og da ikke har noen eierrettigheter. Videre hevdes det at KNS ikke er forfordelt noen oppstillingsplasser, men maå benytte seg av de offentlige parkeringsplassene som er i området. KNS hevder også at deres aktiviteter begrenser seg til ukedager.

De av oss som har deltatt i dette arbeidet, og kjenner fakta i saken, vet at alt dette er feil.

Historien om utbyggingen ved Bygdøy sjøbad viser at båtforeningen desverre ikke har blitt behandlet av Staten slik Forvaltningsloven og utredningsinnstruksen krever. Samtidig er KNS forfordelt med en svært gunstig leiekontrakt for sitt område, og ett antall parkeringsplasser til fri avnyttelse. KNS sine planer for nytt klubbhus på og ved eksisterende P-plass vil i praksis fjerne båtforeningens og allmenhetens nåværende parkeringsmuligheter.

Dersom målet er at området skal være åpent og tilgjengelig for allmennheten mener styret at kommunen ikke kan akseptere en reduksjon i antall parkeringsplasser.

Vårt rasjonale har hele tiden vært at KB er en ideell forening som siden 1981 har leid båtplasser, opplag og parkering av Sjøsenteret.

Foreningens medlemmer er avhengig av parkeringsplass på landsiden, ikke minst de av medlemmene som er bevegelseshemmet.

Vi opplever altså at KNS sin planlagte "nisje virksomhet" (Jolleseiling) medvirker til at annen ideell virksomhet fordrives fra området, samtidig som allemhetens tilgang reduseres. Styret har som nevnt prøvd å oppnå en samarbeidsavtale med KNS om fremtidig drift av området, men har så langt blitt avvist. Vi vil derfor fortsette arbeidet i inneværende år i håp om at Fylkesmannen overprøver PBOs beslutning som er tatt på ett svært mangelsfullt grunnlag.