Killingen Båtforening
Postboks 10 Skøyen
0211 OSLO

Kongelig Norsk Seilforening
Huk Aveny 1
0287 Oslo

Telefaks: 23 27 56 10
E-mail info@kns.no

Deres referanse

Vår referanse

Dato

Jan-Erik Næss / Aage Eylertsen AJV/OKH 29.03.07

Overføring av medlemmer fra Killingen Båtforening til Kongelig Norsk Seilforening

Vi viser til tidligere korrespondanse og samtaler vedrørende båtplassene ved Bygdøy Sjøbad; at KNS er pålagt av FAD å drive bryggeplass for de av foreningens medlemmer som har brygger på landsiden og ellers med prioritet for øvrige medlemmer i Killingen Båtforening. 

Båtforeningens prioritering er som kjent plasser for sine medlemmer, og vi ønsker å legge til rette for en overføring av de medlemmer som ønsker det, til KNS anlegg. Vårt problem består som tidligere nevnt, i at foreningen ikke har nøyaktige og fullstendige lister over hvem som har båtplass hvor, samt at foreningen uansett ikke kan sende over medlemsregistrene uten samtykke fra de registrerte. Dette byr naturligvis på problemer under det tidspress som nå foreligger, og setter FAD på kopi for en eventuell avklaring av personvernspørsmålene for å se om det er mulig å få fortgang i saken ved å innhente adressene fra Sjøsenteret og overføre dem direkte til KNS.

Imidlertid har vi forståelse for at saken haster, ikke minst for våre medlemmer, så i mellomtiden foreslår vi at foreningen nå går ut med KNS' tilbud på bred basis til medlemmene. Primært vil vi presentere tilbudet via våre hjemmesider og følge opp med mail til de 200 medlemmer som har registrert e-postadresse. Vi ser også at det er nødvendig å sende ut brev om dette, men ettersom all utsendelse er basert på frivillighet fra styret er det hensiktsmessig om dette begrenses til én utsendelse kooridinert med ytterligere opplysninger om adkomstforhold og plassene på øya. 

I FADs brev av 16. mars  legges det opp til en prioriteringsordning, som slik vi ser det innebærer at eksisterende medlemmer på landsiden må få en frist til å hevde sin prioritet. Deretter må det gis en frist for øvrige medlemmer som pålagt i FADs brev. Av hensyn til tiden og foreningens begrensede ressurser, antar vi det er mest hensiktsmessig at KNS tar ansvaret for korrekt tildeling av plasser i sitt anlegg etter de prioriteringsregler som FAD beskriver i sitt brev. Når en båteier har akseptert plass i KNS anlegg, ber vi også KNS om å minne om at medlemmene melder seg ut av Killingen Båtforening.

Killingen Båtforening har som kjent uttrykt sterk bekymring over de uklarheter som er oppstått rundt bryggeplassene. Fra Sjøsenteret er vi opplyst om at FAD i forrige uke satte stopp for forhandlinger mellom Sjøsenteret og KNS om at KNS kunne leie eksisterende bryggeanlegg fra Sjøsenteret. Dette foranlediger et sterkt behov for avklaringer for våre medlemmer. I forbindelse med utsendelse av tilbud til medlemmene, er det naturligvis viktig at KNS og Killingen  i fellesskap kan gå ut med klar informasjon om betingelsene for overføring fra Killingen Båtforening til KNS. På bakgrunn av henvendelser fra medlemmene, antar vi at følgende spørsmål må besvares i KNS' tilbud til medlemmene:

