Fra KNS årsmelding, side 4

Original PDF: http://apu.idium.no/kns.no/Engelsk/Main_Page/filestore/Arsrapport_06.pdf


(...)

Våre store inntektsposter er medlemskontingent, havneleie, sponsorer, startkontingenter, salg i klubben og kursavgifter. Samlet viser de en økning. Det må nevnes at sommer-havnen i 2005 hadde en ekstraordinær inntekt som bidrag til kaireparasjonene.
De største økningene i kostnadene er knyttet til personal-siden, ref. ansettelse av ny hovedtrener.

Arbeidet i foreningen har i den senere tid vært preget av planlegningen av et nytt Ulabrand-senter. Vår avtale om leie av Ulabrand-arealet utløper våren 2007. En ny avtale, som sikrer oss arealet i 60 år, er fremforhandlet med Statsbygg. Denne avtalen tar høyde for en betydelig utvidelse av aktivitetsnivået. Det betyr at vi får mulighet til å etablere en større havn med bryggeplasser og plasser til båter på en ny, større platting. Et første trinn vil være å bygge denne plattingen. Neste trinn vil være å fornye/utvide bygningsmassen.

Fra grunneierens (Staten) side har det vært en klar forutsetning at anlegget i størst mulig utstrekning skal være åpent for allmennheten. Grunneier har også stilt krav om at vi må ta ansvar for å opprettholde 100 båtplasser med brygge ut fra Bygdøy-siden.
Nåværende driver av de nevnte bryggeplasser får således ikke fornyet sin leieavtale, som utløper til våren. Vinteropplag (utenfor vårt område) vil også opphøre i løpet av neste sesong. Dette vil beklageligvis ramme en del av våre medlemmer, som har båter her.

Fra KNS’ side vil det bli lagt opp til at nåværende brukere av bryggeplasser ikke skal få problemer ved at vi overtar driften.

I budsjettet for 2006/2007 legges det opp til at årsresultatet skal holdes på nivå med inneværende år. Det budsjetteres også med en viss økning av likviditetsreservene.

Hvis de reguleringsmessige og avtalemessige forhold utvikler seg som forutsatt, kan det bli aktuelt med igangsetting av arbeidet med en utvidelse/fornyelse av havnen på Ulabrand i 2007. Det forutsetter at man får en finansieringsplan som er tilfredsstillende. Det aller meste av finansieringen må komme fra offentlige og andre eksterne kilder, slik at man ikke må trekke betydelige beløp fra foreningens likviditetsreserver.
Lånefinansiering er ikke planlagt.
De detaljerte planer for disse investeringer er ikke klare, men vil være en prioritert oppgave for kommende år.

(...)

6.november 2006