 1. Kan KNS kan garantere at 100 bryggeplasser er på plass pr 1. mai? 
  1. Jan Vaaje beskrev i vårt årsmøte at fjerning av eksisterende brygge på landsiden var en "juridisk nøtt". Vi har skjønt det slik at Sjøsenteret bestrider at det foreligger en juridisk rett til å fjerne bryggen. Vi har hørt at brygger er bestilt, men at utlegging ikke er fastlagt og at FAD har gitt økonomiske garantier til KNS i forhold til om utleggingen skulle bli forsinket. Er dette nå avklart slik at vi kan gå ut med en endelig dato for når de nye plassene vil være tilgjengelige? 
  2. Tilsvarende er det reist spørsmål om eventuelle tillatelser fra kommunen, herunder Plan- og bygningsetaten nå er avklart slik at båtplassene faktisk kan stå klare innen 1. mai, se også FADs henvendelse til Oslo kommune om at kommunen kan tenkes ansvarlig for drift av områdene. 
 2. Vi har fått henvendelser om de prisene som oppgis i tilbudet fra KNS av 19. februar i forhold til KNS prisliste på havnesidene ( kns.no/havn/ ):
  1. Vi antar at det er prisene i e-posten som gjelder, dvs NOK 10 000 pr breddemeter i innskudd og 1 100 pr breddemeter i sesongleie i tillegg til medlemskapsavgift på kr 900 pr år?
  2. I søknadsskjema hos KNS oppgis minste bredde til 3 meter, mens det i mail fra Jan-Erik Næss av 23.03.07 opplyses at KNS kan gi tilbud om mindre bredder. Spørsmålet er aktualisert når alle foreningens medlemmer skal ha prioritet i KNS' anlegg. Dette har stor økonoimsk betydning for småbåteiere som kun trenger mindre plasser, både for årsleien og ikke minst førstegangsinnskuddet som kan bli relativt høyt for eiere av de billige småbåtene.
  3. Hvor lang er sommersesongen hos KNS og hvilken fleksibilitet er det i forhold til dem som bruker båt høst vår?
 3. Vakthold og åpenhet i havneanleggene. Killingen Båtforening har som kjent en ordning med medlemsvakthold kveld og natt hele sesongen. Vi har ikke fått svar fra FAD på om det vil være mulig å videreføre vaktbod på landsiden, men ettersom leieavtalen opphører og båtplassene faktisk er sagt opp, må vi legge til grunn at Killingen Båtforening ikke vil ha vakthold denne sesongen. Det er videre klart at parkeringen skal være åpen og at staten står fast på at ingen av områdene rundt Bygdøy Sjøbad skal være avsperret. Dette har avstedkommet to spørsmål fra medlemmene: 
  1. Vil KNS videreføre vaktholdet som Killingen har hatt i området med permanent kvelds- og nattevakt i sesongen? 
  2. Hvordan sikres tilgangen til KNS anleggene inne på rekreasjonsområdene mot innbrudd? Da spesielt om staten vil gis tillatelse til avlåsing som tilfredsstiller forsikringskravene.
 4. Infrastruktur m.v. 
  1. Vinterlagring og boblehavn.Vi har fått forståelsen av at Statsbygg ikke vil kunne være behjelpelig med å finne alternativer for vinteropplag og håper vi i fellesskap kan finne løsninger.Hvilken kapasitet har KNS til å tilby alternativ vinterlagring til de medlemmene som nå overføres, og hvilke planer foreligger for bobleanlegg i den nye havnen?
  2. Renovasjon: som kjent har Sjøsenteret en avfallscontainer mens en foreningen leier en miljøcontainer på parkeringsplassen.Vi antar at det nye rekreasjonsområdet, båtplassene i KNS anlegget samt båteiere fra Killingen (om det er mulig å få til en løsning på øya), vil øke behovet for renovasjon i området dramatisk. Nåværende containere vil fjernes når leiekontrakten utløper, men det antas å være hensiktsmessig at det fortsatt gis tilbud om avfallsdeponi ved Bygdøy Sjøbad. Vil KNS besørge dette i fremtiden, eventuelt i samarbeid med Sjøsenteret og Killingen Båtforening, eller vil det tilligge Center Park eller Oslo kommune?
  3. Noen av medlemmene har fått inntrykk av at det planlegges en kran for løft av båter på KNS brygge. Er det en kran som kan benyttes av båteiere i det nye anlegget, eller kun en kran for joller? 

For ordens skyld gjør vi oppmerksom på at Killingen Båtforening i utgangspunktet ikke støtter eller aksepterer den fremgangsmåte Statsbygg har fulgt i forhold til å inngå avtale med KNS om drift av bryggeanlegg uten forutgående diskusjoner med dem det gjelder, medlemmene og foreningen. I hvilken grad foreningen kommer til å be om vurdering av dette, hos Sivilombudsmannen eller Klagenemnda for offentlige anskaffelser, vil være avhengig av medlemmenes reaksjoner.

Som båtforening er vårt primære mål nå å arbeide for at våre medlemmer i det hele tatt har en båtplass denne sesongen. Vi håper Killingen Båtforening og KNS kan få  et godt samarbeid om felles utfordringer i området i årene som kommer. Det aller viktigste nå, er naturligvis sikkerhet for at KNS kan tilby bryggeplasser pr 1. mai og at det gis et klart pristilbud til de medlemmene som ønsker å motta tilbudet. Vi ber om en rask avklaring på dette i forbindelse med utsendelse av informasjon til medlemmene.

Med vennlig hilsen

 

 

 

Killingen Båtforening

Kopi: Fornyings- og administrasjonsdepartementet, Postboks 8004 Dep, 0030 OSLO
AS Killingen, v/ styreleder Haakon Langballe, PB 51 Bygdøy, 0211  OSLO
Sydenden Slip og Trebåtbyggeri v/ Stein Erik Sørensen, PB 74 Skøyen, 0212 OSLO
Sjøsenteret Killingen AS, v/ Tim Wang, PB 12 Bygdøy, 0211 OSLO
Statsbygg, PB 8106 Dep., 0032 OSLO
Regjeringsadvokaten, PB 8012 Dep., 0030 OSLO
Oslo kommune v/ byrådsleder Erling Lae, Oslo rådhus, 0037 Oslo


Fra: Anders Myhre
Sendt: 19. mars 2007 17:26
Til: Christopher Borch
Kopi: Tor Eggesvik; Sjøsenteret Killingen; Tim Wang; Tina Østreng; Herbern; Jan-Erik Næss
Emne: Sjøsenteret - KNS

Det vises til tidligere korrespondanse i saken.

KNS har fått en tilbakemelding fra FAD som avklarer Statens holdning til en leieavtale mellom Sjøsenteret og KNS. FAD står på sitt standpunkt om at det skal være en broforbindelse som skal være åpen, samt om fjerning/flytting av det eksisterende brygeanlegget. Staten vil av den grunn ikke gi sin tilslutning til det avtaleutkastet som ble oversendt FAD på fredag. Det ser således ikke ut til at forutsetningene for en leieavtale er til stede. 

Vi imøteser en fortsatt positiv dialog med Sjøsenteret om samarbeidet i området.

Med vennlig hilsen

Anders Myhre
Senioradvokat/Senior Lawyer
Kyllingstad Kleveland Advokatfirma DA
Postboks 1298 Vika, NO-0111 Oslo


Subject:     SV: [Fwd: KNS' drift av bryggeplasser fraBygdøysiden]
Date:     Fri, 16 Mar 2007 10:43:41 +0100
From:     Jan-Erik Næss 
To:     Killingen Båtforening 
CC:     Herbern 


Hei,
Full forståelse for dette.  Kom tilbake når dere har klarert
situasjonen.  Til deres orientering har vi nå i overkant av 30
leietagere fra Killingen Båtforening som har tatt direkte kontakt med ønske om plass.
Vi fører følgelig en egen liste over disse individuelle søknadene.

mvh

KNS

Jan-Erik


From: Killingen Båtforening
Date: 14. mars 2007 19:40
To: Jan-Erik Næss
CC: Sjøsenteret, Killingen Båtforening
Subject: Re: [Fwd: KNS' drift av bryggeplasser fraBygdøysiden]

Til KNS,
v/ Jan-Erik Næss

Kopi Sjøsenteret Killingen
v/ Tim Wang

Vi viser til KNS epost av 19.02.07 med forespørsel om oversendelse av medlemsregister for båtplassene for landsiden, med frist den 15.03.07, samt tilsvarende forespørsel fra Statsbygg ved Jan Vaaje i Killingen Båtforenings årsmøte mandag 26.02.07 om å oversende lister over medlemmene på landsiden.

Til orientering har vi ennå ikke mottatt skriftlige svar på formelle henvendelser til departement og har følgelig heller ikke avklart med medlemmene hvordan det formelle utvalget av og blant medlemmene skal gjøres. Som nevnt trenger også styret samtykke til overføring av persondata før vi kan sende listene. Ellers er også Killingen Båtforening en medlemsorganisasjon, og pt har foreningen ikke lister som viser hvilke båtplasser som disponeres av hvem - konkret hvilke medlemmer som har båtplass på landsiden.

For ordens skyld presiserer vi at Sjøsenteret Killingen ikke  har noen fullmakt fra medlemmene til å forhandle på deres vegne overfor KNS.

Vi vil komme tilbake til saken når foreningen har de avklaringer som er nødvendig i forhold medlemmenes interesser i saken.

Mvh

Styret i Killingen Båtforening


Subject:            KNS' drift av bryggeplasser fra Bygdøysiden
From:      Jan-Erik Næss, Jan-Erik@kns.no
Date:      Mon, 19 Feb 2007 11:51:55 +0100
To:     kln@advokatredet.no
CC:      odb@statsbygg.no

Killingen Båtforening
Oslo 19/2-07

Som dere er kjent med er KNS pålagt å drifte en båthavn med tilsvarende størrelse som den som Sjøsenteret Killingen as har med utgangspunkt i Bygdøysiden fra 1. mai 2007.  Dette er beregnet til å være 80-100 plasser avhengig av båtstørrelsen.
Pålegget kommer som en følge av våre forhandlinger om en forlengelse av vår leiekontrakt for området på Bygdøy Sjøbad.  Staten ved Statsbygg har satt dette som et krav for vår forlengede tilstedeværelse i området.
Statsbygg ønsker at de som i dag har plass på denne bryggen skal ha fortrinnsrett ("First refusal") til plass ved de nye bryggene vi kommer til å legge ut så snart de gamle er fjernet.

Vi ber derfor båtforeningen om en liste over hvilke av de nåværende leietakere som ønsker å fortsette sitt leieforhold med utgangspunkt i våre nye brygger.
Vilkårene for leie vil ta utgangspunkt i samme regler som vi praktiserer på "Dronningen".
I grove trekk er det følgende  vilkår for sommerhavn:
* Medlemskap i KNS (åpent for alle), 900,- kr. inkl abonnement på "Seilas"
* Innskudd på kr. 10.000,- pr. breddemeter som ikke er rentebærende og nedskrives over 15 år
* Sommerleie på kr.1100,- pr. breddemeter.
* Eventuellt strømforbruk kommer i tillegg.

(Vi tar forbehold om eventuelle pris-justreringer)


Av hensyn til planleggingen ber vi om en slik liste med navn og kontaktinformasjon innen 15 mars i år.


Undertegnede står til disposisjon for ytterligere opplysninger og/eller presiseringer.

Med vennlig hilsen
KNS


Jan-Erik Næss
Generalsekretær